Europalov - uke 24/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 24/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 08.-14.06.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - EØS-komitebeslutning 11.06.2015
Norge har gjennom vedtak i EØS-komiteen utvidet deltakelsen i EU-programmet sosial endring og innovasjon (EaSI) til å gjelde hele programmet. Norge deltok fra starten i 2014 bare i EURES-delen, samarbeidsnettverket mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene.

ENERGI
- EUs energiunion - Konklusjoner vedtatt av EUs ministerråd 08.06.2015.
Statsminister Erna Solberg har i et brev til presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, gitt norske synspunkter på forslaget om en energiunion som Kommisjonen la fram 25. februar. Målet med energiunionen er å utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen og samtidig sørge for vesentlig reduksjon av utslippene. Du kan lese Solbergs brev her. OED har igangsatt en høring om energiunionen og offentliggjorde et EØS-notat om saken 18.03.2015. I forbindelse med energiunionen har Kommisjonen lagt fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.

FINANSIELLE TJENESTER
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.06.2015
- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 09.06.2015

FORBRUKERVERN
EU-høring om kjøpskontrakter ved handling på internett - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.06.2015 (høringsfrist 03.09.2015)

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - EØS-komitebeslutning 11.06.2015
Etter en ekstrabevilgning fra Stortinget og vedtak i EØS-komiteen, er Norge nå fullverdig medlem av EUs jord­observasjonsprogram Copernicus. Kostnadene er anslått til omlag 1 millard kroner fram til 2020.
HANDELSFORENKLINGER
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - EØS-komitebeslutning notifisert av Island 09.06.2015; beslutningen trer i kraft 01.08.2015. Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015.
En EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan brukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff, trer i kraft i EØS-området 1. august. Det er klart etter at Norge og Island har ratifisert vedtaket om innlemmelse av regelverket i EØS-avtalen fra desember i fjor.

- Sporing av pyrotekniske produkter - Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.06.2014

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - EØS-komitebeslutning notifisert av Island. Beslutningen trer dermed i kraft 01.08.2015.
Etter godkjenning i både Stortinget og Alltinget, trer EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EUs pasient­rettighets­direktiv i kraft 1. august. Regjeringen vedtok i fjor endringer i pasient- og bruker­rettighets­loven og som gjennomfører deler av direktivet fra 1. mars i år.

- Bruk av humane vev og celler i humanmedisin - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.06.2015
- Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land - EØS-komitebeslutning notifisert av Island. Beslutningen trer dermed i kraft 01.08.2015

INDRE MARKED OG EØS
- IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 12.06.2015.
I etterkant av EØS-komiteens beslutning om å utvide EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) til også å omfatte de tre EØS/EFTAS-landene, har regjeringen nå bedt Stortinget samtykke til dette, ettersom det ikke fins noen lovbestemmelse som kan benyttes ved gjennomføring av forordningen i norsk rett. IMI skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-strategi for et digitalt indre marked - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.06.2015
Europa­kommisjonen la i begynnelsen av mai fram en strategi med tilsammen 16 initiativer som skal virkeliggjøre et digitalt marked i Europa. Strategien hviler på tre søyler knyttet til varer og tjenester, betingelser og konkurransevilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale. Et svensk departementsnotat om EU-strategien ble offentliggjort 11.06.2015.

- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 11.06.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Israel, Libya og Syria - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.06.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Indiana og Nebraska) i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2015
- Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.06.2015

Næringsmidler
- Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 09.06.2015.
EUs regelverk om ny mat ble 11. juni innlemmet i EØS-avalen. Ny mat kan blant annet være mat med nanopartikler eller mat basert på hittil ukjente planteråstoffer. Forordningen fra 1997 og senere endringer av denne innenbærer EUs godkjeninger av ny mat-produkter normalt skal bekreftes av Norge innen 30 dager.

- Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat) - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203) - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium - EØS-notat offentliggjort 09.06.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.06.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 10.06.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for doksysyklin - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for metylprednisolon - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamithromycin - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015

MILJØ
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 (Se FORSKNING OG UTDANNING)
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert I EU-tidende 10.06.2015
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avløpsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Notifisering av avfallsplaner og programmer for avfallsforebygging - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.06.2015

Plantevernmidler
Godkjenning av basissubstansen terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fornyet godkjenning av basissubstansen sulfosulfuron i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Godkjenning av basissubstansen lecitin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Godkjenning av basissubstansen eddik i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Godkjenning av basissubstansen Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Fornyet godkjenning av basissubstansen treverdig fosfat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Godkjenning av basissubstansen sulfoxaflor i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29,05,2015
- Fornyet godkjenning av det virksomme stoffet pyridate i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter av medlemslandene) 29.05.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av basissubstansen fenhexamid i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 29.05.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19 - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40 - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38 - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 10.06.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Adgang til yrket som veitransportør - EØS-komitebeslutning notifisert av Island. Beslutningen trer dermed i kraft 01.08.2015.
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

- Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EU vedtok i februar 2013 strengere regler for utslipp fra klasse L-kjøretøyer som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. En forskrift om typegodkjenning i henhold til det nye regelverket ble kunngjort 10. juni 2014.
- Lydnivået til motorkjøretøy - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - EØS-komitebeslutning notifisert av Island. Beslutningen trer dermed i kraft 01.08.2015
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - EØS-komitebeslutning notifisert av Island. Beslutningen trer dermed i kraft 01.08.2015
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2015
- Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.06.2015
- Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter fra medlemslandene) 04.06.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet i jernbanetunneler - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav og administrative prosedyrer for flyplasser - EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen