Europalov - uke 40/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 402013 - Europalov - uke 40/2013

UKE 40/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.09-06.09.2013


• nye saker
- andre saker

GENERELT
• EØS-komiteen besluttet 4. oktober 2013 med forbehold om Islands godkjenning å innlemme 45 EU-rettsakter i EØS-avtalen med vedtaksdato 8. oktober 2013. Rettsaktene er omtalt i Utenriksdepartementets forhåndsinformasjon. Se også nyhetsomtaler 4. april 2013 fra Norges EU-delegasjon og EFTA-sekretariatet. Europalovs faktaark vil bli oppdatert 8. oktober 2013, inkludert med lenker til føreløpige utgaver av vedtakstekstene.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Evaluering av adgangen til beskyttede yrker - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.10.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 2.10.2013
EU-høring om folkefinansiering - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.10.2013

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013
- Forbrukerkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013

HELSE
- Markedsføringstillatelser for legemidler - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013
- Krav til aktive implanterbare medisinske innretninger og innretninger som benytter vev av animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 1.10.2013
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om emulgeringsmidlet Polidicanol - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013
- Kriterier for vurdering av påstander brukt om kosmetiske produkter - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Vernetidsdirektivet for opphavsrett - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 3.10.2013.
Kulturdepartementet igangsatte 3. oktober 2013 en høring om gjennomføring i norsk rett av EUs nye direktiv om vernetiden for opphavsrett. Direktivet forelenger vernetiden fra 50 til 70 år for musikeres og produsenters opphavsrett til sine innspillinger. Direktivet skal være gjennomført i nasjonalt rett i EU-landene innen 1. november 2013. EØS-komiteen vedtok i mai 2013 å innlemme i direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Kvinner i IKT-sektoren - Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.10.2013
Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr (revisjon) - Komiteinnstilling av 2.10.2013 offentliggjort av Europaparlamentet

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EU-høring om endringer av antitrust-retningslinjene når det gjelder omfanget av ordningen med terskelgrenser (de minimis) - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Nasjonale tiltak mot Ostreid herpes virus 1 mikrovar i Irland og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Importrestriksjoner for kjøttprodukter fra den russiske regionen Kaliningrad - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2013
- Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Ytterligere tiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Beskyttelsestiltak knyttet til høypategon fugleinfluensa av subtype H7N7 i Italia: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 3.10.2013
Tiltak mot smittsom fugleinfluensa i tilfelle utbrudd i Sveits - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 4.10.2013
Dyrehelsesertifikater for handel med sauer og geiter for slakting, oppfeting og avl: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 4.10.2013
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 1.10.2013
Identifisering av hester (hestepass) - EØS-notat offentliggjort 3.10.2013
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn: endringsbestemmelser for Danmark og Irland - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 1.10.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.10.2013
- Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Godkjenning av sinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til visse arter av hønsefamilien - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver og smågriser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Godkjenning av folinsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Godkjenning av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

Plantesanitære forhold
- Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Såvare av grønnsaker: endringsbestemmelser om botanisk navn på tomater - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

Næringsmidler
- Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumaskorbat i D-vitamin-preparater til barne- og spebarnsmat - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av trikalsiumfosfat i barne- og spebarnsmat - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter - EØs-notat offentliggjort 2.10.2013
- Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013
- Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder metakrylatkopolymer - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert akasiegummi - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse sukkeralkoholer - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra landdyr - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013
- Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for difymelamin - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 3.10.2013
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.9.2013
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for forurensning av citrinin i preparater av rød gjæret ris - EØS-notat offentliggjort 2.10.2013

MILJØ
- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 3.10.2013.
EØS-komiteen vedtok i juni 2012 å innlemme EUs karbonlagringsdirektiv i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 25. september 2013 et åpningsbrev til Norge om manglende norsk gjennomføring av direktivet. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte 3. oktober 2013 en omtale av saken.

- EU-strategi om klimatilpasninger - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Europakommisjonen la 16. april 2013 fram en EU-strategi for klimatilpasninger basert på en høring høsten 2012. Samtidig igangsatte Kommisjonen en høring om katastrofeforsikring med utgangspunkt i en grønnbok. Et EØS-notat om EU-strategien ble offentliggjort 4. oktober 2012.

- Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013. Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.10.2013
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om ikke-CO2-gasser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 1.10.2013
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av måleinstrumenter som inneholder kvikksølv - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
Bruk av cypermetrin i biocidholde produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.10.2013
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.10.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propiconazol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2013
Godkjenning av Terbuthylazine som plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av spiroxamine som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av oxyfluorfen som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av tefluthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av triazoxide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av kresoxim-methyl som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av acrinathrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Avslag på godkjenning av cyclanilide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Vilkår for bruk av dicamba, difenoconazole, og imazaquin som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Avslag på godkjenning av cinidon-etyl som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av prochloraz som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Godkjenning av bitertanol som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013
Vilkår for bruk av clethodim som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2013

SELSKAPSRETT
- Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013

STATISTIKK
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Svensk departementsnotat offentiggjort 1.10.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013.
EU vedtok i 2012 å slå sammen tre eksisterende jernbanedirektiver og senere endringer av disse. Det nye direktivet innfører i tillegg nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, blant annet når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene innen 16. juni 2015. EU-domstolen avsa 3. oktober 2013 en fortolkningsdom knyttet til et av de tre sammenslåtte direktivene.

Støy fra motorsykler - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 5.10.2013
- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser om motorsykler - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.10.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 4.10.2013
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Svensk departementsnotat offentiggjort 1.10.2013
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.7.2013 - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013

VARER
- Standardiseringsforordningen - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.10.2013
Notifiseringssystemer for vin - EØS-notat offentliggjort 3.10.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia - EØS-notat offentliggjort 3.10.2013