Europalov - uke 40/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 402011 - Europalov - uke 40/2011

UKE 40/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.10.-9.10.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 6.10.2011.
Europakommisjonen la 6. oktober 2011 fram forslag til EU-programmet for sosial endring og innovasjon (PSCI) for perioden 2014-20. Programmet samler og viderefører de tre eksisterende programmene Progress (EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (European Employment Services) og støtteordningen European Progress Microfinance Facility. PSCI vil støtte koordinering av landenes politikkutvikling, deling av beste praksis, kapasitetsbygging og testing av innovative politikker. De mest vellykkede tiltakene vil kunne få økonomisk støtte fra EUs sosialfond (ESF) for utprøving i storskala.
Kommisjonen forslår et totalbudsjett på 958 millioner euro til programmet, fordelt på 60% til Progress-delen, 15% til EURES og 20% til mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap. Likestillings- og ikke-diskrimineringsdelene av Progress-programmet vil ikke inngå i det nye programmet, men i stedet bli videreført av programinitiativ på justisområdet.
Norge deltar i dag gjennom EØS-komitevedtak både i Progress og EURES.

ENERGI
° Retningslinjer for beregning av karbonlagre i forbindelse med fornybardirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.10.2011
° Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.10.2011

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Grønnbok om spill på internett - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 5.10.2011.
EUs tjenestedirektiv omfatter ikke tjenesteytere som tilbyr pengespill på internett. På bakgrunn av det voksende omfanget av nettsteder som tilbyr spill over landegrensene, ønsker Kommisjonen å kartlegge ulike forhold rundt denne type tjenester. Med utgangspunkt i en grønnbok og et tilhørende bakgrunnsdokument som ble lagt fram 24. mars 2011, inviterer Kommisjonen til en åpen konsultasjon om spill på internett med frist 31. juli 2011. På bakgrunn av høringen vil Kommisjonen vurdere om det er behov for et europeisk regelverk på området eller tiltak av andre slag. Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukersaker ferdigstilte 5. oktober 2011 sin innstilling om Kommisjonens grønnbok.

FINANSIELLE TJENESTER
° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Rådets foreløpige holdning 4.10.2011
Rådet vedtok 4. oktober 2011 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag til regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC), i etterkant av Europaparlamentets behandling 5. juli, hvor det også ble vedtatt en foreløpig posisjon. De to institusjonene vil nå sammen med Kommisjonen søke å fremforhandle et felles kompromiss foran Europaparlamentets formelle 1. gangsbehandling. Finanskrisen har ført til søkelys på sider ved derivatmarkedet som kan lede til finansiell ustabilitet. Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, ønsker Kommisjonen økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan oppfylles. Samtidig foreslås nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse.

Pensjonskassedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2011

FORBRUKERVERN
° Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 4.10.2011.
EU-tidende publiserte 4. oktober 2011 endringene til samarbeidsforordningen for håndheving av felleskapsregelverk om forbrukervern over landegrensene innen EØS. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2011
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 4.10.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Implementering av toppdomenet .eu - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.10.2011
° Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2011
Tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett: konsultasjon om kostnadsmetoder for engrospriser - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.10.2011
Anvendelse, overvåking og kontroll med ikke-diskriminatoriske forpliktelser ved elektronisk kommunikasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.10.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2011

KATASTROFEBEREDSKAP
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 4.10.2011.
Kommissionen fremmet i september 2010 forslag til en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. Europaparlamentets justiskomite vedtok 4. oktober 2011 sin innstilling om forslaget. Det vil nå bli innledet forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss før forslaget behandles i Europaparlamentets plenumsforsamling.
KULTUR OG OPPHAVSRETT

MATTRYGGHET
° Forbud mot import av visse typer ferskt kjøtt fra Botswana - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.10.2011
° Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2011
° Næringsmiddelhygieneforordningen - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 6.10.2011
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Sør-Afrika - endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.10.2011
° Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.10.2011
Dyrehelsemessige krav til samhandel, import og veterinærsertifikater for fjærkre og fjærkreprodukter - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 30.09.2011
Krav til dyrehelse og veterinærsertifikater for import og transport av hunder, katter og ilder - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 30.09.2011
° Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.10.2011
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.10.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 27.9.2011
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2011

MILJØ
° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Rådets 2. gangsbehandling 19.7.2011 (ny behandling i Europaparlamentet påkrevd)
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Europa­parlamentets miljøkomite avga 4. oktober 2011 sin innstilling til andregangsbehandlingen av forslaget. Komiteen krever bl.a. at innen 2016 skal 85% av alt e-avfall som produseres innsamles.

Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (REACH): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 4.10.2011
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 4.10.2011
° Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.10.2011
° Regler for tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.10.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
Retningslinjer for kjøp og salg mellom offentlige myndigheter - Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 6.10.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Strategi for europeisk trafikksikkerhet på veier 2011-2020 - Den norske EU-delegasjonens omtale 3.10.2011
Vognkortdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.10.2011
Typkegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.10.2011
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.10.2011
° Samtrafikkevnen på jernbanenettet: moduler for vurdering av overenstemmelse av samtrafikkomponenter - Norsk forskrift kunngjort 7.10.2011