Europalov - uke 18/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 18/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.5.-7.5.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.5.2017
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.5.2017

ENERGI
- Tredje energimarkedspakke - EØS-komitebeslutning 5.5.2017.
EØS-komiteen gjorde 5. mai vedtak om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan, og krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før den kan tre i kraft. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

- Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Elektrisitetsdirektiv III - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser) - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER
- EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.4.2017
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 5.5.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 5.5.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 5.5.2017
- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning og meddelelse om derivatsektoren lagt fram av Kommisjonen 4.5.2017
- Europeiske venturefond - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017
- Europeiske venturefond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017
- Europeiske sosiale iverksetterfond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017
- Europeiske sosiale iverksetterfond - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017.
EUs reviderte pakke­reise­direktiv ble vedtatt i 2015, men skal først anvendes fra 1. juli 2018. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet. EØS/EFTA-landene sendte et felles innspill til EU under behandlingen av direktivforslaget i EU-institusjonene i 2014.

- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.5.2017
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.
- Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.5.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
- Legemidler til barn (pediatriforordningen) - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 5.5.2017
EFTAs overvåkingsorgan skal få myndighet til å gi bøter til legemiddelselskap ved brudd på bestemmelser i EUs pediatriforordning. Det fremgår av EØS-komiteens beslutning 5. mai om innlemmelse av forordningen fra 2006 i EØS-avtalen. Pediatriforordningen skal blant annet fremme utvikling og godkjenning av legemidler for barn. Gjennomføringen av regelverket i Norge krever endring av patentloven og legemiddelloven, og har ifølge EØS-notatet betydelige budsjettmessige konsekvenser. Det ble samtidig gjort vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av tre tilknyttede rettsakter [1] [2] [3] om legemidler og patentbeskyttelse.

- Legemidler til pediatrisk bruk - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Medisinsk utstyrsforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2017
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2017

INDRE MARKED OG EØS
Handlingsplan for styrking av SOLVIT - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.5.2017
Digital portal for informasjon, assistanse og problemløsning i det indre marked - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 2.5.2017
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 2.5.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.5.2017
- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.6.2017
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.6.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike - Forslag til rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 2.5.2017
- Den europeiske grense- og kystvakt - Rapport om iverksettingen lagt fram av Kommisjonen 2.5.2017
- Utveksling og beskyttelse av personopplysninger: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.5.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.4.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Hestepassforordningen - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.5.2017
- Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.5.2017
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Mikrobiologiske kriterier for Campylobacter i slaktekyllingskrotter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.5.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.5.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til avvendte smågris - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.5.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av lechithins som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
- Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 4.5.2017
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2017
- Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. EØS-notat offentliggjort 7.5.2017
- Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Honningdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2017

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019 - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. EØS-notat offentliggjort 6.5.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. Stoffet gir grunn til begymring på grunn av evnen til å hope seg opp i miljøet. Det kan forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere. Eksponering for deka-BDE kan blant annet resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Norge startet i 2013 en prosess gjennom Stockholmkonvensjonen for å få et globalt forbud mot stoffet. På denne bakgrunn ba Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere et forbud mot deka-BDE under REACH-direktivet. ECHA har i denne prosessen hatt tett samarbeid med Miljødirektoratet. Basert påkjemikaliebyråets anbefalinger la Kommisjonen ifjor fram forslag om forbud. Etter konsultasjon med medlemsstatenes og EØS/EFTA-landenes eksperter og etterfølgenede klarering med Rådet og Europaparlamentet, ble forbudet vedtatt i februar 2017.

CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2017
- Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.5.2017
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2017
- Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler - Åpen konsultasjon om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 2.5.2017
- EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.5.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.5.2017
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.5.2017
- Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017

STATISTIKK
- Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.5.2017

TRANSPORT
- Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Åpen konsultasjon om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 5.5.2017.
Den norske ITS-loven gjennomfører EU-direktivet fra 2010 om intelligente transportsystemer. Direktivet inneholder et rammeverk som skal sikre koordinert innføring og sammenhengende ITS og definerer satsingsområder, prioriteringer, prosesser og spesifikasjoner.

- eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.5.2017
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016 - EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen