Europalov - uke 28/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 28/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.7.-16.7.2017

REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2017
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2017

ENERGI
EU-høring om mulig økodesign-regelverk for utstyr til profesjonelle servere og datalagring - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.7.2017*

FINANSIELLE TJENESTER
EU-høring om sekundært marked for misligholdte lån - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.7.2017*
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 14.7.2017*
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 14.7.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.7.2017*
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) 10.7.2017*

FORBRUKERVERN
Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 13.7.2017.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Forbrukerkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2017

HANDELSFORENKLINGER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2017*

HELSE
Legemidler til barn (pediatriforordningen) - Norsk forskrift kunngjort 14.7.2017.
EFTAs overvåkingsorgan skal få myndighet til å gi bøter til legemiddelselskap ved brudd på bestemmelser i EUs pediatriforordning. Det fremgår av EØS-komiteens beslutning 5. mai om innlemmelse av forordningen fra 2006 i EØS-avtalen. Pediatriforordningen skal blant annet fremme utvikling og godkjenning av legemidler for barn. Gjennomføringen av regelverket i Norge krever endring av patentloven og legemiddelloven, og har ifølge EØS-notatet betydelige budsjettmessige konsekvenser. Det ble samtidig gjort vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av tre tilknyttede rettsakter [1] [2] [3] om legemidler og patentbeskyttelse.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.4.2017
Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.7.2017*
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.7.2017*
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper) - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
EU-referanselaboratorium for småfepest - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.7.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.7.2017

Næringsmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2017
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2017*
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205 - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2017*
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017

MILJØ
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Klima- og miljødepartementet 10.7.2017.
Et nytt EU-direktiv skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om det såkalte ILUC-direktivet (indirect land use change), som skal være gjennomført i EU-landene innen 10. september 2017. EØS/EFTA-landene starter nå en formell prosess med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen. Ifølge Klima- og miljødepartementets EØS-notat vil dette kreve en revisjon av produktforskriften. Handlingsplanen for norsk oppnåelse av fornybardirektivet må kanskje også oppdateres.

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Miljøansvarsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 15.7.2017
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2017*
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 15.7.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrielle og institusjonelle vaskerier (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 15.7.2017
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.7.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5 - EØS-notat offentliggjort 15.7.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.7.2017*
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 1, 2, 3, 4 og 5 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017*
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3, 4 og 5 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017*
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidholdige produkter av type 2 og 5 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017*
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017*
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017*
Godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017*
Avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.7.2017*
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017

Plantevernmidler
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Avslag på fornyet godkjenning av picoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2017*
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.7.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2017
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2017

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 11.7.2017

TRANSPORT
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.7.2017
Flypassasjerers rettigheter - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2017 [1], 13.4.2017 [2], [3], [4] og 15.5.2017 [5]