Europalov - uke 40/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 402014 - Europalov - uke 40/2014

UKE 40/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.09-05.10.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Utestasjoneringsdirektivet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 02.10.2014

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.09.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 01.10.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapor - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 01.10.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 01.10.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 01.10.2014
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.09.2014
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.09.2014
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.09.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Lønninger og godtgjørelser til lærere og rektorer i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 03.10.2014

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 02.10.2014.
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 2. oktober 2014 arbeidet med å gjennomføre det reviderte tobakksdirektivet i nasjonal lovgivning, hvor flere land vurderer å innføre nøytral merking av tobakksprodukter. Det reviderte tobakksdirektivet ble publisert i EU-tidende 29. april 2014. Medlemslandene har to år på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

- Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Helsetrusler over landegrensene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014

IT OG TELEKOMMUNIKASJON
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamenet og Rådet for klarering 23.09.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 03.10.2014.
EFTA-domstolen avsa 3. oktober 2014 dom i en sak mellom FIFA og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) knyttet til bestemmelsene i EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) om vederlagsfrie sendinger av begivenheter av allmenn interesse. FIFA anket ESAs godkjenning fra 2013 av Kulturdepartementets liste over VM-fotballkamper som kunne vises på TV-kanaler som dekket minst 90% av befolkningen. Mens Kulturdepartementet mente dette omfattet alle 64 kamper i VM-sluttspillet, hevdet FIFA at dette kun omfattet finalen, de to semifinalene og kamper i sluttspillet som inkluderte det nasjonale fotballlandslaget. EFTA-domstolen avviste FIFAs anke.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.10.2014

Fôrvarer
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 03.10.2014

Næringsmidler
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 03.10.2014
- Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Krav til import av okra- og curryblader fra India - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Oppheving av restriksjoner på import av solsikkeolje fra Ukraina - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 01.10.2014
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 01.10.2014
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 01.10.2014
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 01.10.2014
- Overvåking av spor av bromerte flammehemmere i matvarer - EØS-notat offentliggjort 30.09.2014

MILJØ
- Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.09.2014
- Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Endring av godkjenningsperioden for bruk av difethialone og difenacoum i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Begrensninger av godkjenninger av biocidholdige produkter som inneholder IPBC - EØS-notat offentliggjort 02.10.2014
- Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 24.09.2014
Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene)
Avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.09.2014
Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.09.2014

Planetvernmidler
- Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014.
EØS-komiteen gjorde 30. september 2014 vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler (dette faktaarket) og en rekke tilknyttede rettsakter. Direktivet er en del av en regelverkspakke fra 2009 om plantevernmidler. Pakken inneholder i tillegg til dette direktivet en forordning om markedsføring av plantevernmidler, en forordning om statistikk for plantevernmidler og et direktiv om sprøytemiddelmaskiner.

- Plantevernmiddelforordningen - EØS-komitebeslutning 30.09.2014.
EØS-komiteen gjorde 30. september 2014 vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs planemiddelforordning fra 2009 og 135 tilknyttede rettsakter. Mattilsynet igangsatte allerede i 2012 en høring om gjennomføring av forordningen. I høringsdokumentet begrunnes innlemmelsen med at den nye EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.10.2014
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.09.2014
Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.09.2014
Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.09.2014
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.09.2014
Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.09.2014
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.09.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av penflufen som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av terbuthylazine som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av spiroxamine som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av oxyfluorfen som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av tefluthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av triazoxide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av kresoxim-methyl som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av acrinathrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av cyclanilide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av dicamba, difenoconazole, og imazaquin som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av cinidon-etyl som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av prochloraz som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av clethodim som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Adoxophyes orana granulovirus som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av fluquinconazole som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av fluazifop-P som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av triflusulfuron som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av metazachlor som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av carbendazim som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av prohexadione som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av azoxystrobin som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av azimsulfuron som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av imazalil som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av profoxydim som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av fluroxypyr som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av bispyribac som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av 1-naphthylacetamide som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av 1-naphthyleddiksyre som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av asulam som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av propanil som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av flufenoxuron som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av propargite som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av 2-naphthyloxyeddiksyre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av acetochlor som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av chloropicrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av det virksomme stoffet Aureobasidium pullulans i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene ametoctradin og dinatrium phosphonat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av metam som aktivt stoff i plantevernmiddler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescine) som virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Avslag på godkjenning av diphenylamine som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av jernsulfat og midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kaliumhydrogenkarbonat (bakepulver) i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av visse virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av isopyrazam som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av phosphane som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av zucchini yellow mosaic virus som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Trichoderma asperellum (stamme T34) som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlengelse av midlertidige nasjonale godkjenninger av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Trichoderma atroviride som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet didecyldimethylammonium-klorid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethlen i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet natriumhypokloritt i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av ametoctradin som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Utvidet anvendelse av det virksomme stoffet fluazifop-P i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av maltodextrin som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av bixafen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av halosulfuron-methyl som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet glufosinat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Bacillus firmus I-1582 som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av kaliumfosfonater som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Candida oleophila stamme O som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av spiromesifen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av de virksomme stoffene klotianidin, thiamethoxam og imidacloprid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet karbondioksid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av thymol som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av geraniol som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet bitertanol i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet fipronil i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet eddiksyre i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet pyretriner i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av sedaxane som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Aureobasidium pullulans som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av emamectin som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av Pseudomonas sp. slekt DSMZ 13134 som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av dinatriumphosphonat som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av pyriofenone som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Krav til merking av plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av bifenthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av fluxapyroxad som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av fenpyrazamin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffene aluminium-ammoniumsulfat, fett-destillasjonsrester, repellenter med lukten av dyr eller planter, fiskeolje og urea i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av de virksomme stoffenedenathonium benzoat, metylnonylketon, planteoljer og peppermynteolje i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene emamectin og maltodextrin i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene benalaxyl-M og valifenalat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av mandipropamid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av eugenol som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av fluopyram som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kiselgur i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet bifenox i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet rapsolje i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av appelsinolje som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet diklorprop-P i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av benalaxyl-M som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av pyroxsulam som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av spirotetramat som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethoprophos i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av tembotrion som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av penthiopyrad som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av natriumsølvthiosulfat som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av klorantraniliprol som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning av kobberforbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forlenget godkjenning s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av ekstrakt fra tetre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forbud mot bruk av kaliumjodid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Forbud mot bruk av kaliumthiocyanate som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014
- Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS-komitebeslutning 30.09.2014

SELSKAPSRETT
- Selskapers informasjonplikt om sosiale og miljømessige forhold - Rådets 1. gangsbehandling 29.09.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

STATISTIKK
- Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.09.2014
- Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 26.09.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering
Statistikk over planetvernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene)

TJENESTER
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Rådets 1. gangsbehandling 29.09.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Fremme av innlands kanaltransport - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014
- Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 01.10.2014
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.09.2014
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.09.2014
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014

VARER
- Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.10.2014