Europalov - uke 36/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 36/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.8.-6.9.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015

ENERGI
- Energimerkeforordningen - Svensk departementsnotat offentliggjort 2.9.2015.
Sverige støtter Kommisjonens forslag til revidert EU-regelverk for energimerking av produkter, inkludert gjeninnføring av den mer kjente skalaen fra A til G. Det eksisterende direktivet foreslås omgjort til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.

- EU-strategi om energi og forbrukerinteresser - Svensk departementsnotat offentliggjort 2.9.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Norsk forskrift kunngjort 1.9.2015
- Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.9.2015

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2015
- Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2015
- Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann - Norsk forskrift kunngjort 4.9.2015

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Rapport lagt fram av Kommisjonen 4.9.2015.
EU-landene hadde frist til oktober 2013 med å gjennomføre direktivet om pasientrettigheter i forbindelse med helsetjenester over landegrensene i nasjonal rett. Nå foreligger en fersk rapport om erfaringene med direktivet. Den viser at i tillegg til økt pasientmobilitet, har regelverket også bidratt til debatt omkring og reformer av nasjonale helsesystemer. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av pasient­rettighets­direktivet i EØS-avtalen trådte først i kraft 1. august i år. Regjeringen vedtok i fjor endringer i pasient- og bruker­rettighets­loven som gjennomførte deler av direktivet fra 1. mars i år.

- Kosmetikkforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2015.
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 71.9.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke - EØS-notat offentliggjort 3.9.2015.
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i fjor et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen. NFD har utarbeidet et EØS-notat om gjennomførings­forordningen, som fortsatt til vurdering på EØS/EFTA-siden.

- Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 31.8.2015. Beslutningen trer i kraft 1.10.2015.
Som det siste av de tre EØS/EFTA-landene ratifisert Island 31. august beslutningen om innlemmelse av EUs hitteverksdirektiv i EØS-avtalen. Norge gjennomførte i sommer direktivet gjennom en ny lov. Direktivet gjelder digital til­gjengelig­gjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighets­havere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavpersonen ikke er kjent.

- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2015

MATTRYGGHET

Fôrvarer
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2015
- Godkjenning av carvacrol, kanelaldehyde og oleoresiner av Capsicum som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2015
- Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2015

Næringsmidler
- Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.9.2015
- Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger - EØS-notat offentliggjort 1.9.2015
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten - EØS-notat offentliggjort 1.9.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.9.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.9.2015
- Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer - EØS-notat offentliggjort 1.9.2015

Veterinærmedisin
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamycin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2015
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2015

MILJØ
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Miljøindikatorer for varehandelen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.8.2015
- Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Svensk departementsnotat offentliggjort 2.9.2015.
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2015
- Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.8.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Avslag på godkjenning av basissubstansent Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 2.9.2015.
Finansdepartementet har sendt på høring Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt, som blant annet inneholder forslag om hvordan EUs nye regnskapsdirektiv skal gjennomføres i norsk lov. For EU-landene gikk gjennomføringsfristen ut 20. juli. Direktivet, som erstatter årsregnskapsdirektivet og konsernregnskaps­direktivet, er fortsatt til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.9.2015
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.9.2015

STATISTIKK
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Norsk lov kunngjort 4.9.2015.
En ny postlov ble kunngjort i Norsk Lovtidend 4. september i forbindelse med gjennomføring av EUs tredje postdirektiv i norsk rett. Loven trer i kraft 1. januar 2016. Direktivet er det siste steget i en lang reformprosess, der store deler av det europeiske postmarkedet er blitt liberalisert. Direktivet fjerner myndighetenes enerett til distribusjon av post mellom 0 og 50 gram. Det pålegger imidlertid medlemsstatene fortsatt å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.

- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.9.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.9.2015. Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 3.9.2015.
Kommisjonen har igangsatt en høring om utvikling av informasjonstjenester for multimodal transport over landegrensene i tilknytning til EU-direktivet om intelligente transportsystemer (ITS). Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011, trekker opp prioriteringer og satsingsområder på området, skisserer et rammeverk, definerer prosesser og gir fullmakt til utvikling av spesifikasjoner som er nødvendig for å sikre koordinert innføring og sammenhengende ITS. Samferdselsdepartementet la 21. august fram forslag til lovendringer i forbindelse med gjennomføring av EUs direktiv for intelligente transportsystemer (ITS).

- EU-strategi for europeisk luftfart - Omtale av norsk høringssvar offentliggjort av Samferdselsdepartementet 3.9.2015.
Europakommisjonen vil i løpet av 2015 legge fram en strategi og en tiltakspakke for å styrke konkurranseevnen til europeisk luftfart. I den forbindelse ønsket Kommisjonen innspill fra relevante parter. Samferdselsdepartementet sendte i sommer inn sine synspunkter.

Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.9.2015
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner - EØS-notat offentliggjort 5.9.2015
- Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser - EØS-notat offentliggjort 3.9.2015
- Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 1.9.2015
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2015
- Krav og administrative prosedyrer for flyplasser - Norsk forskrift kunngjort 1.9.2015