Europalov - uke 35/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 352013 - Europalov - uke 35/2013

UKE 35/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.08-01.09.2013


• nye saker
- andre saker

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 27.8.2013.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) igangsatte 22. juli 2013 en høring om forslaget til nytt direktiv om pakkereiser som Kommisjonen la fram 9. juli 2013. I forslaget til direktiv foretas bl.a. en klargjøring og oppdatering av eksisterende direktiv som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. Et svensk departementsnotat om direktivforslaget ble offentliggjort 27. august 2013.

FORSKNING OG UTDANNING
Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 28.8.2013
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Utkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 26.8.2013

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets komiteinnstilling av 24.7.2013 offentliggjort 30.8.2013.
Innstillingen (rapporten) fra Europaparlamentets helsekomite av 24. juli 2013 ble offentliggjort 30. august 2013. Innstillingen skal etter planen behandles av Europaparlamentets plenumsforsamling 9. og 10. september 2013. Kommisjonen foreslo i 2012 at to tredeler av sigarettpakkene skal inneholde helseadvarsler og at det innføres forbud mot sterke smakstilsetninger i tobakk, noe som også kan komme til å omfatte visse typer snus i Norge og Sverige.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-høring om retningslinjer for gjenbruk av offentlig informasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.8.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 30.8.2013
Veterinærattest for import av dronningbier og dronninghumler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.8.2013
- Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.8.2013
- Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus: endringsbestemmelser - Norsk forskirft kunngjort 30.8.2013
- Ytterligere tiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.8.2013

Næringsmidler
- Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - EØS-notat offentliggjort 27.8.2013
- Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2013
- Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder methacrylate copolymer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert gummiarabikum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av visse plantevernmidler i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2013
- Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2013

MILJØ
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Europaparlamentets komiteinnstilling av 27.6.2013 offentliggjort 29.8.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Svensk departementsnotat offentliggjort 26.8.2013
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Europaparlamentets komiteinnstilling av 30.5.2013 offentliggjort 30.8.2013
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for kadmium - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2013
- Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2013
- Begrensninger i bruk av kadmium - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2013

STATISTIKK
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.8.2013
- EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - Svensk departementsnotat offentliggjort 26.8.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.8.2013

VARER
- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.8.2013