Europalov - uke 24/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 242013 - Europalov - uke 24/2013

UKE 24/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.-16.06.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - Europaparlamentets 1, gangsbehandling 11.6.2013 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling godkjente 11. juni 2013 et kompromiss med Rådet om et revidert direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket, som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising, og høyspentledninger.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.6.2013.
EU-domstolen avsa 13. juni 2013 en dom som fortolker deler av EUs trygdeforordning fra 1971. Regelverket ble i 2004 erstattet av en ny, oppdatert forordning, med i krafttredelse 1. mai 2010 i EU og 1. juni 2012 i EØS/EFTA-landene.

- Asbestdirektivet (kodifisering) - Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Arbeidsdepartementet 12.6.2013
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkiningsdom avsagt av EU-domstolen 13.6.2013

ENERGI
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Rådets 1. gangsbehandling 10.6.2013 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Kommisjonen la i oktober 2011 fram forslag til en EU-forordning om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet. Formålet er å redusere risikoen for store olje- og gassulykker i EUs farvann. Et kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet ble bekreftet av de to institusjonene henholdsvis 21. mai og 10. juni 2013. Etter publisering i EU-tidende har medlemslandene to år på seg til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. Direktivet er merket EØS-relevant, men Norges olje- og energiminister har stilt spørsmålstegn ved relevansen.

- Økodegsignkrav til retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED) - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel - EØS-komitevedtak 14.6.2013
Rapportering og offentliggjøring av data på elektrisitetsmarkedene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2013
- Opphevelse av direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 13.6.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - EØS-notat og svensk departementsnotat offentliggjort 11.6.2013.
Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 28. mai 2013 en høring om Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Departementets EØS-notat om saken ble offentliggjort 11. juni 2013. Forslaget, som ble lagt fram 8. mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. Forslaget, som er merket EØS-relevant, behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Norge tatt til EFTA-domstolen 29.5.2013 av EFTAs overvåkingsorgan for feilaktig gjennomføring i norsk rett.
EFTAs overvåkingsorgan vedtok 29. mai 2013 å ta Norge til EFTA-domstolen for ikke å ha gjennomført EUs hvitvaskingsdirektiv korrekt i norsk rett. Direktivet fastsetter forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle systemet til hvitvasking av penger og til finansiering av terrorisme.

- Livsforsikringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 13.6.2013
- Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.6.2013
- Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 12.6.2013

FORBRUKERVERN
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium - EØS-komitevedtak 14.6.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Kompromiss inngått mellom Rådet og Europaparlamentet 12.6.2013.
Representanter for Rådet og Europaparlamentet kom 12. juni 2013 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet vil blant annet innføre et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker. Kompromisset må godkjennes av de to EU-institusjonenes organer for å bli formelt vedtatt.

- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 12.6.2013

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.6.2013
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 13.6.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Beskyttelse av personopplysninger i New Zealand - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.6.2013 (kompromiss med Rådet)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler - Europaparlamentets vedtak 12.6.2013.
Europaparlamentet ga 12. juni 2013 tilsagn til at Rådet vedtar å opprette en evaluerings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ingen tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kommisjonen ønsker en aktiv rolle i overvåkingen med både avtalte og ikke-avtalte kontroller. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene. Europaparlamentets plenumsforsamling samtykket samtidig til et kompromiss med Rådet om prosedyrer for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter.

- Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.6.2013 (kompromiss med Rådet).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 29. mai 2013 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag om en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 12. juni 2013 kompromisset. I dag kan nasjonale myndigheter selv vedta slik gjenninnføring ved alvorlige trusler mot den offentlige orden eller rikets sikkerhet. Europakommisjonen ønsker i stedet en ordning hvor vedtak treffes på europeisk plan etter forslag fra Kommissionen baseret på et kvalifisert flertall blant medlemsstatenes eksperter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Kompromisset omfatter også et forslag til en Schengen-evalueringsmekanisme.

- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.6.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet kreativt Europa (2014-2020) - EØS-notat offentliggjort 15.6.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kjæledyrsforordningen: transport av kjæledyr (revidert) - Rådets 1. gangsbehandling 10.6.2013 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EU-institusjonene la 10. juni 2013 siste hånd på et revidert regelverk for transport av kjæledyr over landegrensene. Den nye forordningen (dette faktaarket) og det nye direktivet videreføring i hovedsak gjeldende regler, men søker å tydeliggjøre disse. Nytt er det imidlertid at Kommisjonen gis hjemmel til å gi regler om forflytning av hunder, katter og ildere som ikke er vaksinert mot rabies mellom rabiesfrie medlemsstater.

- Handel innen EU og import til EU av hunder, katter og ilder - Rådets 1. gangsbehandling 10.6.2013 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Italia, Israel, Japan, Nederland, Slovenia og USA - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 13.6.2013
- Dyrehelseforordningen - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.6.2013
- Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013
- Mål for reduksjon av salmonella i kalkunflokker - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.6.2013
- Veterinær grensekontroll: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Mexico - Norsk forskrift kunngjort 14.6.2013
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013
- Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer) - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland, Finland og Storbritannia - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Mexico: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.6.2013
- Kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.6.2013
Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.6.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2013
Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.6.2013
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.6.2013

Plantehygiene
- Markedsføring av frø fra fôrplanter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Såvareforordningen - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.6.2013
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.6.2013

Næringsmidler
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.6.2013
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum:: endringsbestemmelser for colostrum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.6.2013
Bruk av natriumfosfater (E 339) i naturlige foringsrør for pølser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 13.6.2013
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.6.2013
- Maksimale restmengder av klorantraniliprol, fludioxonil og prohexadion i matvarer - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013
- Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for Thailand - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013)
- Maskimumsgrenser for rester av visse plantevernmidler i matvarer - EØS-notat offentlliggjort 11.6.2013
- Næringsmidler for spedbarn, småbarn og spesielle medisinske formål (revisjon) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 11.6.2013 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak)
- Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om gjennomføring av visse vilkår - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Bruk av tilsetningsstoffet E-242 i visse alkoholholdige drikker - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Sertifikatordning for import av spirer - Norsk forskrift kunngjort 14.6.2013
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2013
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2013
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.6.2013

Veterinærmedisin
- Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om prednisolon - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013

MILJØ
- Miljøansvarsdirektivet - Norsk lov kunngjort 14.6.2013.
En norsk endringslov om miljøansvar som ble kunngjort 14. juni 2013 gjennomfører blant annet EUs miljøansvarsdirektiv i norsk rett. Formålet med direktivet er å etablere et rammeverk for ansvar for miljøskade. Direktivet bygger på prinsippet om at forurenseren skal betale. En operatør som har forårsaket skade på miljøet eller forårsaker stor fare for at slik skade skal oppstå, skal både ha plikt til å gjennomføre forebyggende og gjenopprettende tiltak, og skal holdes økonomisk ansvarlig for slike tiltak. Begrepet "miljøskade" er definert som skade på beskyttede dyrearter og naturtyper, forurensning av vann og forurensning av jordsmonnet.

- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 29.5.2013.
EFTAs overvåkingsorgan vedtok 29. mai 2013 å sende en formell henvendelse til Norge om manglende gjennomføring av EU-direktivet fra 2008 om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer.

- Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning - Svensk departementsnotat offentliggjort 13.6.2013
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid - EØS-notat offentlliggjort 11.6.2013
- Skipsopphuggingsforordningen - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologiikomite 12.6.2013
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringer for SMB - EØS-notat offentliggjort 11.6.2013

NÆRINGSPOLITIKK
EU-handlingsplan for europeiske stålindustri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.6.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
- Forsvarsanskaffelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.6.2013

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - Europaparlamentets 1. gangsbehandlong 12.6.2013 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling godkjente 12. juni 2013 et kompromiss inngått med Rådet om EUs nye regnskaps­direktiv. Direktivet vil, etter tilsvarende godkjenning av Rådet, erstatte årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) og konsernregnskaps­direktivet (7. selskaps­direktiv). Medlemslandene vil deretter ha to år på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett. Finansdepartementet igangsatte i mai 2013 en høring om norsk gjennomføring av deler av det nye regelverket, nemlig bestemmelsene om «land-for-land rapportering».

- Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.6.2013
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning offentliggjort i EU-tidende 15.6.2013
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.6.2013

STATISTIKK
- Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014 - EØS-komitevedtak 14.6.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur - Norsk forskrift kunngjort 14.6.2013.
En forskrift som gjennomfører eurovignett-direktivet fra 2006 i norsk rett ble kunngjort 14. juni 2013 med ikrafttredelse en måned senere. EFTAs overvåkingsorgan sendte i februar 2013 en siste advarsel til Norge for manglende gjennomføring av direktivet. EØS-komiteen vedtok i juli 2012 å innlemmet endringsdirektivet i EØS-avtalen med en tilpasning som tillater at eksisterende rabattordninger delvis kan videreføres under det nye direktivet. EU vedtok høsten 2011 et revidert eurovignettdirektiv, som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 13. oktober 2013 og som gir landene mulighet til å kreve avgift for alle kjøretøyer over 3.5 tonn, ikke bare for infrastrukturkostnader, men også støy og luftforurensning. Det reviderte eurovignettdirektivet er fortsatt til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Innføring av eCall-tjenesten i EU - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 13.6.2013
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.6.2013
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.6.2013
- Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.6.2013
- Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådets 10.6.2013
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om aerodromer, lufttrafikkstyring og navigasjonstjenester for lufttrafikk - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.6.2013
Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.6.2013
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
Hurtigere gjennomføring av Single European Sky - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.6.2013
- Flygelederforordningen om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere - EØS-komitevedtak 14.6.2013

VARER
- Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - EØS-komitevedtak 14.6.2013.
Etter at EU i 2011 vedtok en revisjon av byggevaredirektivet, er nye krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider innført i EU fra 1. juli 2013. Ved revisjonen er direktivet endret til forordning for å sikre et harmonisert regelverk i alle EU-landene. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket. Bæredyktighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer. Landene plikter å opprettes uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse. EØS-komiteen vedtok 14. juni å innlemme forordningen i EØS-avtalen, men vedtaket krever parlamentssamtykke i Island før det trer i kraft.

- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013.
EØS-komiteen vedtok 14. juni 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv fra 2009 som skal styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked. Direktivet omfatter forsvarsrelaterte produkter som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr. I tillegg til direktivet ble fire andre EU-rettsakter knyttet til forsvarsanskaffelser samtidig innlemmet i EØS-avtalen (se under).

- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Overføring av forsvarsprodukter innenfor Fellesskapet: sertifisering av virksomheter - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Forsvarsanskaffelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Barnesiksikring av innendørs persienner og vindusavskjerminger med snorer - EØS-komitevedtak 14.6.2013
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om pyrotekniske artikler - Rådets 1. gangsbehandling 10.6.2013 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)