Europalov - uke 14/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 14/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.4.-8.4.2018

FAKTAARK PÅ OMRÅDESIDENE
På hver av Europalovs 21 områdesider finner du nå lenker til relevante generelle fakttark, de fleste utarbeidet av Utenriksdepartementet eller Europaparlamentet. Området energi inkluderer for eksempel lenker til fire faktaark som gir en oversikt over Norges energisamarbeid med EU og oppsummerer EU-retten på området.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 5.4.2018*

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2018
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.4.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

FORBRUKERVERN
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.4.2018

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.4.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av kontrollprogram - EØS-notat offentliggjort 5.4.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.4.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av kontrollprogram - EØS-notat offentliggjort 4.4.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe - EØS-notat offentliggjort 5.4.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland - EØS-notat offentliggjort 4.4.2018

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018
Næringsmidler for spesielle grupper:utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger - EØS-notat offentliggjort 5.4.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) - Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2018*
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2018*

MILJØ
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber - EØS-notat offentliggjort 7.4.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur - EØS-notat offentliggjort 7.4.2018

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Godkjenning av Talc E553B i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2018*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2018
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.4.2018
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.4.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018. Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter - Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2018

TRANSPORT
Direktiv om flyplassavgifter - EU-høring om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 3.4.2018.
Norge ble i 2014 dømt av EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EU-direktivet fra 2009 om flyplassavgifter etter at EØS-komiteen i mars 2012 vedtok å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Den norske gjennomføringsforskriften kom på plass ved årsskiftet 2014/2015. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdselsdepartemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene.

Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil - EØS-notat offentliggjort 6.4.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2018
Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer - EU-høring om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 28.3.2018
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.4.2018*
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2018