Europalov - uke 38/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 382014 - Europalov - uke 38/2014

UKE 38/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.-21.09.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014.
EØS/EFTA-landene oversendte 15. september 2014 til EUs utenrikstjeneste utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-direktivet fra april 2014 om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Direktivet stiller krav om etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering.

- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014
- Utestasjoneringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.09.2014
- Det europeiske år for aktiv aldring 2012 - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.09.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.09.2014

FORSKNING OG UTDANNING
EUs flaggskip for fremtidige og voksende teknologier - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.09.2014
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.09.2014

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 18.09.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.09.2014 (Tripp Trapp-barnestolen)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014.
EØS/EFTA-landene oversendte 15. september 2014 til EUs utenrikstjeneste utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av nye EU-bestemmelser for bruk av mobiltelefoner i fly. De nye reglene, som ble publisert i EU-tidende 14. november 2013, vil tillate bruk av 3G- og 4G-kommunikasjon i flyhøyder over 3000 meter over EU-territorier. Det vil imidlertid være opp til flyselskapene om de vil tilby passasjerer denne type tjenester. Det europeiske byrået for luftfartssikkerhet (EASA) oppdaterte 9. desember 2013 retningslinjene for bruk av elektronisk utstyr ved take-off og landing.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Retningslinjer for statsstøtte til bedrifter i vanskeligheter - Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 17.09.2014 (offentlige bankgarantier)
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Arbeids- og sosialdepartement 15.09.2014
- Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 19.09.2014
Veterinærattester for individuelle forsendelser av mindre enn 20 enheter fjærfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.09.2014
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 16.09.2014
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.09.2014
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.09.2014
- Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.09.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.09.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetningsstoff til griser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.09.2014
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 15.09.2014
- Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 15.09.2014
- Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 15.09.2014
- Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.09.2014
- Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014

Næringsmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 09.09.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.09.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.09.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 08.09.2014
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.09.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.09.2014

MILJØ
- Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser - EØS-notat offentliggjort 19.09.2014
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 16.09.2014
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om referanseverdier 2015-2017 - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 16.09.2014
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.09.2014
- Vilkår for bruk av likekjedede sommerfuglferomoner som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.09.2014
- Vilkår for bruk av tebuconazole som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.09.2014
- Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.09.2014
- Godkjenning av metaflumizone som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.09.2014
- Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.09.2014
- Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.09.2014
- Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.09.2014

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 27 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014

STATISTIKK
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer - Norsk forskrift kunngjort 19.09.2014
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014
- Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport - EØS-notat offentliggjort 16.09.2014
- Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.09.2014
- Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.09.2014