Europalov - uke 18/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 18/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.5.-8.5.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdom i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.5.2016
- Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU - Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2016
- Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.4.2016

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdommer vedtatt av EU-domstolen 4.5.2016.
EU-domstolen har avvist å annulere flere bestemmelser i det nye tobakksdirektivet, inkludert forbudet mot smakstilsetninger. I forkant av innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, har regjeringen foreslått å endre tobakkskadeloven i samsvar med det nye regelverket. Det betyr at import og salg av e-sigaretter med nikotin kan bli tillatt i Norge, samtidig som et innføres forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Direktivet medfører nye og større bildeadvarsler på tobakkspakningene, som i tillegg vil bli utstyrt med et sikkerhetsmerke for å kunne spore pakningenes bevegelser og avsløre ulovlig salg og import. Departementet foreslår ikke et forbud mot smakstilsetninger i snus; direktivet medfører uansett et forbud mot å merke snusboksene med smak.

- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016 - EØS-notat offentliggjort 5.5.2016
- Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.5.2016

INDRE MARKED OG EØS
EØS-finansieringsordningene 2014-2021 - Avtaler om EØS-finansieringsordningene 2014-2021 signert 3.5.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Kompromiss fremforhandlet mellom representanter for Rådet og Europaparlamentet 3.5.2016.
Representanter for Rådet og Europaparlamentet kom 3. mai 2016 fram et en politisk enighet om Kommisjonens forslag til direktiv om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester. Formålet med direktivet er å sikre at 12 ulike typer nettjenester oppfyller standardisert krav om tilgjengelighet innen 2016. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Europaparlamentet vedtok i februar 2014 sin førstegangsinnstillling til kommisjonsforslaget.

- Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.5.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2016.
EUs nye regelverk for personvern er nå vedtatt. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Personsverndirektivet og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 4.5.2016
Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike - Forslag til rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 4.5.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.5.2016
Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.5.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Herzegovina - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.5.2016. EØS-notat offentliggjort 3.5.2016
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.5.2016
- Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania - EØS-notat offentliggjort 3.5.2016

Næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.5.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.5.2016
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.5.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2016
- Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 2.5.2016
Overvåking dioksiner og PCB i fisk og fiskeprodukter fra Baltikum - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 4.5.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016

MILJØ
- EU-strategi for Arktis - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.5.2016
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om konformitetsattestasjon for kjøle-, klima- og varmepumpeutstyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.4.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016
- Felles innsending av data og datadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH) - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016
- Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.4.2016
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 2.5.2015

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016
- Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EU-høring om tjenestepass og hindringer i tjenestesektoren - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016

TRANSPORT
- Rettigheter til båtpassasjerer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 27.4.2016. Beslutning trer dermed i kraft 1.6.2016.
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.4.2016