Europalov - uke 24/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 24/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.6-19.6.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolen 9.6.2016
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2016
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.3.2016
- Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat lagt fram 15.6.2016
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.4.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - Norsk lov kunngjort 17.6.2016.
Etter at Stortinget 13. juni med over trefjerdedels flertall ga sitt samtykke til innlemmelse av det europeisk finanstilsynssystem og tilknyttede rettsakter i EØS-avtalen, har Finans­departementet kunngjort norsk lov om EØS-finanstilsyn. Det europeiske finanstilsynssystem består blant annet av en tilsynsmyndighet for bank (dette faktaarket), en tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon, en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet og et europeisk råd for makroøkonomisk systemrisiko. Utkastene til EØS-komitébeslutninger om disse og flere tilknyttede saker er nå klarert av Norge og Liechtenstein, men er fortsatt under behandling i EU (Rådet) og Alltinget i Island.

- Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner - Norsk lov kunngjort 17.6.2016
- Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - Norsk lov kunngjort 17.6.2016
- Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Norsk lov kunngjort 17.6.2016
- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Rapport fra høringen i EFTA-domstolen 10.5.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til Den europeiske banktilsynsmyndighet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om avtaler og systemer for market-making - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.6.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.6.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2016
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato - Rådets 1. gangsbehandling 17.6.2016 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Norsk lov kunngjort 17.6.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - Forslag til rådsrekommandasjon sent til Rådet 10.6.2016
- EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.6.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2016

HELSE
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - Forslag til fortolkning lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2016
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2016

INDRE MARKED OG EØS
- EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.6.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Roamingmarkedet på grossistnivå - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 21.3.2016
- Forretningshemmelighetsdirektivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.6.2016
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkning lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.4.2016.

- Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EUs konkurransepolitikk i 2015 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (revisjon) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer dermed i kraft 1.8.2016.
EØS-komiteens beslutning fra i fjor om innlemmelse EU-forordningen fra 2009 om animalske biprodukter vil tre i kraft 1. august. Det er klart etter at Island nå har fullført nødvendige parlamentariske prosedyrer. Forordningen har vært i kraft i EU-landene siden 2011, og må nå gjennomføres i norsk rett. Biproduktforordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene.

- Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.8.2016 som følge av ratifisering av biproduktforordningen.
Et EU-direktiv fra 2010 om økt velferd for forsøksdyr, men også færre dyreforsøk, vil snart omfatte Norge. Gjennom­føringen vil føre til økte kostnader. Stortinget har samtykket til dette. Direktivet erstatter direktiv 86/609/EØF som ble innlemmet i EØS-avtalen ved ikrafttredelse av avtalen i 1994

- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.6.2016
- Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016
- Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2016
- Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.6.2016
- Import av ferskt kjøtt: sykdomsfri status for Argentina og Brasil - Norsk forskrift kunngjort 17.6.2016
- Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia og Herzegovina - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2016
- Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 17.6.2016
- Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2016

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper - Norsk forskrift kunngjort 17.6.2016.
EUs nye ernæringsforordning for spesielle grupper (Food for Specific Groups - FSG) erstatter eksisterende direktiver og forordninger om blant annet slankeprodukter, medisinske næringsmidler, barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og gluten, samt rammedirektivet om næringsmidler til særlige formål. Med unntak av visse artikler trer den nye forordningen i kraft 20. juli 2016 i EUs medlemsland.

Matvarer for idrettsutøvere - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016
- Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016
- Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2016
- Godkjenningsordning for produksjon av spirer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016

MILJØ
- Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016.
EUs industriutslipps­direktiv fra 2010, som blant annet tar sikte på en skjerping av prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker, gjennomføres gradvis i EU-landenes lovgivning fra 2013 til 2016. EØS-komiteen vedtok i 2015 å føye direktivet til EØS-avtalen. Island og Liechtenstein tok forbehold om parlamentsbehandling, men EØS-vedtaket er nå ratifisert i de to landene og trer i kraft 1. august 2016. Det gjenstår å gjennomføre direktivet i norsk rett.

- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om start- og stopperioder - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon etter kloralkaliprosessen - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om glassproduksjon - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Miljøansvarsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.3.2016
- Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 14.6.2016

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2016
- Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2016
- Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2016
- Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2016
- Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.6.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Norsk lov kunngjort 17.6.2016.
EØS-komiteen har vedtatt å innlemme EUs reviderte regelverk for offentlige anskaffelse i EØS-avtalen, men vedtaket trer først i kraft etter parlamentsbehandling i de tre EØS/EFTA-landene. Stortinget har vedtatt ny lov om offentlige anskaffelser. Denne ble kunngjort 17. juni og gjelder innkjøpsdirektivet (dette faktaarket), konsesjonskontraktsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet (offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post).

- Konsesjonskontraktsdirektivet - Norsk lov kunngjort 17.6.2016
- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post - Norsk lov kunngjort 17.6.2016
- Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.3.2016

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.6.2016

STATISTIKK
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021 - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.6.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Pakkelevering over grensene - Norsk høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 16.6.2016

TRANSPORT
- Undersøkelser og forebygging av flyulykker - Norsk lov kunngjort 17.6.2016.
Ifølge EU-forordningen fra 2010 skal flyselskaper innen to timer etter en ulykke legge fram passasjerlisten slik at pårørende kan varsles. Forordningen innfører også en tidsfrist for havarirapporten, som skal foreligge senest 12 måneder etter et en alvorlig ulykke. De nye reglene som erstatter et tidligere EU-direktiv fra 1994, krever at etterforskingen av flyulykker fortas uten deltakelse av myndigheter med ansvar for flysertifisering eller luftfartsoperasjoner eller andre instanser med motstridende interesser. Det nye regelverket hjemler også opprettelse av et europeisk nettverk av etterforskingsmyndigheter for sivil luftfart. Nettverket skal blant annet gi råd til EU-institusjonene med sikte på etablering av felles undersøkelsesmetoder og styrking av flysikkerheten.

- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.6.2016.
Fra 2016 vil kjøring i tunneler bli en obligatorisk del av førerprøven i områder hvor dette er mulig. Teoriprøven skal også kunne teste at kandiatene kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunneler. De nye reglene er en oppfølging av EUs arbeid med styrking av tunnelsikkerhet og inngår i en endring til førerkortdirektivet som EØS-komiteen 2014 vedtok å innlemme i EØS-avtalen og en norsk gjennomføringsforskrift trer i kraft 31. desember 2015. Endringsdirektivet introduserer også helsekrav for bilførere med obstruktiv søvnapné, som ifølge studier utgjør en av de høyeste risikofaktorene for ulykker med motorkjøretøy.

- Adgang til yrket som veitransportør - EU-høring om revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 15.6.2016.
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

- Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - EU-høring om revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 15.6.2016
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2016
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016
- Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2016
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2016
- Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1.8.2016