Europalov - uke 40/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 402012 - Europalov - uke 40/2012

UKE 40/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 01.10-07.10.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 4.10.2012.
Europakommisjonen la i juni 2011 fram forslag til et revidert direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket, som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising, og høyspentledninger. Etter behandling i Europaparlamentet, ferdigstilte Rådet sin 1.gangsebehandling 4. oktober 2012. Ettersom Rådets syn avviker fra Parlamentets vedtak, går forslaget til ny behandling i Europaparlamentet.

° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.10.2012
Arbeids- og sosialpolitikk: fri bevegelighet for arbeidstakere (EØS-avtalens vedlegg 5)
° EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdommer avsagt i EU-domstolen 4.10.2012

ENERGI
° Energieffektiviseringsdirektivet - Rådsvedtak 4.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet).
Kommisjonen la 22. juni 2011 fram forslag til et direktiv om energieffektivitet. Direktivet skal erstatte to eksisterende direktiver om henholdsvis kraftvarme og energitjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom i juni 2012 fram til et kompromiss om forslaget. Kompromisset ble godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling 11. september 2012 og av Rådet 4.oktober 2012. Etter publisering i EU-tidende har EUs medlemsland 18 måneder på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Siste advarsel ("reasoned opinion") fra EFTAs overvåkingsorgan sendt til Norge 3.10.2012 om manglende gjennomføring i norsk rett

FINANSIELLE TJENESTER
EU-konsultasjon om reform av banksektoren - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.10.2012 (frist 13.11.2012)

HELSE
Rettslige aspekter ved nanomaterialer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2012
° Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende overvåking av medisiner - Rådsvedtak 4.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet)
° Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser - Rådsvedtak 4.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet)
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 5.10.2012 (frist 28.12.2012)
° Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 3.10.2012
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.9.2012

° Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - EØS-notat offentliggjort 3.10.2012

° Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 3.10.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Rådsvedtak 4.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Rådsvedtak 4.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet) (se omtale under NÆRINGSPOLITIKK)

MATTRYGGHET

Veterinære forhold

° Slaktekyllingdirektivet - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 3.10.2012.
Direktivet gjelder kun for besetninger på over 500 kyllinger beregnet på kjøttproduksjon. I likhet med verpehønsdirektivet, er slaktekyllingsdirektivet et minimumsdirektiv, som gir Norge anledning til å fastsette strengere regler. Direktivet setter en øvre grense for tetthet (belegningsgrad) til 33 kg/m2. I Norge er maksimalgrensen 34 kg/m2. Direktivet åpner imidlertid for høyere tetthet på visse betingelser. EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme EUs slaktekyllingsdirektiv fra 2007 i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan åpnet 3. oktober 2012 sak om manglende norsk gjennomføring av direktivet.

° Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 3.10.2012
° Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Offentlige kontroll av animalske produkter til konsum - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Likestilte metoder for testing av trikiner i kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
° Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
Anvendelse av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateforurensning på slakteskrotter av kveg - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 3.10.2012
° Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2012

Dyrefôr

° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2012

Næringsmidler

° Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet azametifos i fisk - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Matttilsynet 5.10.2012 (frist 20.11.2012)
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2012
Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 20.9.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 20.9.2012
° Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2012
° Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromastoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2012

Veterinærmedisin

Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.10.2012
° Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer - EØS-notat offentliggjort 3.10.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2012

MILJØ
° Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Siste advarsel ("reasoned opinion") fra EFTAs overvåkingsorgan sendt til Norge 3.10.2012 om manglende gjennomføring i norsk rett.
Forordningen endrer et vedlegg i REACH-forordningen ved at det innføres to nye in vitro-testmetoder for øyeirritasjon som nylig er vedtatt av OECD. Disse testmetodene skal medvirke til at antall dyr som benyttes til forsøk skal begrenses til et minimum. EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 3. oktober 2012 en siste advarsel til Norge om manglende gjennomføring av forordningen. ESA vil på bakgrunn av Norges svar vurdere eventuell stevning for EFTA-domstolen.

° Avfallsforordningen: endringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 3.10.2012
° Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.10.2012
Reduksjon av klimagassutslipp: årlige kvoter for 2013-2020 - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomite 3.10.2012
° Rapportering om større uhell med farlige stoffer - EØS-notat offentliggjort 4.10.2012
° Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH - Siste advarsel ("reasoned opinion") fra EFTAs overvåkingsorgan sendt til Norge 3.10.2012 om manglende gjennomføring i norsk rett
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffe: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 3.10.2012

NÆRINGSPOLITIKK
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Rådsvedtak 4.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet).
Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Europakommisjonen la i august 2011 fram forslag til en forordning om IMI. Forordningen tar blant annet sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Et kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet er senere bekreftet i de to institusjonene, senest i Rådet 4. oktober 2012. Forordningen vil tre i kraft i EUs medlemsland 20 dager etter at det er publisert i EU-tidende.

Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2012.
Europakommisjonen presenterte 3. oktober 2012 sin andre handlingsplan for det indre marked (Single Market Act II) med forslag til 12 konkrete tiltak som EU-institusjonene bør vedta så snart som mulig. Tiltakene er samlet på fire innsatsområder: a) integrerte transport- og energinettverk, b) grensekryssende mobilitet for personer og bedrifter, c) den digitale økonomi og d) forbrukerinteresser.

OFFENTLIGE INNKJØP
° Forsvarsanskaffelser - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.10.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - Siste advarsel ("reasoned opinion") fra EFTAs overvåkingsorgan sendt til Norge 3.10.2012 om manglende gjennomføring i norsk rett.
Et revidert EU-direktiv om kjøretøykontroll ble 20. mai 2011 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes. I et EØS-notat som ble offentliggjort 17. november 2010, peker Samferdselsdepartementet på at dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene og høyere priser for kontrollen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 3. oktober 2012 en siste advarsel til Norge om manglende gjennomføring av direktivet. ESA vil på bakgrunn av Norges svar vurdere eventuell stevning for EFTA-domstolen.

° Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (felles holdning) vedtatt 4.10.2012.
Det europeisk sjøsikkerhetsbyrået EMSA ble opprettet i 2002. I et forslag som ble lagt fram 28. oktober 2010 peker Kommisjonen på at erfaringer tilsier at det bør foretas justeringer i byråets mandat, inkludert utvidelse av EMSAs mandat til å omfatte analyse av sikkerhetsspørsmål knyttet til flyttbare olje- og gassinstallasjoners virksomhet. Ifølge NHDs EØS-notat anser norske myndigheter dette som problemtatisk. Etter at Europaparlamentet 15. desember 2011 ferdigstilte 15. desember 2011 sin 1. gangsbehandling av forslaget, vedtok Rådet 4. oktober 2012 sin holdning. Etersom denne avviker fra Parlamentets posisjon, går saken til en ny runde i de to institusjonene.

° Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer - Siste advarsel ("reasoned opinion") fra EFTAs overvåkingsorgan sendt til Norge 3.10.2012 om manglende gjennomføring i norsk rett
° Felles bruk av elektroniske registre om veitransportvirksomheter - EØS-notat offentliggjort 4.10.2012
° Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2012
° Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2012
° Adgang til yrket som vegtransportør: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2012
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 25.9.2012
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 25.9.2012
° Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2012
° Bakkebaserte flyplasstjenester - EØS-notat offentliggjort 6.10.2012
° Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 4.10.2012

VARER
° Standardiseringsforordningen - Rådsvedtak 4.10.2012 (kompromiss med Europaparlamentet)
° Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 3.10.2012