Europalov - uke 13/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 13/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.-29.03.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Tilleggspensjonsdirektivet - Konstitusjonelle prosedyrer i etterkant av EØS-komitebeslutningen fullført av Norge 27.03.2015. Beslutningen trer dermed i kraft 01.05.2015.
Regjeringen fremmet i januar 2015 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens beslutning i 2014 om innlemmelse av EU-direktivet om tilleggspensjoner i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett innen 21. mai 2018.

ENERGI
Økodesign: studie om produkters reparerbarhet - EØS-notat offentliggjort 23.03.2015
- Felles regler for det indre gassmarked - Dom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Høringer om europeisk kapitalmarkedsunion - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.03.2015
- Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.03.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.03.2015
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.03.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.03.2015
- AIFMD-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.03.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.03.2015
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015

HELSE
- Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.03.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer - EØS-notat offentiggjort 24.03.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.03.2015
- Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.03.2015
- Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015

INDRE MARKED OG EØS
- IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015. Se omtale under TJENESTER.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.03.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.03.2015
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt - Norsk forskrift kunngjort 27.03.2015
- Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Idaho og California) i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 27.03.2015
- Import og transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra USA (Idaho og California) - Norsk forskrift kunngjort 27.03.2015
- Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.03.2015
- Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.03.2015
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.03.2015
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.03.2015
- Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.03.2015
- Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015

Næringsmidler
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer - Norsk forskrift kunngjort 27.03.2015
- Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv - EØS-notat offentliggjort 24.03.30215
- Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 28.03.2015
- Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i Katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.03.2015
- Oppheving av spesielle vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina - EØS-notat offentliggjort 28.03.2015
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.03.2015
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.03.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av tulathromycin i matvarer - EØS-notat offentliggjort 27.03.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin - EØS-notat offentliggjort 24.03.2015

MILJØ
Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 20.03.2015
- Liste over stoffer i vann som skal overvåkes - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.03.2015
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.03.2015. EØS-notat offentliggjort 25.03.2015
- Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015

Plantevernmidler
- Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Konstitusjonelle prosedyrer i etterkant av EØS-komitebeslutningen fullført av Norge 27.03.2015. Beslutningen trer dermed i kraft 01.05.2015.
I tråd med EØS-komiteens vedtak i 2014 har Stortinget samtykket til innlemmelse av EUs rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler i EØS-avtalen. Direktivet er en del av en større regelverkspakke fra 2009 som også inkluder prosedyrer for godkjenning av nye plantevernmidler.

- Godkjenning av det virksomme stoffet cerevisane i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.03.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.03.2015
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2015
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 20.03.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.03.2015

TJENESTER
- IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015.
EUs elektroniske informasjonssystem for det indre marked (IMI) vil snart bli utvidet til å omfatte de tre EØS/EFTAS-landene. IMI skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning ble oversendt til EU-siden 27. mars 2015. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015.
EUs vedtok i 2014 et revidert direktiv for teknisk kontroll av kjøretøyer. Direktivet utvider virkeområdet for krav til periodisk kontroll, blant annet til hurtiggående traktorer. Utkast til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen er klarert av Norge, Island og Liechtenstein og er nå til vurdering på EU-siden. Direktivet stilller krav til økt kontrollhyppighet basert på det aktuelle kjøretøyets alder og kilometerstand, og likeså til kontrollutstyr- og metoder. Videre stiller det kompetansekrav til kontrollører, og det gir regler for klassifisering av tekniske feil og mangler ved kjøretøyet. Direktivet stiller også krav til tilsyn med private kontrollorgan og til registrering av kilometerstand for å bekjempe juks. Utkast til EØS-komitevedtak for to andre direktiver som inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken er også oversendt til EU for vurdering. Det nye regelverket skal tas i bruk i EUs medlemsland senest 20. mai 2018.

- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.03.2015 om samarbeidet mellom tilsynsorganene.
Samferdselsdepartementet sendte 17. februar 2015 på høring utkast til ny jernbaneforskrift som ledd i gjennomføringen av EUs nye jernbanedirektiv. Direktivet slår sammen tre eksisterende direktiver og senere endringer av disse. I tillegg innfører det nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet. Det gjelder blant annet forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Direktivet som skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene innen 16. juni 2015, er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men utkast til EØS-komitevedtak ble oversendt til EUs utenrikstjeneste 16. januar 2015.

- EU-strategi og -høring om droner - Omtale av EU-konferanse og høring om norsk forskrift publisert av Norges EU-delegasjon 24.03.2015.
Kommisjonen la i 2014 fram en meddelelse om markedet for droner (fjernstyrte flysystemer, også kalt RPAS), etterfulgt av en høring. Kommisjonen ønsker å fremme europeisk industris markedsmuligheter på dette feltet, samtidig som det etableres strenge standarder for å ivareta sikkerhet, beskyttelse av privatlivets fred, databeskyttelse, forsikring og erstatningsansvar.

- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.05.2015
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015.
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.03.2015
- Lydnivået til motorkjøretøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
- Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.03.2015
Felles europeisk jernbaneområde: kostnadsberegninger knyttet til jernbanedrift - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.03.2015