Europalov - uke 28/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 28/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 06.-12.07.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 08.07.2015.
Nordmenn som returnerer etter å ha bodd i et annet EØS-land, og andre EØS-borgere som arbeider og bor i Norge, er ikke sikret retten til å samle familien rundt seg. Det slår EFTAs overvåkningsorgan ESA fast etter en grundig gjennomgang av det norske regelverket.

- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 09.07.2015
- Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 09.07.2015
- Masseoppsigelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 09.07.2015
- Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 08.07.2015 (kompromiss med Rådet)

ENERGI
EU-strategi for flytende naturgass (LNG) og gasslagring - Åpen konsultasjon igangsatt 08.07.2015
- Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.07.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.07.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 08.07.2015.
Norge ble i desember 2013 dømt av EFTA-domstolen for ikke å ha gjennomført EUs hvit­vaskings­direktiv korrekt i norsk rett. EFTAs overvåkingsorgan mener Norge ikke har rettet seg etter dommen og truer nå med å ta Norge påny til EFTA-domstolen. Hvitvaskingsdirektivet fastsetter tiltak som skal hindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Ifølge direktivet skulle Norge ha utpekt et offentlig organ for å sikre at fysiske eller juridiske personer som foretar store kontantkjøp, og tilbydere av enkelte tjenester til truster og selskaper, følger reglene mot hvitvasking.

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering) - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 02.07.2015

FORBRUKERVERN
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formanid - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift om regnskapsførere kunngjort 07.07.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann - Delegert kommisjonsbeslutning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 01.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter - Delegert kommisjonsbeslutning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 01.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 01.07.2015
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om motstanddyktighet mot brann av trebekledning - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 08.07.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 06.07.2015

HELSE
- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015 - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

INDRE MARKED OG EØS
- EU-plan for regelforenkling - Dansk departementsnotat offentliggjort 03.07.2015.
Grundigere behovsprøving og konsekvensanalyser, samt større åpnenhet rundt beslutningsprosessene er noen av stikkordene i Kommisjonens forslag til regelforenkling i EU. Nye lovforslag som fremmes av Kommisjonen bør i åtte uker være åpne for kommentarer som Europa­parlamentet og Rådet skal ta med seg i sin behandling.

INFORMASJONSSAMFUNNET
- Videreføring av EURID som registrar for toppdomenet .eu - EØS-notat offentliggjort 12.07.2015

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Åpen konsultasjon om erfaringene med direktivet igangsatt av Kommisjonen 06.07.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 07.07.2015
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
- Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Norsk forskrift kunngjort 07.07.2015
- Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina - Norsk forskrift kunngjort 10.07.2015
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonbeslutning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 08.07.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
- Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 09.07.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Handel med levende dyr og animalske produkter med New Zealand: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.07.2015
- Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 09.07.2015
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015
- Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
- Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015
- Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.07.201
- Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015

Næringsmidler
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015
- Maksimale grenseverdier for ergot sclerotiai visse typer ubearbeidede korn - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
- Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.07.2015
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Norsk forskrift kunngjort 10.07.2015
- Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Seveso-direktivet stiller særskilte krav til virksomheter som benytter eller produserer kjemikalier som er vurdert som spesielt farlige, og hvor uhell kan forårsake store skader på mennesker, materiell og miljø. Kommisjonen la i desember 2010 fram forslag til revisjon av direktivet. Bakgrunnen er bl.a. tidligere vedtak om å tilpasse EUs klassifikasjonssystem for farlige stoffer til FNs globale harmoniste system. Samtidig ønsket Kommisjonen å innføre strengere standarder for inspeksjon av relevante bedrifter og dessuten sikre publikum bedre informasjon ved ulykker. Det nye direktivet fra 2012 skal ha blitt gjennomført i EUs medlemsland innen 31. mai 2015.

- WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Et nytt direktiv som er inntatt i EØS-avtalen stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.

- Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.07.2015
- Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen. Se nærmere omtale under TRANSPORT.
- Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - Dansk departementsnotat offentliggjort 09.07.2015
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019 - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en frihjulsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.07.2015
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.07.2015
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 11.07.2015
- Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.07.2015
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.201
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av det virksomme stoffet cerevisane i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av basissubstansen lecitin i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.07.2015
- Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015
- Godkjenning av basissubstansen eddik i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015
- Fornyet godkjenning av det virksomme stoffet pyridat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.07.2015

STATISTIKK
- Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primære målevariabler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
- Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.07.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Innføring av eCall-tjenesten - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs system for automatisk varsling av en ulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral skal også innføres i Norge. EØS-komiteens gjorde vedtak om dette 10. juli men saken krever lovendring. Regjeringen vil fremme forslag om dette til Stortinget i høst. Ved en ulykke vil det automatisk overføres opplysninger om sted og kjøretøystype til en alarmsentral samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet. Formålet er å ha alt på plass høsten 2017.

- Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Endringsdirektivet har som formål å sikre et minimumsnivå hva gjelder sanksjoner etter forurensing fra skip, herunder straffesanksjoner. Direktivet tilsikter å sørge for et likt minimumsnivå på medlemsstatenes håndheving av ulovlig utslipp fra skip. Det skal avskrekke skip fra å foreta ulovlig forurensing og hindre at man kan betale seg ut av ulovlig forurensing.

- Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.07.2015
- Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 08.07.2015 (kompromiss med Rådet)
- Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.07.2015
- Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen