Europalov - uke 14/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 14/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.03-05.04.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- EUs energiunion - Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015.
- Strategi for EUs elnett - Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
- Retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 31.03.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 02.04.2015

HELSE
- Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.03.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 31.03.2015.
Kulturdepartementet fremmet før påske en proposisjon med forslag til lovendringer i forbindelse med gjennomføring av EUs hitteverksdirektiv. En høring om tilknyttede forskriftsendringerer er også igangsatt. Direktivet gjelder digital tilgjengeliggjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighetshavere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavpersonen ikke er kjent. EØS-komiteen vedtok i februar å innlemme direktivet i EØS-avtalen, men vedtaket krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein på grunn av lovendringer før det kan tre i kraft.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.03.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert 31.03.2015

Fôrvarer
- Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 31.03.2015
Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.04.2015
Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.04.2015
- Godkjenning av kalsium D-pantotenat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 31.03.2015
- Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.03.2015
- Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.03.2015
- Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.03.2015
- Godkjenning av taurin som et fôrtilsetningsstoff til visse dyre- og fiskearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.03.2015
Godkjenning av tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.04.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake - Kommisjonsfororodning publisert i EU-tidende 01.04.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.04.2015
- Grenseverdier for ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp. - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.03.2015
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.04.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.03.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av lufenuron i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 31.03.2015

MILJØ
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.04.2015
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.02.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.04.2015