Europalov - uke 31/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 31/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.07-02.08.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.07.2015

HANDELSFORENKLINGER
Standardiseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om 'Integrating the Healthcare Enterprise'-profiler ved offentlige anskaffelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.07.2015

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.07.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisothiazolinon (MI) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.07.2015 i forbindelse med utarbeidelse av forslag til endringsforordning.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Smarte grenser: inn- og utreisesystem i EU - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.07.2015 i forbindelse med utarbeidelse av revidert forslag
- Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.07.2015 i forbindelse med utarbeidelse av revidert forslag
- Smarte grenser: EU-program for registrerte reisende - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.07.2015 i forbindelse med utarbeidelse av revidert forslag

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.07.2015
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H7N7 i Tyskland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.07.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland og Latvia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.07.2015
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.07.2015

Fôrvarer
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.07.2015
Godkjenning av benzosyre, tymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.07.2015
Godkjenning av carvacrol, cinnamaldehyde og capsicum oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.07.2015
Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.07.2015

Næringsmidler
- Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.06.2015
Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.06.2015
Bruk av jerntartat som antiklumpende middel i salt og salterstatninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.06.2015
Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.06.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.06.2015

Veterinærmedisin
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.08.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.07.2015

MILJØ
- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Norsk forskrift kunngjort 31.07.2015.
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til Europaparlamedntet og Rådet for klarering 23.07.2015
- Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking - EØS-notat offentliggjort 31.07.2015
- Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylphenol ethoxylates - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.07.2015
- Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
- Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.07.2015
- Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
- Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl - Kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.07.2015
Godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-one for bruk i biocidprodukter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2015
Godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.07.2015

Plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet fruktose i plantevernmidler - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.07.2015
Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.07.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet cerevisane i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.07.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.07.2015
- Godkjenning av basisstoffet sulfoxaflor i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.07.2015
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.07.2015

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 09.07.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 09.07.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 09.07.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.07.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.07.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.08.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.07.2015
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.07.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.07.2015