Europalov - uke 21/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 21/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.5.-28.5.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner - Dansk departementsnotat offentliggjort 24.5.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - EBA-kommentar publisert 23.5.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Forslagene behandles nå i Europaparlamentet og Rådet. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

- EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.5.2017
- Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - EBA-kommentar publisert 23.5.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2017

FORBRUKERVERN
- Forbrukerdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.5.2017
- EU-anbefaling om kollektive tvisteløsningsordninger - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.5.2017
- Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.5.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Taubaneforordningen - Norsk lov og forskrift kunngjort 22.5.2017
- Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2017

HELSE
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.5.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.5.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.05.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2017.
Ukrainske statsborgere kan fra 11. juni reise på kortere opphold i Schengen-området uten å søke om visum. Det fremgår av forordningen som ble publisert i EU-tidende 22. mai. Visumfriheten gjelder reiser for inntil 90 dager innenfor en 180-dagers periode, men gir ikke rett til å arbeide.

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 23.5.2017. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.5.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2017
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2017
- Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.5.2017
- Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2017
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.5.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2017
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2017
- Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2017

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2017
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2017

Veterinærmedisin
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.5.2017
- Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2017

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2017
- Kvikksølvforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2017. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 24.5.2017
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.5.2017

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2017

STATISTIKK
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker - EØS-notat offentliggjort 25.5.2017
- Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.5.2017
- Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Europeisk e-tjenestekort - Omtale av workshop publisert av EFTA-sekretariatet 22.5.2017.
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

TRANSPORT
- Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner - Regjeringsvedtak 24.05.2017 om ikke å innlemme forordningen i EØS-avtalen.
Regjeringen har besluttet at Norge ikke ønsker å innlemme en EU-forordning fra 2012 i EØS-avtalen: den mener det aktuelle EU-regelverket faller utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde og at det dermed ikke er EØS-relevant. Det er likevel ventet at et nytt norsk regelverk vil fange opp deler av EU-reglene, samtidig som Norge kan inneføre supplerende bestemmelser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olvik sier i en pressemelding at han ikke vil tillate at Norge mister kontroll med hvordan helikoptervirksomheten på sokkelen skal foregå. Våre oljearbeidere og deres familier skal vite at norsk erfaring, norske regler og norsk tilsyn fortsatt skal gjelde, understreker statsråden.

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2017
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017 - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2017