Europalov - uke 15/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 152013 - Europalov - uke 15/2013

UKE 15/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 08.04-14.04.2013


Merk: EØS-notatbasen på Europaportalen viser 14.4.2013 bare totalt 6 faktaark. De fleste lenkene til EØS-notatene i nyhetsbrevet under vil derfor i øyeblikket ikke fungere. EØS-notatenes innhold er imidlertid fortløpende kopiert over til Europalov og er derfor tilgjengelig på Europalovs faktaark.

• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2013.
EU-domstolen avsa 11. april 2013 en dom som fortolker deler av EU trygdeforordning. Den opprinnelige forordningen (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, ble i 2004 erstattet av forordning (EF) 883/2004. Formålet med det nye og moderniserte regelverket, som trådte i kraft 1. mai 2010 i EU-landene, er å gjøre det enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. EØS-komiteen vedtok i 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Norske forskrifter som gjennomfører den nye forordningen ble kunngjort sommeren 2012.

- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2013
Samarbeidsrelasjoner mellom partene i arbeidslivet i Europa 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2013
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2013

ENERGI
- Energimerkedirektivet (fra 20. juli 2011): angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island 10.4.2013. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.6.2013.
EUs nye energimerkedirektiv ble vedtatt i mai 2010 og skal være gjennomført i nasjonal lovgivning i EU innen 20. juli 2011. Direktivet utvider anvendelsesområdet til rammedirektivet fra 1992 om husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. EØS-komiteen vedtok 7. desember 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Island meddelte 10. april 2013 at konstitusjonelle prosedyrer var fullført. EØS-komitevedtaket trer dermed i kraft 1. juni 2013. Det samme gjelder EØS-vedtak for seks tilknyttede rettsakter som gjennomfører energimerketivet for henholdvis oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, fryseskap, fjernsynsapparater og klimaanlegg. Siden fristen for gjennomføring i EU allerede er passert, sammenfaller fristen for nasjonal gjennomføring av rettsaktene i EØS/EFTA-landene med ikrafttredelsen av EØS-komitevedtaket, dvs 1. juni 2013.

- Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 10.4.2013. Se omtale under MILJØ
- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.4.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.6.2014. Se omtale under MILJØ
- Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island 10.4.2013. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.6.2013
- Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island 10.4.2013. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.6.2013
- Energimerking av husholdningsvaskemaskiner - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island 10.4.2013. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.6.2013
- Energimerking av fjernsyn - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island 10.4.2013. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.6.2013
- Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island 10.4.2013. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.6.2013
- Gjennomføring av EUs varepakke: elektrisk utstyr bestemt til bruk innefor visse spenningsgrenser - Europaparlamentets komiteinnstilling av 28.11.2013 offentliggjort 5.4.2013
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet - Europaparlamentets komiteinnstilling av 28.11.2012 offentliggjort 5.4.2013
- Energimerking av klimaanlegg - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island 10.4.2013. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.6.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet - EØS-notat offentlliggjort 13.4.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Innvandrerbarn og undervisningsstøtte - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2013
- Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2013

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Utkast til komiteinnstilling lagt fram av Europaparlamentet 10.4.2013.
Europakommisjonen la 19. desember 2012 fram forslag til revidert direktiv for tobakksprodukter. Forslaget innebærer at to tredeler av sigarettpakkene skal inneholde helseadvarsler. Kommisjonen forslår forbud mot sterke smakstilsetninger i tobakk, noe som også kan komme til å omfatte visse typer snus i Norge og Sverige. EU har forbud mot salg av snus, men Norge og Sverige fikk unntak fra forbudet i forbindelse med henholdsvis EØS- og medlemskapsforhandlingene. Utkast til komiteinnstilling fra Europaparlamentets saksordfører ble offentliggjort 10. april 2013. Innstillingen vil bli supplert med endringsforslag fra andre komitemedlemmer før den går til votering og deretter til behandling i Europaparlamentets plenumsforsamling.

- Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2013
- Kosmetikkforordningen - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 11.4.2013
System for unik utstyrsidentifikasjon for medisinsk utstyr - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 9.4.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): bestemmelser om overvåking av yttergrenser til sjøs - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.4.2013
- Tidspunkt for overgang til Schengen informasjonssystem SIS II - Omtale publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 11.4.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - EØS-notat offentliggjort 12.4.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Mexico - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 9.4.2013
Import av levende dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien til Unionen: endringsbestemmelser for Bahrain og Kina - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 9.4.2013
Import av dyr og ferskt kjøtt: krav til veterinærsertifikat for Botswana - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 9.4.2013
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Spania, Italia og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2013
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Mexico: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 9.4.2013

Dyrefôr
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.4.2013
Godkjenning av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.4.2013
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.4.2013
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.4.2013

Næringsmidler
Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 2.4.2013
Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.3.2013
Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder methacrylate copolymer - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.3.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse polyoler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.3.2013
Maksimalt innhold av doiksiner og PCB i lever fra landdyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.4.2013
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.4.2013
- EUs næringsmiddelregelverk og matsikkerhetsbyrå (EFSA) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2013
Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 2.4.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert gummiarabikum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 2.4.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.4.2013

Veterinærmedisin
- Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2013

MILJØ
- Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 10.4.2013.
Kommisjonen la 27. mars 2013 fram flere høringsdokumenter i forbindelse med forberedelsene til en ny klima- og energipakke for 2030. I tillegg til grønnboken om EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 (dette faktaarket), presenterte Kommisjonen også et høringsdokument om karbonfangst og -lagring og om internasjonal klimapolitikk, samt en rapport om gjennomføring av fornybar energidirektivet. Olje- og energidepartementet igangsatte 10. april 2013 en høring Kommisjonens grønnbok.

- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.4.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.6.2013.
EØS-komiteen vedtok i juni 2012 å innlemme EUs karbonlagringsdirektiv i EØS-avtalen. Island meddelte 11. april 2013 at etterfølgende konstitusjonelle prosedyrene var fullført. EØS-komitebeslutningen trer derfor i kraft 1. juni 2013, som også er frist for nasjonal gjennomføring av direktivet, ettersom fristen for EU-landene utløp allerede i 2011. Direktivet etablerer et juridiske rammeverk for miljømessig sikker lagring av CO2. En tilhørende kommisjonsbeslutning fra 2012 om rapportering om gjennomføring av karbonlagringsdirektivet trer også i kraft 1. juni 2013.

Industriutslippsdirektivet (IPPC): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.4.2013
- Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2013
Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.4.2013
- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema - EØS-komitebeslutning om tilknyttet direktiv ratifisert av Island 11.4.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.6.2013
- Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - Europaparlamentets komiteinnstilling av 28.11.2012 offentliggjort 5.4.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - EØS-notat offentliggjort 11.4.2013
- Plantevernmiddelprodukter: datakrav til preparater - EØS-notat offentliggjort 13.4.2013
- Skipsopphuggingsforordningen - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 8.4.2013. Europaparlamentets komiteinnstilling av 28.3.2013 offentliggjort 9.4.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets komiteinnstilling av 11.1.2013 offentliggjort 9.4.2013

STATISTIKK
- Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2013
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2013

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Utkast av 4.4.2013 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 10.4.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Veikantkontrollforordningen: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - EØS-notat offentliggjort 11.4.2013.
Europakommisjonen la 13. juli 2012 fram en kjøretøykontrollpakke. Pakken inneholdt blant annet forslag om ny forordning om veikantkontroll (dette faktaarket) og ny forordning for periodisk kjøretøykontroll. Samferdselsdepartementets EØS-notat om veikantkontroll­forordningen ble offentliggjort 11. april 2013.

- Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2013.
EØS-komiteen vedtok i november 2010 å innlemme i EØS-avtalen en revidert EU-forordning om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører. Stortinget vedtok 19. februar 2013 en nødvendig lovendring for gjennomføring av forordningen sammen med EUs skipsrederforsikringsdirektiv i norsk rett. Lovendringen ble kunngjort 5. april 2013 med ikrafttredelse samme dag (for luftfartsdelen), etterfulgt av en gjennomføringsforskrift 12. april 2013. Formålet med den reviderte forordningen er å bringe forsikringskravene for bagasje og last i samsvar med de nye ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen fra 1999 om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring.

- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2013
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.4.2013
- Bakkebaserte flyplasstjenester - Europaparlamentets komiteinnstilling av 9.11.2012 offentliggjort 9.4.2013
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - EØS-notat offentliggjort 9.4.2013

VARER
- Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke) - Norsk lov kunngjort 12.4.2013
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.4.2013
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om pyrotekniske artikler - Europaparlamentets komiteinnstilling av 15.11.2012 offentliggjort 5.4.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser - EØS-notat offentliggjort 11.4.2013