Europalov - uke 23/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 232014 - Europalov - uke 23/2014

UKE 23/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 02.06-08.06.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 06.06.2014
° Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 05.06.2014

ENERGI
° Kapasitetstildeling i naturgasstransmisjonsnett - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Europeisk strategi for energisikkerhet - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 06.06.02014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 04.06.2014
° Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer - Norsk forskrift kunngjort 03.06.2014

FINANSIELLE TJENESTER
° Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsttusjoners avlønninger og riskprofiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-notat offentliggjort 04.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
Europeiske venturefond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.06.2014
Europeiske sosiale iverksetterfond: gjennomføringsbestemmelser om notifisering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.06.2014

FORBRUKERVERN
° Pakkereisedirektivet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 04.06.2014.
Stortingets EU/EØS-nytt omtale 4. juni 2014 diskusjonene om EUs pakkereisedirektiv. Europaparlamentetet ferdigstilte 12. mars 2014 sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til revisjon av direktivet. Forslaget tar sikte på å klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. Norge, Island og Liechtenstein oversendte 26. februar 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar om saken til EU-institusjonene.

FORSKNING OG UTDANNING
° EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Norsk strategiplan lagt fram 05.06.2014.
Kunnskapsdepartementet la 5. juni 2014 fram en nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU. EU- strategien fastsetter ambisjonsnivået regjeringen har for den norske deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA). EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Stortinget har gitt forhåndssamtykke til EØS-komitebeslutningen, som medfører en flerårig budsjettforpliktelse. Beslutningen har tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2014 og sikrer dermed også norsk deltakelse i forskningsprogrammets første utlysningsrunder.

EU-innbyggerinitiativet "One of us" - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 02.06.2014
° Fellesforetaket om brenselceller og hydrogen (FCH 2) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Fellesforetaket om Clean Sky 2 - Rådsforordning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Felles forskningsprogram om aktiv aldring (AAL JP) - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP 2) - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR) - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Fellesforetaket for innovative legemidler (IMI 2) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° Felleseuropeisk program for støtte til forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (Eurostar-2) - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 07.06.2014

HELSE
° Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 05.06.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
Unntaksbestemmelser for deltakelse av hingster i World Equestrian Games i Frankrike i 2014 - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 04.06.2014
° Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.06.2014
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Costa Rica og Kuwait - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 04.06.2014
Beskyttelsestiltak mot svinediare: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 04.06.2014
Dyrehelsekrav til samhandel i EU av storfe og svin: endringsbestemmelser knyttet til trikiner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 04.06.2014
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.06.2014
° Honningdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 03.06.2014

Fôrvarer
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Godkjenning av et fortilsetningsstoff til fjørfe, avvent slaktegris og avlspurker - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.06.2014
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver for oppdrett - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Godkjenning av et fortilsetningsstoff til kalver, kje, katter og hunder - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Godkjenning av fôrtilsetningsstoff til storfe for slakting - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Godkjenning av et preparat av Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til griser - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endring av navn på produsent - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Plantesanitære forhold
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014

Næringsmidler
° Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017 - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Bruk av natriumfosfat (E 339) i naturtarm til pølser - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.06.2014
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.06.2014
° Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.06.2014
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.06.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 23.05.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.05.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014

MILJØ
Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.06.2014
° EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 07.06.2014
° EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.06.2014
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbaserte varmtvannsberedere - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.06.2014
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.06.2014
° Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.06.2014
° Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.06.2014
° Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid - EØS-notat offentliggjort 03.06.2014
° Godkjenning av et konformitetsskjema om bærekraftig biobrensel for "Gafta Trade Assurance Scheme" - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.06.2014
° Godkjenning av et konformitetsskjema om bærekraftig biobrensel for "KZR INiG System" - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.06.2014
Begrensninger av godkjenninger av biocidholdige produkter som inneholder IPBC - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.06.2014
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.06.2014
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av måleinstrumenter som inneholder kvikksølv - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014
° REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

STATISTIKK
° Statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.06.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 05.06.2014.
EUs transportministre kom 5. juni 2014 fram til en politisk enighet om Kommisjonens forslag til endringer av EUs vekt- og dimensjonsdirektiv for motorvogner. Europaparlamentet ferdigsstilte 14. april 2014 sin 1. gangsbehandling av forslaget, som etter at den formelle 1. gangsbehandlingen i Rådet er ferdig, må behandles på nytt i Parlamentet. Kommisjonens forslag tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. Det foreslås blant annet å tillate avrundede førerkabiner og bruk av aerodynamiske finner bak på vogntogene. I forslaget til direktiv er det også innarbeidet retningslinjer for bruk av såkalte modulvogntog som EU-landene selv kan velge om de vil tillate. Videre foreslås det endringsbestemmelser om installering av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy, og om kobling av vektdata til ferdsskriverne for å hindre overvekt og skade på veiene. Norge, Island og Liechtenstein sendte 10. mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden om forslaget.

° Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014 - EØS-notat offentliggjort 04.06.2014
° Innføring av eCall-tjenesten - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 03.06.2014
° Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 05.06.2014
° Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 05.06.2014
° Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 05.06.2014
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 04.06.2014
° Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.06.2014
° Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.06.2014
° Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.06.2014
° Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.05.2014
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.06.2014

VARER
Geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
Geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 07.06.2014