Europalov - uke 29/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 29/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.7.-21.7.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.7.2019

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.7.2019
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats - Dansk departementsnotat om Kommisjonens gjennomføringsrapport offentliggjort 16.7.2019
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om oppdateringer av årlige, månedlige og korttidsstatistikker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2019*

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Rapport fra Kommisjonen om "klikk selv"-bestillinger offentliggjort 16.7.2019.
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.7.2019

HELSE
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EUs konkurransepolitikk i 2018 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.7.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.7.2019*

Næringsmidler
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2019

MILJØ
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om gummigranulater for sportsplasser - Utkast til høringsnotat lagt fram av Det europeiske kjemikaliebyrået 14.6.2019*
På initiativ av Nederland har Det europeiske kjemikaliebyrået i Helsingfors utarbeidet et bakgrunnsnotat om mulige fremtidige restriksjoner på bruk av kunstgress til fotballbaner basert på gummigranulater. En første høring er planlagt igangsatt sommeren 2019.

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvote: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.7.2019*
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden - EØS-notat offentliggjort 17.7.2019
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - EØS-notat offentliggjort 17.7.2019*

STATISTIKK
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om oppdateringer av årlige, månedlige og korttidsstatistikker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2019*

TRANSPORT
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.7.2019*