Europalov - uke 30/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 30/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.-26.07.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015

ENERGI
Grensekryssende elektrisitet: retningslinjer for kapasitetstildeling og håndtering av kapasitetsbegrensninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.07.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
- Energimerking av produkter til lokal romoppvarming - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
- Energimerking av kjeler for fast brensel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Krav til miljøvennlig utforming av anlegg for lokal romoppvarming - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.07.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Indiana og Nebraska) i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.07.2015
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.07.2015
- Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer - Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015
- Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015

Næringsmidler
- Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Bruk av riboflaviner (E-101) og karotnere (E-160a) i tørkede potetgranulater og -flak - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid og trifloxystrobin fra plantevernmidler i visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.07.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.07.2015

MILJØ
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.07.2015
- Utslippsregisterforordningen: europeisk register over forurensningsutslipp - Åpen konsultasjon om erfaringene med forordningen igangsatt av Kommisjonen 23.07.2015

Plantevernmidler
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
- Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.07.2015
- Godkjenning av basissubstansen terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram 2013-2017 - Åpen konsultasjon om programforlengelse igangsatt av Kommisjonen 23.07.2015

TRANSPORT
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2015
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.07.2015
- Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - Norsk forskrift kunngjort 24.07.2015), Transport -
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2015
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2015
- Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015