Europalov - uke 15/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 15/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 06-12.04.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

HANDELSFORENKLINGER
- Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 31.03.2015
Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-notat offentliggjort 08.04.2015
Godkjenning av vinplantasjer: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.04.2015

HELSE
- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015 - EØS-notat offentliggjort 10.04.2015
- Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 09.04.2015
- Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 09.04.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.04.2015.
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i fjor et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen. Det nye regelveret er fortsatt til vurdering på EØS/EFTA-siden.

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 09.04.2015.
I forbindelse med en pågående sak i Oslo Tingrett mellom to legemiddelfirmaer har EFTA-domstolen klargjort visse sider ved bruken av såkalte supplerende beskyttelsessertifikater, en EØS-ordning som kan forlenge patentbeskyttelsen med inntil fem år.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 08.04.2015
- Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 09.04.2015
- Import av frosset sæd fra storfebesetninger: endringsbestemmelser om New Zealand - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 09.04.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 08.04.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 10.04.2015
Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 30.03.2015
- Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 08.04.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 10.04.2015

Næringsmidler
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015
- Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet - Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015
- Vernetiltak overfor visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar beregnet på konsum - EØS-notat offentliggjort 06.04.2015
Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.04.2015
- Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912) - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015
- Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og surhetsregulator i gjærbaserte deiger - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.04.2015

MILJØ
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Pressemelding publisert av Klima- og miljødepartementet 31.03.2015.
I forbindelse med den kommende revisjonen av EUs kvotesystem for klimagasser etter 2020 har klima og miljøminister Tine Sundtoft sendt sine innspill til Kommisjonens klima- og energikommissær. Gjennom EØS-avtalen er Norge inkludert i EUs kvotesystem.

- EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015 - Svensk departementsnotat offentliggjort 07.04.2015
- Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.04.2015
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.04.2015
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 31.03.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av det virksomme stoffet cerevisane i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.04.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 07.04.2015
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - EØS-notat offentliggjort 10.04.2015
- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - EØS-notat offentliggjort 10.04.2015
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.04.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flypersonell i sivil luftfart: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015
Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt - Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015