Europalov - uke 37/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.-13.9.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2015
- Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2015
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2015

ENERGI
- Økodegsignkrav til retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED) - Meddelelse om markedsvurdering av nettspenningslamper lagt fram av Kommisjonen 11.9.2015
- EU-høring om energimarkedet - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2015
- EU-strategi om energi og forbrukerinteresser - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2015. EØS-notat offentliggjort 10.9.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Handel med selprodukter: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 8.9.2015 (kompromiss med Rådet)

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Omtale av kommisjonsrapport publisert av Norges EU-delegasjon 7.9.2015.
EU-landene hadde frist til oktober 2013 med å gjennomføre direktivet om pasientrettigheter i forbindelse med helsetjenester over landegrensene i nasjonal rett. Nå foreligger en fersk rapport om erfaringene med direktivet. Den viser at i tillegg til økt pasientmobilitet, har regelverket også bidratt til debatt omkring og reformer av nasjonale helsesystemer. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av pasient­rettighets­direktivet i EØS-avtalen trådte først i kraft 1. august i år. Regjeringen vedtok i fjor endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som gjennomførte deler av direktivet fra 1. mars i år.

Plassering av informasjon på poser med rulletobakk - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.9.2015

INDRE MARKED OG EØS
- EØS, Sveits og det indre marked: Europaparlamentets statusrapport 2015 - Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 9.9.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.9.2015
EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020 - Åpen konsultasjon igangsatt 11.9.2015
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om attestasjonsnivåer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2015
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2015
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2015
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.9.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Litauen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Latvia og Litauen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2015
- Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 8.9.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.9.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentlliggjort 8.9.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 8.9.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 8.9.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland og Latvia - EØS-notat offentliggjort 8.9.2015
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits - EØS-notat offentliggjort 9.9.2015
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia - EØS-notat offentliggjort 9.9.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner - EØS-notat offentliggjort 10.9.2015
- Godkjenning av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 10.9.2015
Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.9.2015
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: korrigering - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 7.9.2015

Næringsmidler
- Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoksim-methyl, tiakloprid og trifloksystrobin fra plantevernmidler i visse produkter - EØS-notat offentliggjort 10.9.2015
- Grenseverdier for rester av azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr, metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter - EØS-notat offentliggjort 10.9.2015
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.9.2015

Veterinærmedisin
Retningslinjer om forsvarlig bruk av antimikrobielle midler i veterinærmedisiner - Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 11.9.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - EØS-notat offentliggjort 8.9.2015
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 8.9.2015

MILJØ
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2015
- VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2015
- Avfallsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 11.9.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2015
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen - EØS-notat offentliggjort 8.9.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Samferdselsdepartementets EØS-strategi 2015 - Strategidokument lagt fram av Samferdselsdepartementet 7.9.2015
Ekspertgruppe for digital transport og logistikk - EØS-notat offentliggjort 11.9.2015
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.9.2015