Europalov - uke 17/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 172012 - Europalov - uke 17/2012

UKE 17/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.04-29.04.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Stortingsmelding om EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid i Europa - Stortingsmelding lagt fram av Utenriksdepartementet 27.4.2012

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 24.4.2012
° EU-plan for jobbskaping - Omtale av sysselsettingspakken publisert av EU-delegasjonen 23.4.2012

ENERGI
° Godkjenning av et sertifiseringssystem for bærekraftig produksjon av bioetanol - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.4.2012

FORBRUKERVERN
° Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.4.2012
° Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012

FORSKNING OG UTDANNING
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.4.2012

HELSE
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 24.4.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-konsultasjon om reduserte kostnader ved utrulling av høyhastighetsinternett - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.4.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 25.4.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Bagatellmessig støtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.4.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 26.4.2012
Godkjenning av Litauen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 24.4.2012
° Tiltak mot klassisk svinepest: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.4.2012
° Bekjempelse av klassisk svinepest : endringsbestemmelser for forsendelse av visse typer kjøtt og kjøttprodukter - Norsk forskrift kunngjort 24.4.2012

Dyrefôr
° Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012

Næringsmidler
° Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.4.2012
° Lavere grenseverdier for fargestoffene kinolingult (E104), paraorange (E 110) og nykockin (E 124) i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012
° Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - Utkast til kommisjonsforordning anbefalt av komitologikomiteen 24.4.2012
° Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromstoffer - Utkast til kommisjonsforordning anbefalt av komitologikomiteen 24.4.2012

MILJØ
° Omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare PCer - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kopipapir og grafisk papir - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012
° Kriterier og metodestandarder for god miljøtilstand i havområder - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 26.4.2012

SELSKAPSRETT
° Europeisk stiftelse - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall) - EØS-notat offentliggjort 27.4.2012.
Europakommisjonen vedtok 8. september 2011 en anbefaling som har til formål at nye modeller av personbiler og lette kjøretøy som selges fra 2015 (senest) automatisk ringer en alarmsentral dersom de utsettes for alvorlige ulykker. Det automatiske nød­anrops­systemet eCall vil gjøre bruk av det felleseuropeiske alarmnummeret 112 for formidling av kjøretøyets posisjon til uttryknings­sentralene. Europaparlamentet uttrykke støtte til Kommisjonens rekommandasjon da den samme dag ble presentert for Parlamentets transportkomite.

° Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 23.4.2012.
Stortinget samtykket 6. desember 2010 til innlemmelse i EØS-avtalen av at nytt EU-direktiv som pålegger skipsrederne forsikringsplikt. Direktivet ble vedtatt i 2009 som del av en større sjøsikkerhetspakke. I følge regjeringens stortingsproposisjon om direktivet, har de fleste skip ansvarsforsikring i dag, men mindre skip må muligens tegne nye og kanskje dyrere forsikringer for å etterkomme kravene i direktivet. Direktivet pålegger medlemsstatene å etablere et sanksjonssystem for brudd på forsikringsplikten. Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 23. april 2012 en høring om gjennomføring av direktivet i norsk rett.

° Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM) - Norsk forskrift kunngjort 24.4.2012.
EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme en forordningen i EØS-avtalen som gjennomfører en EU-rettsakt om trafikkflytledelse (Air Traffic Flow Management - ATFM). Forordningen inneholder bl.a. bestemmelser om såkalte ATFM-slot. Dette er kalkulerte tidsvinduer som fastsettes sentralt av Eurocontrol og som angir når et luftfartøy skal være klar til å entre rullebanen for avgang. Forordningen skal sikre samsvar mellom ATFM-slots og flyplasslots, som er tidsluker for landinger og avganger fastsatt av en lokal lufthavn eller slotkoordinator.

° Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 23.4.2012.
EØS-komiteen vedtok 10. november 2010 å innlemme i EØS-avtalen en revidert EU-forordning fra 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører. Formålet med revisjonen er å bringe forsikringskravene for bagasje og last i samsvar med de reviderte ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen fra 1999 om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring. Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 23. april 2012 en høring om gjennomføring av forordningen i norsk rett.

° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for overskridelse av kjørefelt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2012
° Førerkortdirektivet (til 2013) - Fortolkningsdom om gjensidig godkjenning av førerkort avsagt av EU-domstolen 26.4.2012
Sikkerhetsmål for jernbanesystemet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.4.2012
° Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - EØS-notat offentliggjort 26.4.2012° Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet infrastruktur - Norsk forskrift kunngjort 27.4.2012
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk - Norsk forskrift kunngjort 27.4.2012
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.4.2012