Europalov - uke 26/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 262014 - Europalov - uke 26/2014

UKE 26/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.06-29.06.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - EØS-komitebeslutning 27.06.2014.
EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising og høyspentledninger. Det nye direktivet dkal være gjennomført i nasjonal rett senest 1. juli 2016.

- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - EØS-komitebeslutning 27.06.2014.
EØS-komiteen gjorde 27. juni 2014 vedtok om EØS/EFTA-deltakelse i EU-programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) for perioden 2014-20. Norge vil kun delta i EURES-delen av programmet. Liechtenstein har valgt å ikke delta i EaSI, mens Island skal delta i hele programmet. EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EUs medlemsstater, EØS/EFTA-statene og Sveits.

- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 27.06.2014 (ufordelaktig skattemessig behandling)

FINANSIELLE TJENESTER
- Euroforordningen: betalinger over landegrensene - Forskrift om delvis ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 27.06.2014. Norge meddelte 23.06.2014 at konstitusjonelle prosedyrer var fullført; EØS-komitevedtaket trer derfor i kraft 01.08.2014..
Norsk Lovtidend kunngjorde 20. juni 2014 en lov som blant annet gjennomfører euroforordningen fra 2009 om betalinger i euro på tvers av landegrensene (dette faktaarket) og forordning 260/2012 om teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro. Loven trer delvis ikraft 1. juli 2014.

- Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.06.2014
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2014
- Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Forskrift om ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 27.06.2014. Norge meddelte 23.06.2014 at konstitusjonelle prosedyrer var fullført; EØS-komitevedtaket trer derfor i kraft 01.08.2014.
- Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond - Kommisjonforordning publisert i EU-tidende 24.06.2014
- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Norge meddelte 23.06.2014 at konstitusjonelle prosedyrer var fullført; EØS-komitevedtaket trer derfor i kraft 01.08.2014

FORBRUKERVERN
- Maksimum innhold av bisphenol A i leketøy - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.06.2014

FORSKNING OG UTDANNING
EU-anbefalinger om vurdering av realkompetanse - EØS-notat offentliggjort 25.06.2014

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27.06.2014.
Helse- og omsorgsdepartementet igangsatte 27. juni 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av EUs pasientrettighetsdirektiv. I mars 2014 oversendte EØS/EFTA-landene et utkast til EØS-komitenbeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av pasientrettighetsdirektivet. Direktivet, som omhandler helsetjenester over landegrensene, ble vedtatt i 2011 og skal allerede ha blitt gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning.

EU-høring om europeisk legemiddelindustri - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.06.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.06.2014
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.06.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Kriterier for vurdering av påstander brukt om kosmetiske produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - EØS-komitebeslutning 27.06.2014.
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. En revidert ENISA-forordning ble publisert i EU-tidende 18. juni 2013. EØS/EFTA-landene sendte 17. mars 2014 utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste.

EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 26.06.2014
EU-retningslinjer for skyløsninger - Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 26.06.2014

KATASTROFEBEREDSKAP
- Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020 - EØS-komitebeslutning 27.06.2014.
EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs ordning for sivil beredskap. Ordningen er det viktigste rettslige grunnlaget i EU for sivil katastrofeinnsats og for annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid og viderefører Handlingsprogrammet for sivil beredskap som Norge har deltatt i siden 1982. Norges kontingent vil øke fra 3,5 til 9 millioner kroner per år.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
Regelverket for bagatellmessig støtte (kodifisering) - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.06.2014
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2014
- Tilsyn med foretakssammenslutninger: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Retningslinjer for regional statsstøtte - Norsk forskrift kunngjort 24.06.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Mikrobiologiske kriterier for bekjempelse av salmonella i fjørfekjøtt - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Mikrobiologiske kriterier for spirer - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 24.06.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av preparater av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Endringsbestemmelser om visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av visse preparater av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av L-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Tilbaktrekning fra markedet av visse koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.06.2014
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.06.2014
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.06.2014

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.06.2014
- Sertifikatordning for import av spirer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.06.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 25.06.2014
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2014
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-notat offentliggjort 24.06.2014
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.06.2014
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-notat offentliggjort 24.06.2014

MILJØ
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014.
EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme i EØS-avtalen en forordning forbyr produksjon, import, omsetning og bruk av fem fenylkvikksølvforbindelser i hele EU/EØS. I Norge har bruk av de aktuelle kvikksølvforbindelsene vært forbudt siden 2008. Norge utarbeidet i 2010 et forslag til EUs kjemikaliebyrå (ECHA) om å forby kvikksølvfobindelsene i hele EØS-området. Etter at forslaget fikk støtte av to vitenskapelige komiteer under ECHA, utarbeidet Kommisjonen utkast til EU-forordning som innfører forbud mot de fem forbindelsene. Forordningen ble vedtatt i september 2012 og innfører forbud mot de fem kvikksølvforbindelsene fra 10. oktober 2017.

- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.06.2014.
Et EØS-notat om nye EU-regler som fastsetter det maksimale gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler biler til 95g/km i 2020, ble offentliggjort 27. juni 2014.

- Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til EU-miljømerket til sepe, shampo, og hårbalsam: forelngelse av gyldigheten - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter - EØS-notat offentliggjort 25.06.2014
- Drikkevannsdirektivet - EU-høring om eventuell revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 23.06.2014
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for kobberskrap - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringer for SMB - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kadmium og krom - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Bruk av zineb i biocidholde produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Begrensninger av godkjenninger av biocidholdige produkter som inneholder IPBC - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.06.2014
- Endring av godkjenningsperioden for bruk av difethialone og difenacoum i biocidholdige produkter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.06.2014
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.06.2014
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.06.2014
- Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.06.2014
- Endring av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet cyfluthrin - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Godkjenning av kitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
Miljø (varer): farlige stoffer (EØS-avtalens vedlegg 2.15)
- Vilkår for bruk av planteoljer/citronellaolje som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Endring vedrørende delta-endotoxin av Bacillus thuringiensis som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2014
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2014

NÆRINGSPOLITIKK
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - EØS-komitebeslutning 27.06.2014

SELSKAPSRETT
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - Forslag til rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 27.06.2014

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.06.2014
- Statistikk om plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015 - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014

TJENESTER
- Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.06.2014
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27.06.2014. Se omtale under HELSE.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Felles regler for sivil luftfart: bestemmelser om flytidsbegrensninger og hviletid - EØS-komitebeslutning 27.06.2014.
EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme i EØS-avtalen EU-forordningen om felles regler for fly- og tjenestetidsbegrensninger for kommersiell luftfart, inkludert hvilebestemmelser. Forordningen, som ble vedtatt 29. januar 2014, innebærer blant annet at standby-tiden ikke må overstige 16 timer for kombinert standby på flyplassen og etterfølgende flytid.

- Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.06.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.06.2014
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Norsk forskrift offentliggjort 27.06.2014
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.06.2014
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) - EØS-komitebeslutning 27.06.2014
Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap - Kommisjonsbesutning publisert i EU-tidende 24.06.2014
- Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.06.2014

VARER
- Standardiseringsforordningen - Norge meddelte 23.06.2014 at konstitusjonelle prosedyrer var fullført; EØS-komitevedtaket trer derfor i kraft 01.08.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 9. mai 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke EØS-komitebeslutningen fra februar 2014 om innlemmelse av EUs nye standardiseringsforordning i EØS-avtalen. Forordningen erstatter regler om standardisering i tre eksisterende rettsakter, samtidig som det er foretatt endringer i regelverket som anses nødvendige for å forbedre det europeiske standardiseringssystemet.