Europalov - uke 28/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 282014 - Europalov - uke 28/2014

UKE 28/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 07.-13.07.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - EØS-notat offentliggjort 12.07.2014.
Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 12. juli 2014 et EØS-notat om EU-direktivet fra april 2014 om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Direktivet stiller krav om tablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering.

- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.07.2014.
EU-domstolen avsa 10. juli 2014 en dom som fortolker deler av EUs insolvensdirektivet fra 2009. Direktivet er en kodifisert utgave av det opprinnelige direktivet fra 1980 og senere endringer av dette og sikrer arbeidstakere utbetaling av lønn ved arbeidsgivers konkurs. Myndighetene kan imidlertid ikke pålegge arbeidstakerne å registrere seg som arbeidssøkere for å motta utbetalingen, slik norske regler har gjort.

- EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap - EØS-komitebeslutning 09.07.2014.
Gjennom skriftlig prosedyre vedtok EØS-komiteen 9. juli 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs program for program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden 2014 til 2020. Vedtaket gjelder kun deltakelse for Island og Liechtenstein. Norge har valgt å stå utenfor dette EU-programmet.

- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.07.2014
- EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020 - Svensk departementsnotat offentliggjort 09.07.2014
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 07.07.2014

ENERGI
- Europeisk strategi for energisikkerhet - Svensk departementsnotat offentliggjort 04.07.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.07.2014.
Europakommisjonen igangsatte 11. juli 2014 en høring om mulige økonomiske konsekvenser av rapporteringsbestemmelsene i kapitaldekningsdirektivet. I Norge
lanserte Finansdepartementet 7. februar 2014 en høring om norsk gjennomføring av EUs nye kapitaldekningsdirektiv (dette faktaarket) og en forordning om soliditetskrav. De to rettsaktene, også kjent som CRR/CRD IV-regelverket, skal anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar 2014. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner.

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 09.07.2014

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.07.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-anbefalinger om vurdering av realkompetanse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - EØS-komitebeslutning 09.07.2014.
Gjennom skriftlig prosedyre gjorde EØS-komiteen 9. juli 2014 vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs pasientrettighetsdirektiv. Vedtaket krever parlamentsbehandling i Norge og Island før det kan tre i kraft. Helse- og omsorgsdepartementet igangsatte 27. juni 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av pasientrettighetsdirektivet. Direktivet, som omhandler helsetjenester over landegrensene, ble vedtatt i 2011 og skal allerede være gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning.

- Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 10.07.2014
- Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2014
- Kriterier for vurdering av påstander brukt om kosmetiske produkter - Norsk forskrift kunngjort 08.07.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 10.07.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - EØS-komitebeslutning 09.07.2014.
Gjennom skriftlig prosedyre gjorde EØS-komiteen 9. juli 2014 vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av telekommunikasjonsdelen av EUs finansieringsordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020), den såktalt Connecting Europe Facility (CEF). CEF Digital skal forenkle og skape synergi i finansiering av grensekryssende tiltak på telekommunikasjonsområdet i Europa. I mars 2014 vedtok EU detaljerte retningslinjer for CEF Digital.

- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Norsk forskrift kunngjort 08.07.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Felles maritimt overvåkingssystem (CISE) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 08.07.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll - Hvitbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 09.07.2014
Den 9. juli 2014, ti år etter revisjonen av EUs fusjonsforordning, la Kommisjonen fram en hvitbok med status for hvordan forordningen har fungert og med vurderinger om hvordan samarbeidet mellom landene og med Kommisjonen kan utvikles videre. Hvitboken, som er lagt ut til åpen høring, inneholder også forslag til konkrete endringer om hvordan EUs fusjonskontroll kan gjøres mer effektiv.

Fusjonsforordningen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 09.07.2014
- Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 09.07.2014 om forordningens resultater og fremtidsperspektiver

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Beskyttelsestiltak mot svinediare: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.07.2014
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.07.2014
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 07.07.2014
- Unntaksbestemmelser for deltakelse av hingster i World Equestrian Games i Frankrike i 2014 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 09.07.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser Kuwait - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.07.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemelandene) 03.07.2014
- Tillatelse til import av visse fiskeprodukter for konsum fra Moldova - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.07.2014
- Godkjenning av laboratorier i Sør-Korea som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.07.2014
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.02.2014
Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.06.2014
- Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Import av akvatiske dyr fra Canada - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Godkjenning av et kontrollprogram for bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Italia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Italia, Romania, Spania og Ungarn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Erklæring av Litauen som offisielt fri for brucellose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014

Fôrvarer
- Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.07.2014
- Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.07.2014
- Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2014
- Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2014
- Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2014
- Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2014
- Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2014
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.05.2014
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og avvent smågris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter unntatt drøvtyggere, svin og fjørfe dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.07.2014
- Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (represetanter for medlemslandene) 13.06.2014
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.07.2014
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.04.2014
- Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter av medlemslandene) 13.05.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014

MILJØ
Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.07.2014
- Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel - Norsk forskrift kunngjort 08.07.2014
- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.02.2014
- Et nullavfallsprogram for Europa - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 07.07.2014
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for kobberskrap - Norsk forskrift kunngjort 11.07.2014
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2014
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 05.06.2014
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.03.2014
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om dyreforsøk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 11.07.2014
- Biocidforordningen: endringer av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 11.07.2014
Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Uavhengig norsk vurdering av unntaket for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner offentliggjort av Nærings- og handelsdepartementet 07.07.2014.
EU vedtok 24. februar 2014 nye og reviderte regelverk for offentlige anskaffelser, nemlig innkjøpsdirektivet (dette faktaarket), konsesjonskontraktsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet (offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post). De tre direktivene skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. april 2016. På forespørsel fra Nærings- og fiskeridepartementet har professor Fredrik Sejersted ved Universitet i Oslo gjennomført en rettslig vurdering av dagens regler hvor dagens regler kan videreføres i lys av det nye direktivet, nemlig hvor offentlige oppdragsgivere kan reservere konkurransen for bare ideelle organisasjoner ved kjøp av helse- og sosialtjenester. Sejersteds vurdering er klar: unntaket kan ikke videreføres.

- Innkjøpsdirektivet - To fmerortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.07.2014
Offentlige innkjøp: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014

SELSKAPSRETT
- Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
Selskapsrett: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Adgang til yrket som veitransportør - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 10.07.2014.
Samferdselsdepartementet igangsatte 10. juli 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av EUs såkalte veipakke. EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme veipakken fra 2009 i EØS-avtalen. Beslutningen krever parlamentssamtykke i Norge og Island før det kan tre i kraft. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør (dette faktaarket), markedet for godstransport, og markedet til internasjonal persontransport med buss, ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Også en rekke nyere rettsakter på området veitransport ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 16. mai 2004 (se Europalovs nyhetsbrev nr. 20/2014)

- Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.05.2014
- Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.07.2014
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 10.07.2014
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 10.07.2014
Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.07.2014
Transport - transport med jernbane (EØS-avtalens vedlegg 13.3)
- Illoyal priskonkurranse innen sjøtransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domestolen 08.07.2014
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 01.07.2014
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.07.2014
Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.07.2014

VARER
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.07.2014
Fri bevegelse av varer: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - EØS-komitebeslutning 09.07.2014
- Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata - Svensk departementsnotat offentliggjort 04.07.2014