Europalov - uke 21/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 212014 - Europalov - uke 21/2014

UKE 21/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.-25.05.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.05.2014
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.05.2014 (om sak åpnet av ESA)
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Norsk forskrift kunngjort 20.05.2014

ENERGI
- REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet - Omtale publilsert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.05.2014.
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 21. mai 2014 REMIT-forordning fra 2011 som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Olje- og Energidepartementets EØS-notat ble offentliggjort 17. mai 2014. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forordningen er merket EØS-relevant.

- Krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.05.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 22.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for særlig risiko i handelsbeholdningen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner - EØS-notat offentliggjort 20.05.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.05.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.05.2014

KATASTROFEBEREDSKAP
- Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020 - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 23.05.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 23. mai 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til norsk deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap. Ordningen er det viktigste rettslige grunnlaget i EU for sivil katastrofeinnsats og for annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og viderefører Handlingsprogrammet for sivil beredskap som Norge har deltatt i siden 1982. Norges kontingent vil øke fra 3,5 til 9 millioner kroner per år.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon - Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 21.05.2014
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Kommisjonsforordning offentliggjort 21.05.2014
- Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020 - Norsk forskrift kunngjort 20.05.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Malaysia - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2014
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2014
- Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Høring om norsk endringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 21.05.2014
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til oppdrett av høner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.05.2014
Godkjenning av kalsium D-pantothenate og D-panthenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.05.2014

Plantesanitære forhold
- Omsetning av frøblandinger av fôrvekster til bruk for bevaring av naturmiljøet - Omtale publisert av Mattilsynet 19.05.2014

Næringsmidler
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på bruk av visse påstander - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra landdyr - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014
- Godkjenning av helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.05.2014
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2014

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet neomycin - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet mangankarbonat - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014

MILJØ
EU-strategi for reduserte CO2-utlslipp fra lastebiler og busser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.05.2014
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 07.05.2014
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 07.05.2014
- Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.05.2014
- Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.05.2014
- Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.05.2014
- Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.05.2014
- Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.05.2014
Persistente organiske forbindelser: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.05.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kvikksølv i visse industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.05.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.05.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i gassutladningslamper til bruk i skilt og spesialbelysning - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.05.2014

Plantevernmidler
- Godkjenning av chitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.05.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.05.2014
Endring vedrørende delta-endotoxin av Bacillus thuringiensis som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsutkast godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.05.2014
- Vilkår for bruk av methyl-nonylketone som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.05.2014

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.05.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Direktiv om flyplassavgifter - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.05.2014.
Europakommisjonen la 19. mai 2014 fram en rapport om gjennomføringen av direktivet fra 2009 om flyplassavgifter i nasjonal rett i EU-landene. EFTAs overvåkingsorgan vedtok 19. desember 2013 å ta Norge til EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av direktivet. EØS-komiteen vedtok i mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdsels­departemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene. Samferdselsdepartementet igangsatte 16. august 2013 en høring om norsk gjennomføring av direktivet.

- EU-høring om kombinert transport - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.05.2014
- Førerkortdirektivet (fra 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.05.2014
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 20.05.2014
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 02.05.2014
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.05.2014
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 16.05.2014
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 16.05.2014
Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019 - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 20.05.2014
EU-høring om EUs system for flysikkerhet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.05.2014

VARER
- Sikkerhetskrav til stasjonært trenings- og gymnastikkutstyr - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.05.2014
- Sikkerhetskrav til flytende fritidsutstyr - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.05.2014
- Sikkerhetskrav til barnesikring av vinduer og balkongdører - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.05.2014
- Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk - EØS-notat offentliggjort 21.05.2014