Europalov - uke 18/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 18/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.04-03.05.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Masseoppsigelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.04.2015

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER
- Europeiske venturefond - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 23.04.2015.
Nye rammeverk for venturefond i Europa og for europeiske sosiale iverksetterfond (European Social Entrepreneurship Funds) ble publisert i EU-tidende 25. april 2013. De to nye forordningene skal anvendes i EU fra 22. juli 2013. Hensikten med forordningen om venturefond er å lette små og mellomstore bedrifters (SMB) tilgang til kapital ved å gjøre det enklere for europeiske venturefondsforvaltere å markedsføre fondene og å hente inn kapital innenfor hele EØS-området.

- Tredje livsforsikringsdirektiv - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.04.2015
- Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 23.04.2015
- Europeiske sosiale iverksetterfond - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 23.04.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Trykkbeholderdirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

EØS-komiteen vedtok 30.04.2015 å innlemme på nytt en rekke eldre rettsakter knyttet til bygningsmaterialer som var tatt ut av avtalen i forbindelse med en opphevet rettsakt. Se EØS-beslutning nr. 98/2015 for detaljer.

HELSE
- Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.04.2015
- Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer - EØS-notat offentliggjort 29.04.2015

INDRE MARKED OG EØS
- IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) vil snart bli utvidet til å omfatte de tre EØS/EFTAS-landene. EØS-komiteens beslutning krever imidlertid Stortingets samtykke, ettersom det ikke fins noen lovbestemmelse som kan benyttes ved gjennomføring av forordningen i norsk rett. IMI skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning ble oversendt til EU-siden 27. mars 2015. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.

EU-strategi for et digitalt indre marked - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.04.2015. Norsk innspill (brev fra regjeringen til Kommisjonen) 27.04.2015.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG) - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.04.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.04.2015
- Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.04.2015
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Israel, Libya og Syria - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.04.2015
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling
- Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.04.2015
- Godkjenning av tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.04.2015
- Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.04.2015
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - Norsk forskrift kunngjort 30.04.2015
Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 29.04.2015
- Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Overvåkning av perklorat i matvarer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 30.04.2015
- Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk - EØS-notat offentliggjort 01.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Norsk forskrifter kunngjort 28.04.2015.
To år etter at EUs tømmerforordning trådte i kraft i EU-landene, ønsker Kommisjonen innspill til en evalueringsrapport og eventuell revisjon av forordningen. Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trer i kraft 1. mai 2015 og vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.

- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Det reviderte miljøvirkningsdirektivet ble vedtatt i april 2014. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn.

- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 28.04.2015 (kompromiss med Rådet).
Fra 2018 må eiere av skip over 5000 bruttotonn overvåke CO2-utslipp fra hvert skip som ankommer en EU-havn og årlig rapportere dette til Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene. Det er klart etter at Europaparlamentet bekreftet et kompromiss med Rådet om de nye reglene. EU har foreløpig ikke vedtatt reduksjonsmål for skip, men ifølge den vedtatte forordningen skal dette vurderes på et senere tidspunkt. Målet er imidlertid en internasjonal avtale gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 28.04.2015 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 28. april et kompromiss fremforhandlet med Rådet om endringer av EU-direktivet om kvaliteten på bensin og dieselolje og fremme av bruk av fornybare energikilder. Direktivet er et ledd i omleggingen til biodrivstoff og flytende biobrensler som leverer vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes.

- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer - Norsk forskrifter kunngjort 28.04.2015
- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner - Norsk forskrifter kunngjort 28.04.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbaserte varmtvannsberedere - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-notat offentliggjort 28.04.2015
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-notat offentliggjort 28.04.2015
- Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.04.2015
- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 28.04.2015 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet). Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.04.2015
- Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av tralopyril i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Bruk av permethrin i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Endring av godkjenningsperioden for bruk av difethialone og difenacoum i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015
- Begrensninger av godkjenninger av biocidholdige produkter som inneholder IPBC - Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av det virksomme stoffet meptyldinocap i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014 - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 28.04.2015 (kompromiss med Rådet)
- Statistikk over planetvernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.04.2015
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.04.2015
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs vedtok i 2014 et revidert direktiv for teknisk kontroll av kjøretøyer. Direktivet utvider virkeområdet for krav til periodisk kontroll, blant annet til hurtiggående traktorer. EØS-komiteen har vedtatt å innlemme direktivet i EØS-avtalen, men beslutningen krever lovendringer før det kan tre i kraft. Målet er å holde EU-fristen som er 20. mai 2018. Direktivet stilller krav til økt kontrollhyppighet basert på det aktuelle kjøretøyets alder og kilometerstand, og likeså til kontrollutstyr- og metoder. Videre stiller det kompetansekrav til kontrollører, og det gir regler for klassifisering av tekniske feil og mangler ved kjøretøyet. Direktivet stiller også krav til tilsyn med private kontrollorgan og til registrering av kilometerstand for å bekjempe juks. Det er også gjort EØS-komitevedtak for to andre direktiver som inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken.

- Rettigheter til busspassasjerer - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen har bestemt at EUs regelverk om harmoniserte regler for buss og båtpassasjer også skal gjelde i EØS/EFTA-landene, men beslutningene krever lovendringer nasjonal rett før de kan tre i kraft. EU-forordningene har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. De tar også sikte på å fastsette buss- og båtselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling. En norsk lov som hjemler gjennomføring av EU-forordningen om rettigheter for busspassasjerer, ble kunngjort i august 2014. Faktaarket om rettigheter for båtpassasjerer finner du under.

- Rettigheter til båtpassasjerer - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 28.04.2015 (kompromiss med Rådet)
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-notat offentliggjort 29.04.2015
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-notat offentliggjort 28.04.2015
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - EØS-notat offentliggjort 29.04.2015
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - EØS-notat offentliggjort 29.04.2015
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - EØS-notat offentliggjort 29.04.2015
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.04.2015
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014 - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon) - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2015