Europalov - uke 26/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 262012 - Europalov - uke 26/2012

UKE 26/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.06-01.07.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
EU-konsultasjon om smart regulering - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.6.2012 (frist 21.9.2012)

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Fri bevegelse av arbeidstakere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.6.2012
° Vikarbyrådirektivet - Norsk lovendring kunngjort 26.6.2012
Arbeids- og sosialpolitikk: helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kjønn
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 25.06.2012

ENERGI
Økodegsignkrav til spott- og diodelamper - Utkast til kommisjonsforordning sendt til vurdering i komitologikomiteen 27.6.2012
EU-konsultasjon om "Intelligent Energy Europe III" i forskningsprogrammet Horizon 2020 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2012 (frist 5.9.2012)
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.6.2012

FORSKNING OG UTDANNING
EU-strategi for sentrale støtteteknologier - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.6.2012
EU-konsultasjon om "Intelligent Energy Europe III" i forskningsprogrammet Horizon 2020 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2012 (frist 5.9.2012)
° Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - Høring igangsatt av Kunnkapsdepartementet (frist 1.7.2012)

HELSE
° Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 28.6.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2012
° Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer - Norsk forskrift kunngjort 25.06.2012
° Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon - Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27.6.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2012.
Europaparlamentet og Rådet kom i slutten av mars 2012 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning - den tredje i rekken - om internasjonal gjesting (roaming) i mobiltelefonnett. Forordningen ble publisert i EU-tidende 30. juni 2012. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil det bli billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Forordning får direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med en endring av forskrift om elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet igangsatte 3. mai 2012 en høring dette.

Ekspertgruppe om tingenes internett - EØS-notat offentliggjort 28.6.2012
Harmonisering av 2 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS-notat offentliggjort 27.6.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 25.06.2012.
Kommissionen fremmet i september 2010 forslag til en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. Europaparlamentets justiskomite vedtok 4. oktober 2011 sin innstilling om forslaget. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 25. juni 2012 fram til et kompromiss, som må godkjennes formelt av de to institusjonene før forordningen kan publiseres i EU-tidende.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer) - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 22.6.2012
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om Canada og Botswana - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre mindre fuglearter og svin - Utkast til kommisjonsforordning sendt til vurdering i komitologikomiteen 28.6.2012
° Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Avslag på godkjenning av L. pentosus DSM 14025 som fôrtilsetning - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) som fôrtilsetning til visse dyre- og fuglearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av monensinnatrium som fôrtilsetning til verpehøner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av dikopperklorid-trihydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Benzoesyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetning til kaniner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012
° Godkjenning av kaliumdiformiat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.6.2012

Plantesanitære forhold
Handel med frø: forlengelse av ordning for import fra tredjeland - Forslag lagt fram av Kommisjonen 28.6.2012
° Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.6.2012

Næringsmidler
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i alkoholfri vin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2012
° Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2012
° Data som kreves for risikovurdering av enzymer i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2012
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2012
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2012
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2012
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2012

MILJØ
° Biocidforordningen: revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2012.
Biocidorordningen vil 1. september 2013 oppheve og erstatte det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse. Ved å benytte forordning i stedet for direktiv sikres en likartet og samtidig gjennomføring i EU, ettersom forordninger gjelder direkte som nasjonal rett i EU-landene. Forordningen sørger for at mer av produktgodkjenningen skjer på fellesskapsnivå og at den tekniske oppfølgingen og arbeidet legges til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Biocidforordningen gir klarere kriterier for godkjenninger av både stoffer og produkter. Produkter som er behandlet med biocider omfattes nå også av regelverket for biocider.

° Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer - Begrunnet holdning om manglende norsk gjennomføring utstedt av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012.
EUs batteridirektiv fra 2006 forbyr (med noen unntak) salg av batterier som inneholder kvikksølv og kadmium. Direktivet er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen og skulle ha vært gjennomført i norsk rett innen 1. november 2010. EFTAs overvåkingsorgan åpnet 15. februar en sak om manglenede norsk gjennomføring av direktivet og to andre rettsakter på miljøområdet. ESA vedtok 28. juni 2012 å sende en begrunnet holdning til Norge om samme sak (se under).

EU-politikk for Arktis - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen og EUs utenrikstjeneste 26.6.2012
° Utendørsstøydirektivet - Åpen konsultasjon om gjennomføringsrapport igangsatt av Kommisjonen 25.6.2012 (frist 25.9.2012)
° Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer - Begrunnet holdning om manglende norsk gjennomføring utstedt av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
° Behandling av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter fra visse produksjonsprosesser - Begrunnet holdning om manglende norsk gjennomføring utstedt av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012

° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Begrunnet holdning om manglende norsk gjennomføring utstedt av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Begrunnet holdning om manglende norsk gjennomføring utstedt av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (REACH): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.6.2012

SELSKAPSRETT
° Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.6.2012

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til vurdering i komitologikomiteen 27.6.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012.
EU innførte våren 2009 et nytt samsvarssertifikat (COC) for kjøretøy. En fabrikant som innehar en typegodkjenning for et kjøretøy er forpliktet til å levere et slikt sertifikat med hvert kjøretøy av samme type. COC er en offisiell erklæring om at kjøretøyet er i henhold til den typegodkjente utgaven. EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme rettsakten i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan åpnet 28. juni 2012 sak om manglende norsk gjennomføring av denne og flere andre rettsakter knyttet til kjøretøyer (se under).

° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
Transport (varer): kjøretøyer (EØS-avtalens vedlegg 2.1)
° Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
Transport (varer): kjøretøyer (EØS-avtalens vedlegg 2.1)
° Nytt direktiv for typegodkjenning av kjøretøyer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
Transport (varer): kjøretøyer (EØS-avtalens vedlegg 2.1)
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.6.2012
° Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser - Meddelelse 25.6.2012 om fullførte parlamentsprosedyrer i Norge. EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.8.2012
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering - Utkast til kommisjonsforordning sendt til vurdering av komitologikomiteen 28.6.2012
Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje - Utkast til kommisjonsforordning sendt til vurdering i komitologikomiteen 26.6.2012

VARER
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 25.06.2012. Se omtale under JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER