Europalov - uke 27/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 272011 - Europalov - uke 27/2011

UKE 27/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.7-10.7.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeiske år for aktiv aldring 2012 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.7.2011

ENERGI
Energimerking av klimaanlegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2011.
Europaparlamentet gjorde 5. juli 2011 ferdig sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Finanskrisen har ført til søkelys på sider ved derivatmarkedet som kan lede til finansiell ustabilitet. Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, ønsker Kommisjonen økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler altid kan oppfylles. Samtidig foreslås nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse. Saken går nå til behandling i Rådet.

° Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2011
° Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2011
° Bestemmelser om blankosalg og kredittapforsikring - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2011

FORBRUKERVERN
° Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2011.
Europaparlamentet vedtok 5. juli 2011 sin holdning til Kommisjonens forslag til endringer av samarbeidsforordningen for håndheving av felleskapsregelverk om forbrukervern over landegrensene innen EØS. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

FORSKNING OG UTDANNING
° EU-programmet om livslang læring (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.7.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Forslag lagt fram av Kommisjonen 6.7.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Liste over reisedokumenter som kan utstyres med Schengen-visum - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.7.2011.
Mangel på systematisk overvåking av listene over reisedokumenter som utstedes med visa av tredjeland, gjør at personer risikerer å bli avvist ved innreise til Schengen-området, eventuelt at visumet bare gjelder i visse land. I et forslag som ble lagt fram 12. november 2010 argumenterer Kommisjonen for at det bør etableres en mekanisme som kan sikre at listen over reisedokumenter som utstedes av tredjeland, hele tiden blir oppdatert. Europaparlamentet vedtok 6. juli sitt syn på forslaget (1. gangsbehandling).

° Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visum-informasjonssystemene og Eurdac - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2011

MATTRYGGHET
° Merking av matvarer - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 6.7.2011 (kompromiss med Rådet).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 14. juni 2011 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning om merking av matvarer. Kompromisset ble bekreftet av Europaparlamentets plenumsforsmaling 6. juli 2011. Uenighet om blant annet plassering av merkingen og adgang til nasjonale merkeregler gjorde at saken ikke ble løst ved førstegangsbehandlingen i 2010.

Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Storbritannia - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.7.2011
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Irland - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2011
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovesyke i Bulgaria: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2011
Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.7.2011
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.7.2011
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2011
Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.7.2011
Oppheving av importrestriksjoner for Madagaskar for visse produkter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.7.2011

MILJØ
° Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2011.
Etter flere års strid om felles EU-regler for utsetting og dyrking av genmodifiserte organismer i naturen, la Kommisjonen 13. juli 2010 fram forslag om endring av det såkalte utsettingsdirektivet med sikte på at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense GMO-utsetting på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Europaparlamentet gjorde 5. juli 2011 ferdig sin 1. gangsbehandling av forslaget.

° CO2-kvotehandel: bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.7.2011
Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.7.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 6.7.2011.
Europakommisjonen la i 2008 fram forslag til et direktiv som skal gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtektene over landegrensene. Erfaringsmessig er det for eksempel vanskelig å innkreve fartsbøter for utenlandsregistrerte biler som har forlatt landet, hvis førerne av disse ikke frivillig betaler foreleggene. I Rådet stilte flere land spørsmålstegn ved transport som hjemmelsegrunnlag for direktivet, slik Kommisjonen hadde foreslått, ettersom EU-traktaten ikke hjemler bruk av bøter på transportområdet. Høsten 2010 foreslo det belgiske EU-formannskapet å basere direktivet på EUs politisamarbeid, og med utgangspunkt i denne endringen kom samferdselsministre 2. desember 2010 fram til en politisk enighet om forslaget. Det opprinnelige forslaget, med hjemmel i transportpolitikken, var merket EØS-relevant. Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 6. juli 2011 sin holdning til forslaget.