Europalov - uke 32/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 32/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.8.-12.8.2018

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Masseoppsigelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018

ENERGI
Energieffektiviseringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og tilbydere av betalingstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.8.2018*
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.8.2018*

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Direktivet om elektronisk handel - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon - Norsk forskrift kunngjort 8.8.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018.
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.

Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.8.2018*

Næringsmidler
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018

MILJØ
Miljøvirkningsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
Anskaffelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018

STATISTIKK
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.8.2018

TRANSPORT
Direktiv om flyplassavgifter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018