Europalov - uke 23/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 232013 - Europalov - uke 23/2013

UKE 23/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 03.-09.06.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2013.
Kommisjonen la 26. april 2013 fram et direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Forslaget, som er merket EØS-relevant, skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte forslaget 7. mai 2013. Et svensk departementsnotat ble offentliggjort 31. mai 2013 på nettsidene til Sveriges Riksdag.

- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.6.2013
EU-rapport om arbeidet med barnehageplasser - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.5.2013
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
- Økodesign-direktivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
- Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.5.2013

FORBRUKERVERN
- Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 3.6.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.8.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon - Svensk departementsnotat offentliggjort 3.6.2013

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
Godkjenning av Japan som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.6.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler - Utkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 7.6.2013.
Europaparlamentet ga 29. mai 2013 uformelt tilsagn til at Rådet vedtar å opprette en evaluerings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Et utkast til innstilling fra Europaparlamentets justiskomite om saken ble offentliggjort 7. juni 2013. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ingen tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kommisjonen ønsker en aktiv rolle i overvåkingen med både avtalte og ikke-avtalte kontroller. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene. Europaparlamentet inngikk samtidig et kompromiss med Rådet om gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 31.5.2013
Import av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 6.6.2013
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 6.6.2013
Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 6.6.2013
Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 6.6.2013
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Grenseverdier for marine biotoksiner i levende muslinger - EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
- Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for histamin i fiskeprodukter - EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
- Innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Mexico: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Japan - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Godkjenning av et kroatisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter - kontrollplaner i tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien til Unionen: endringsbestemmelser for Bahrain og Kina - Kommisjjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.6.2013
- Godkjenning av laboratorium i Ukraina for kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.6.2013
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013

Fôrvarer
- Fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner: endring av navn på innehaver av godkjenning - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns - EØS-notat offentliggjort 8.6.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter - EØS-notat offentliggjort 8.6.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser - EØS-notat offentliggjort 8.6.2013
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til svin, fjørfe, kveg, får, geiter, kaniner og hester - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenning av et preparat av B. subtilis som tilsetningsstoff til griser - EØS-notat offentliggjort 8.6.2013
- Godkjenning av to preparater av L. plantarum som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-notat offentliggjort 8.6.2013
- Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - EØS-notat offentliggjort 6.6.2013. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
- Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og akvariefisk - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 3.6.2013
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2013
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 6.6.2013. Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

Næringsmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.5.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.5.2013
- Bruk av tilsetningsstoffet kaliumdiacetat i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumaskorbat i D-vitamin-preparater til barne- og spebarnsmat - EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av trikalsiumfosfat i barne- og spebarnsmat - EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 6.6.2013. Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 5.6.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.6.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.6.2013
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2013

MILJØ
- Miljømerkeforordningen - Norsk lov kunngjort 7.6.2013.
Norsk Lovtidend kunngjorde 7. juni 2013 en lovendring som gjennomfører forordningen om EUs miljømerke i norsk rett. Loven trer i kraft 1. juli 2013. Rettsakten er en revisjon av (erstatter) forordning (EF) nr. 1980/2000, som er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen fastsetter regler bedrifters bruk av EUs miljømerke, som viser en grønn plante hvor blomsten består av en grønn E med tolv lyseblå stjerner rundt. Miljømerket skal tjene til veiledning for forbrukerne og fremme salg av produkter og tjenester som oppfyller fastsatte kravene. Ordningen gjelder ikke for næringsmidler, drikkevarer eller legemidler.

- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013.
Forordningen endrer et vedlegg i REACH-forordningen ved at det innføres to nye in vitro-testmetoder for øyeirritasjon som nylig er vedtatt av OECD. Disse testmetodene skal medvirke til at antall dyr som benyttes til forsøk skal begrenses til et minimum. EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. ESA åpnet i oktober 2012 sak om manglende norsk gjennomføring av forordningen. En norsk gjennomføringsforskrift som gjennomfører denne og andre REACH-forordninger ble kunngjort 4. juni 2013.

Det europeiske klimakvotesystemet (ETS): gjennomgang og data for 2012 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 3.6.2013
EU-høring om målene for europeisk avfallshåndtering - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.6.2013
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.6.2013
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 5.6.2013
- Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for acrylamid - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for CMR-stoffer - Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende eksisterende aktive stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.5.2013

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - EØS-notat offentliggjort 5.6.2013

SELSKAPSRETT
- EU-konsultasjon om overføring av registrerte kontorer til utlandet - EØS-notat offentliggjort 7.6.2013.
Europakommisjonen igangsatte i januar 2013 en høring for å få mer detaljert opplysninger om de omkostninger bedriftene for tiden har når de flytter sitt registrerte hjemsted til utlandet og om hvilke fordeler de vil kunne ha av en eventuell EU-lovgivning på området. Et EØS-notat om saken ble offentliggjort 7. juni 2013.

EU-høring om enkeltpersonforetak - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.6.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Norsk lov kunngjort 7.6.2013.
Norsk Lovtidend kunngjorde 7. juni 2013 en lovendring som inkorporerer i norsk rett en EU-forordning fra 2009 om transport av passasjerer og deres reisegods til sjøs når det gjelder transportørens erstatningsansvar. EU-forordningen gjennomfører 2002-protokollen til Atenkonvensjonen av 1974, som inneholder strengere regler om ansvarsgrunnlaget, høyere ansvarsgrenser og nye regler om forsikringsplikt, og styrker derved passasjerenes erstatningsrettslige vern ved ulykker til sjøs betydelig i forhold til reglene i den opprinnelige Atenkonvensjonen av 1974.

- Kraftuttak på traktorer og tilhørende skjermer - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2013
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - EØS-notat offentliggjort 5.6.2013
- Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): bestemmelser angående bøtelegging - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2013
- Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2013

VARER
- Produktsikkerhetsforordningen - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt.