Europalov - uke 34/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 34/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.8-28.8.2016

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.8.2016
- Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av passiva som stammer fra derivater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.8.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om innberetning av transaksjoner til myndighetene - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 28.7.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - Utkast til delegert komisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.7.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 23.8.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.8.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Tiltak mot afrikansk svinepest i visse land - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.8.2016
- Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum: endringsbestemmelser - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 24.8.2016
- Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.8.2016

Næringsmidler
- Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2016
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2016
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2016
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2016

MILJØ
- Årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Dansk departementsnotat offentliggjort 24.8.2016
- Inkludering av klimautslipp fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Dansk departementsnotat offentliggjort 24.8.2016
- Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.8.2016

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2016
- Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2016
- Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2016
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.8.2016
- Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2016
- Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2016

STATISTIKK
Europeisk sosialstatistikk - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.8.2016

TRANSPORT
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 26.8.2016.
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med at sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer er oppfylt. Direktivene krever norsk lovendring og bevilgningsvedtak. Regjeringen har nå bedt om Stortingets samtykke til innlemmelsen av regelverket i EØS-avtalen. EØS-komiteen gjorde vedtak om dette allerede i 2015 med forbehold om godkjenning av parlamentene i Norge og Island. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken og skal i prinsippet anvendes fra 20. mai 2018 i hele EØS-området.

- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 26.8.2016
- Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 26.8.2016