Europalov - uke 17/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 17/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.-26.04.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Modernisering av sosialstøtte i Europa: statusrapport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.04.2015

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av spillkonsoller - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Rådets 1. gangsbehandling 20.04.2015 (kompromiss med Europasparlamehtet, endelig vedtak).
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt nye regler om interbank­gebyrer for kortbaserte betalings­transaksjoner. Ved kjøp med kort over landegrense skal bankene i fremtiden ikke kunne ta mer enn 0.2 prosent i gebyr. De nye reglene skal komme både butikkene og kundene til gode.

- Europeiske langsiktige investeringsfond - Rådets 1. gangsbehandling 24.04.2015 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EU-landene vil snart kunne tilby en ny type investeringsfond som retter seg mot investorer som ønsker å investere i langsiktige prosjekter og virksomheter. Det er klart etter at Rådet og Europaparlamentet har vedtatt regelverket for de europeiske langsiktige investeringsfondene.

- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Rådets 1. gangsbehandling 20.04.2015 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
- Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Rådets 1. gangsbehandling 20.04.2015 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.04.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - Høring om norsk gjennomføring (lovforslag) igangsatt av Kunnskapsdepartementet 21.04.2015.
I etterkant av EØS-komiteens vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs ERIC-forordning om et rammeverk for felles forsknings­infrastruktur har Kunnskaps­departementet sendt på høring et forslag til norsk lovregulering. I mars fremmet regjeringen en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komitevedtaket. Det skyldes at myndighet overføres til EU-domstolen, som vil være tvisteløser også i tilfeller hvor Norge er vert for et ERIC-konsortium.

HELSE
- Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.

INDRE MARKED OG EØS
Hindringer for gjennomføring av det indre marked i EFTA/EØS-landene og Sveits - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.04.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Separat salg av regulerte tjenester for roaming i mobiltelefonnettet i sluttkundeleddet - Norsk forskrift kunngjort 21.04.2015
Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 18.03.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.04.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.04.2015
- Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 14.04.2015
- Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.04.2015
- Import av levende dyr og ferskt kjøtt fra Israel, New Zealand og Paraguy - Norsk forskrift kunngjort 21.04.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.04.2015
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.04.2015
Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 23.04.2015
- Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.04.2015
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 23.04.2015
- Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.04.2015

Næringsmidler
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015.
Europakommisjonen har revudert sin holdning til genmodifisert organismer (GMO) og foreslår at landene får større frihet til å begrense eller forby bruk av EU-tillatte GMOer i matvarer eller dyrefôr på deres område. Forslaget, som er ledsaget av en meddelelse, skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet. I fjor åpnet EU opp for nasjonale forbud mot eller begrensninger av dyrking av GMOer.

Revisjon av beslutningsprosessen om genmodifiserte organismer - Meddelelse og forslag lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 24.04.2015
- Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.04.2015
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.04.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.04.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.04.2015

MILJØ
- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Omtale publisert av Landbruks- og matdepartementet 24.04.2015.
To år etter at EUs tømmerforordning trådte i kraft i EU-landene, ønsker Kommisjonen innspill til en evalueringsrapport og eventuell revisjon av forordningen. Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trer i kraft 1. juni 2015 og vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.

- Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetodikk og rapportering - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.04.2015
- Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.04.2015
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid - Norsk forskrift kunngjort 21.04.2015
- Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.04.2015
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.04.2015
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.04.2015
- Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.04.2015
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.04.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diarsenikk-trioksid - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 21.04.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
Fra 1. juni vil godkjenninng av nye plantevernmidler for omsetning i Norge skje på EU-nivå. Det er klart etter at EØS-komiteens beslutning sist høst om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs planemiddelforordning fra 2009 nå er klarert med parlamentene i Norge og Liechtenstein. Ifølge regjeringen vil det nye regelverket fortsatt sikre et høyt beskyttelsesnivå i Norge. Innlemmelsen begrunnes med at den nye EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Krav til merking av plantevernmidler - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 22.04.2015. Beslutningen trer i kraft 01.06.2015.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.04.2015.
Europakommisjonen ønsker å evaluere effektiviteten til EUs håndhevelsesdirektiv når det gjelder klageprosedyrene for offentlige anskaffelser. Den pågående høringen inngår i arbeidet med regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet).

SELSKAPSRETT
- Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.04.2015

STATISTIKK
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 24.04.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Lovproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 24.04.2015.
Samferdselsdepartementet har lagt fram forslag til ny postlov i forbindelse med gjennomføring av EUs tredje postdirektiv i norsk rett. Direktivet er det siste steget i en lang reformprosess, der store deler av det europeiske postmarkedet er blitt liberalisert. Direktivet fjerner myndighetenes enerett til distribusjon av post mellom 0 og 50 gram. Det pålegger imidlertid medlemsstatene fortsatt å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.

TRANSPORT
- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Rådets 2. gangsbehandling 20.04.2015 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak).
Nye bestemmelser om vekt og dimensjoner for motorvogner ble vedtatt av Rådet 20. april etter at Europaparlamentet i mars ga sin tilslutning til kompromissteksten. Direktivet tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet, blant annet ved å tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Norge, Island og Liechtenstein sendte i mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden om det opprinnelige forslaget.

- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - EØS-notat offentliggjort 25.04.2015
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.04.2015
- Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.04.2015
- Felles europeisk jernbaneområde: kostnadsberegninger knyttet til jernbanedrift - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.04.2015
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.04.2015