Europalov - uke 19/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 192012 - Europalov - uke 19/2012

UKE 19/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 07.05-13.05.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 10.5.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

ENERGI
Godkjenning av et sertifiseringssystem for bærekraftig produksjon av biobrensel - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 11.5.2012
° Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.5.2012

FORBRUKERVERN
Åpen konsultasjon om personers rettigheter og hindringer som EU-borgere - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.5.2012
Årsrapport 2011 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.5.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - Norsk innspill til programmet omtalt av EU-delegasjonen 7.5.2012.
Europakommisjonen la 30. november 2011 fram forslaget til EUs nye rammeprogram for forskning - Horizon 2020 - med et totalbudsjett på 87 millarder euro (inflasjonsjustert) for perioden 2014-2020. Til sammenligning har 7. rammeprogram et budsjett på 50 milliarder euro for perioden 2007-2013. Noe av økningen skyldes at Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og deler av dagens konkurranse- og innovasjonsprogram (CIP) er tatt opp i det nye rammeprogrammet. I april 2012 leverte Kunnskapsdepartementet nye innspill til programmet, som er under diskusjon i Europaparlamentet og Rådet. EU-delegasjonen publiserte 7. mai 2012 en omtale av de norske synspunktene.
Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.5.2012
Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.5.2012
° EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - EØS-notat offentliggjort 8.5.2012
° EU-programmet Erasmus for alle (2014-2020) - EØS-notat offentliggjort 8.5.2012
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - EØS-notat offentliggjort 8.5.2012

HELSE
eHelse for Europa 2020 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 11.5.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Personvernforordningen om behandling av persondata - EØS-notat offentliggjort 12.05.2012.
Europakommisjonen la 25. januar 2012 fram forslag til en personvernforordning. Det nye regelverket, som nå skal diskuteres i Europaparlamentet og Rådet, vil oppdatere og erstatte personverndirektivet fra 1995, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen har samtidig lagt fram forslag til et direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. Dette direktivet skal erstatte dagens rammebeslutning som Norge har innlemmet i Schengen-avtalen. De to forslagene medfølges av en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern.

° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.5.2012 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet og Rådet kom i slutten av mars 2012 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning - den tredje i rekken - om internasjonal gjesting (roaming) i mobiltelefonnett. Forordningen forventes å bli formelt vedtatt i juni. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil det bli billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Forordning får direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med en endring av forskrift om elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet igangsatte 3. mai 2012 en høring dette.

° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.5.2012.
Kommisjonen la 7. mai 2012 fram en rapport om erfaringene med AMT-direktivet. Direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom en endring i 2007, som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen, er dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT).

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Modernisering av EUs politikk for statsstøtte - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.5.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.5.2012
° Veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.5.2012
Mål for reduksjon av salmonella i kalkunflokker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 10.5.2012
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Thailand - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.5.2012
° Fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.5.2012
° Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av import av fugler fra Filippinene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2012

Fôrvarer
Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.5.2012
° Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til perlehøns - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og griser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til laksefisk - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger og griser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning stoffer av Clostridium butyricum som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et enzympreparat til fôr til eggleggende høner - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet maduramicin-ammonium-alfa - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin: endringsbestemmelser om sammensetning - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Bruk av visse preparater av B. licheniformis i fôr som inneholder myresyre - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av visse tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.201
° Katalog over fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. buchneri som fôrtilsetning til dyr - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som fôrtilsetning til avvente smågriser - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012
° Godkjenning av lasalocid A natrium som fôrtilsetningsstoff til fasaner, perlehøner, vaktler og åkerhøner - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Plantehygiene
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 4.5.2012

Næringsmidler
° Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.5.2012
° Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport - Norsk forskrift kunngjort 11.5.2012

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om start- og stopperioder - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.5.2012
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet diklorvos - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.5.2012
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 11.5.2012
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Rådets 2. gangsbehandling 10.5.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
° Biociddirektivet: inkludering av bifenthrin som aktivt stoff - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.5.2012
° Biociddirektivet: inkludering av (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat som aktivt stoff - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.5.2012
° Biociddirektivet: inkludering av fenoxycarb som aktivt stoff - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.5.2012
° Biociddirektivet: inkludering av nonansyre som aktivt stoff - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.5.2012
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.5.2012
° Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 9.5.2012
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.5.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - Norsk lov kunngjort 11.5.2012

SELSKAPSRETT
° Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling 10.5.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 10. mai 2012 et kompromiss med Europaparlamentet om et direktiv som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Kommisjonen mener det bør opprettes et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-laandene 2 år og 20 dager etter at det er publisert i EU-tidende.

° Europeisk stiftelse - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 7.5.2012.
Europakommisjonen la 8. februar 2012 fram forslag en ny europeisk stiftelsesform – European Foundation («FE-stiftelse»). Stiftelsesformen skal være et alternativ til nasjonale stiftelser, og status som FE-stiftelse skal være frivillig. Det er bare stiftelser som har allmennyttige formål som kan bruke denne stiftelsesformen. Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 7. mai 2012 en høring om forslaget.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Sertifisering av virksomheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner - Norsk forskrift kunngjort 11.5.2012
- EU-konsultasjon om sikrere passasjerskip - Omtale av EU-konsultasjonen publisert av EU-delegasjonen 7.5.2012

VARER
Sikkerhetskrav til europeiske standarder for laserprodukter - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 8.5.2012
° Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 8.5.2012