Europalov - uke 20/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 202014 - Europalov - uke 20/2014

UKE 20/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.-18.05.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 14.05.2014

ENERGI
- Engros-omsetning på energimarkedet - EØS-notat offentliggjort 15.05.2014.
Et EØS-notat om en EU-forordning fra 2011 som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet, ble offentliggjort 17. mai 2014. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forordningen er merket EØS-relevant.

- Energimerking av energirelaterte produkter på internett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.05.2014
- Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer - EØS-komitebeslutning 16.05.2014

FINANSIELLE TJENESTER
Statusrapport over reformene på finanssektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.05.2014
- Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.05.2014
- Prospektforordningen for verdipapirer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.05.2014
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Rådets 1. gangsbehandling 13.05.2014 (endelig vedtak)
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 13.05.2014 (endelig vedtak)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2014
- Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 09.05.2014

FORBRUKERVERN
- Forbrukerdirektivet - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 08.05.2014.
EFTAs overvåkingsorgan åpnet 8. mai 2014 sak om manglende gjennomføring i norsk rett av EUs forbrukerdirektiv. Direktivet vil blant annet gi forbrukere i Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk. Det nye regelverket erstatter tidligere direktiver om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår.

- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Forbrukerkredittdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.05.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - EØS-komitebeslutning 16.05.2014.
EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Stortinget har gitt forhåndssamtykke til EØS-komitebeslutningen, som medfører en flerårig budsjettforpliktelse. Beslutningen har tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2014 og sikrer dermed også norsk deltakelse i forskningsprogrammets første utlysningsrunder.

- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - EØS-komitebeslutning 16.05.2014.
EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye ungdoms- og utdanningsprogram Erasmus+. Norges kontingent for 2014 er budsjettert med 220 millioner kroner, mens totalbeløpet for perioden 2014–2020 anslås å være 3,3 milliarder kroner.

- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.05.2014

HELSE
- Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking - Norsk forskrift kunngjort 13.05.2014.
I henhold til en ny EU-forordning, skal legemidler som er underlagt særskilt overvåking utstyres med en trekant med spissen ned. I bruksanvisningen vil man bli oppfordret til å melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. I etterkant av EØS-komiteens vedtak av 8. april 2014 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen, kunngjorde Helse- og omsorgsdepartementet en forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett.

- Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.05.2014
- Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.05.2014
- Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået - Norsk forskrift kunngjort 13.05.2014
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 16.05.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.05.2014
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.05.2014 (søkemotorer og personvern)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): bestemmelser om overvåking av yttergrenser til sjøs - Rådets 1. gangsbehandling 13.05.2014 (endelig vedtak)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020 - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Tilsyn med foretakssammenslutninger: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - EØS-komitebeslutning 16.05.2014.
EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme i EØS-avtalen EU-programmet Kreativt Europa (2014-20). Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon. Stortinget har gitt forhåndstilsagn til norsk deltakelse i programmet.

EU-strategi for europeisk film - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.05.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning offentliggjort i EU-tidende 17.05.2014
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Tiltak mot klassisk svinepest i visse EU-medlemsland - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Helsesertifikater for handel med sauer og geiter for slakting, oppfôring og avl: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn: endringsbestemmelser for Danmark og Irland - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av laboratorium i USA for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 15.05.2014
- Krav til dyrehelse og veterinærsertifikat ved import av hester fra visse deler av India - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.05.2014
- Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.05.2014
- Beskyttelsestiltak mot svinediarre fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2014

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til kalver, kje, katter og hunder - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver for oppdrett - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff til storfe for slakting - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av et preparat av Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til griser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endring av navn på produsent - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av fôrvarer: endret navn på innehaver og anbefalt dosering av visse preparater - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.05.2014

Plantesanitære forhold
- Omsetning av frøblandinger av fôrvekster til bruk for bevaring av naturmiljøet - EØS-komitebeslutning 16.05.2014

Næringsmidler
- Forekomst av T-2- og HT-2-toksin i korn og kornprodukter - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for histamin i fiskesaus - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på bruk av visse påstander - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra landdyr - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Bruk av natriumfosfat (E 339) i naturtarm til pølser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Godkjenning av helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert akasiegummi - Norsk forskrift kunngjort 16.05.2014
- Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker - Norsk forskrift kunngjort 16.05.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.05.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ethyl-laurol-arginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.05.2014
- Bruk av karamellfarger (E150a-d) i øl og maltbaserte drikkevarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.05.2014
- Tilsetningsstoffer i mat: bruk av advantam som søtstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.05.2014
Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og karminer (E 120) i mat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.05.2014
Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komiebehandling 13.05.2014
Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.05.2014
- Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum - Omtale publisert av Mattilsynet 13.05.2014
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer - Omtale publisert av Mattilsynet 12.05.2014

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet neomycin - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet mangankarbonat - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2014

MILJØ
- Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll (EMAS) - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bildebehandlingsutstyr - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til EU-miljømerket til sepe, shampo, og hårbalsam: forelngelse av gyldigheten - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 14.05.2014
EU-høring om nanomaterialer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.05.2014
- Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - EØS-komitebeslutning 16.05.2014

Biocider
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Bruk av zineb i biocidholde produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.05.2014

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler - Kommisjonsbeslutning publisert av EU-tidende 17.05.2014
- Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Forlenget godkjenning av kobberforbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Forlenget godkjenning s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Vilkår for bruk av ekstrakt fra tetre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Forbud mot bruk av kaliumjodid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Forbud mot bruk av kaliumthiocyanate som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Vilkår for bruk av planteoljer/citronella som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.05.2014
- Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.05.2014
- Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS-komitebeslutning 16.05.2014.
EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye terskelverdier for offentlige innkjøp. I henhold til EØS-avtalen skal terkselverdiene justeres hvert annet år for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser.

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 36 - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 39 - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.05.2014
- Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse - Svensk departementsnotat kunngjort 12.05.2014

STATISTIKK
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011) - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Statistikk over europeisk befolkningsstatistikk - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012) - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013 - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.05.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Adgang til yrket som veitransportør - EØS-komitebeslutning 16.05.2014.
EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme den såkalte veipakken fra 2009 i EØS-avtalen. Beslutningen krever parlamentssamtykke i Norge og Island før det kan tre i kraft. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør (dette faktaarket), markedet for godstransport, og markedet til internasjonal persontransport med buss, ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Også en rekke nyere rettsakter på området veitransport ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 16. mai 2004 (se under).

- Undersøkelser og forebygging av flyulykker - EØS-komitebeslutning 16.05.2014.
En EU-forordning fra 2010 som skal bedre etterforskingen av flyulykker og styrke ofrenes og de pårørendes rettigheter, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 16. mai 2014. Innen to timer etter en ulykke skal flyselskapet legge fram passasjerlisten slik at pårørende kan varsles. Det innføres også en tidsfrist for havarirapporten, som skal foreligge senest 12 måneder etter et en alvorlig ulykke. Forordningen som erstatter et tidligere EU-direktiv fra 1994, krever at etterforskingen av flyulykker fortas uten deltakelse av myndigheter med ansvar for flysertifisering eller luftfartsoperasjoner eller andre instanser med motstridende interesser. Det nye regelverket hjemler også opprettelse av et europeisk nettverk av etterforskingsmyndigheter for sivil luftfart. Nettverket skal blant annet gi råd til EU-institusjonene med sikte på etablering av felles undersøkelsesmetoder og styrking av flysikkerheten.

- Typegodkjenning av motorsykler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
- Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.05.2014
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.05.2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass - EØS-notat offentliggjort 17.05.2014
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Felles bruk av elektroniske registre om veitransportvirksomheter - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 14.05.2014: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.07.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 14.05.2014: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.07.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 14.05.2014: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.07.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 14.05.2014: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.07.2014
- Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske register over sikkerhetsanbefalinger - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om sikkerhetsstandarder i tredjeland - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser - Gjennomføringsrapport offentliggjort av Kommisjonen 15.05.2014
- Flypassasjerers rettigheter - Gjennomføringsrapport offentliggjort av Kommisjonen 15.05.2014

VARER
- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-notat offentliggjort 17.05.2014
- Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Dokumenter som skal følge forsendelser av vinprodukter og register som skal føres innen vinsektoren - EØS-komitebeslutning 16.05.2014
- Maskindirektivet - Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 14.05.2014
- Heisedirektivet - Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 14.05.2014
- Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 13.05.2014 (endelig vedtak)
Gassapparatforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.05.2014