Europalov - uke 41/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 412011 - Europalov - uke 41/2011

UKE 41/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.10.-16.10.2011


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Engros-omsetning på energimarkedet - Rådets 1. gangsbehandling 10.10.2011 (kompromiss med Europaparlamentet).
Europakommisjonen la 8. desember 2010 fram forslag til en forordning som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forslaget er merket EØS-relevant. Europaparlamentet gjorde 14. september 2011 ferdig sin behandling av saken i et kompromiss med Rådet. Kompromisset ble bekreftet av Rådet 10. oktober og forordningen går nå til publisering i EU-tidende.

FORBRUKERVERN
Europeisk kjøpslov - Forslag lagt fram av Kommisjonen 11.10.2011.
Kommisjonen la 11. oktober 2011 fram forslag til en forordning om europeisk kjøpslov. Formålet er å lette handelen i det indre marked og samtidig gi forbrukerne tilstrekkelig beskyttelse ved kjøp over landegrensene. Forslaget, som følges av en meddelelse (se eget faktaark), er blant annet basert på høringsuttalelser som ble avgitt i forbindelse med Kommisjonens grønnbok i 2010 med forslag til løsningsmodeller for innføring av en europeisk kontraktsrett. Kommisjonen har gjennom en ti års-periode drøftet behovet for fellestiltak på området og i hvilken form et slikt initiativ bør komme. Ifølge forslagsteksten bør forordningen gjelde hele EØS-området.

Meddelelse om europeisk kjøpslov - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2011

° Forbrukerdirektivet - Rådets 1. gangsbehandling 10.10.2011 (kompromiss med Europaparlamentet).
Etter to og et halvt år kom representanter for EU-institusjonene 6. juni 2011 til enighet om et nytt forbrukerdirektiv. Det vil gi blant annet forbrukere over hele Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk. Forbrukerdirektivet tar blant annet sikte på å erstatte direktivene om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår. Forhandlingsresultatet ble 23. juni 2011 bekreftet av Europaparlamentets plenumsforsamling og 10. oktober 2011 av Rådet. Direktivet vil med det første bli publisert EU-tidende.

° Navn på tekstilprodukter: polypropylen/polyamid-bikomponentfiber - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.10.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - Rådets 1. gangsbehandling 10.10.2011 (kompromiss med Europaparlamentet)

HELSE
° Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - Revidert forslag lagt fram av Kommisjonen 11.10.2011.
På bakgrunn av Europaparlamentets førstegangs­behandling i 2010 la Kommisjonen 11. oktober 2011 fram reviderte forslag til direktiv og forordning om informasjon til allmennheten om legemidler på resept. De to rettsaktene inngår i en legemiddelpakke som Kommisjonen la fram i desember 2008 og hvor en av fellesnevnerne er økt forbrukervern. På enkelte områder ønsket Europaparlamentet strengere regler enn i Kommisjonens opprinnelige forslag.

° Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2011
° Forordning om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - Revidert forslag lagt fram av Kommisjonen 11.10.2011
° Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.10.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Bruk av verk uten kjent opphav - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.10.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 13.10.2011.
Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Europakommisjonen la 29. august 2011 fram forslag til en forordning om IMI. Forordningen tar blant annet sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Nærings- og handelsedepartementet sendte forslaget på høring 13. oktober 2011 med frist 30. november.

Mobile satellittjenester (MSS): samordnet anvendelse av håndhevingsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.10.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Det europeiske grensekontrollbyrået - endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 10.10.2011 (kompromiss med Europaparlamentet)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2011

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.10.2011
° Innføring av dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien fra Mexico - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.10.2011
° Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.10.2011
° Status for storfe angående infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.10.2011
° Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Sør-Afrika - endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2011

Plantesanitære forhold
° Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2011

Næringsmidler
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 11.10.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 11.10.2011
° Ernæringspåstander på matvarer: endringer til listen - Dansk departementsvurdering offentliggjort 12.10.2011
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Dansk departementsvurdering offentliggjort 12.10.2011

MILJØ
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.10.2011
Innkreving av bøter ved utslippsoverskridelser for varebiler - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 7.10.2011
Innkreving av bøter ved utslippsoverskridelser for personbiler - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 7.10.2011
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 11.10.2011
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.10.2011
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.10.2011
° Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående imidacloprid - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.10.2011

NÆRINGSPOLITIKK
Industripolitikk: en styrket konkurranseevne - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.10.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.10.2011.
Europaparlamentets og Rådets endringer av eurovignettdirektivet ble publisert i EU-tidende 14. oktober 2010. Kommisjonen la i 2008 fram forslag til et fornyet rammeverk for å internalisere eksterne kostnader forbundet med veitransport. Det reviderte direktivet, som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning i EU-landene innen 13. oktober 2013, gir medlemslandene mulighet til å kreve avgift for alle kjøretøyer over 3.5 tonn, ikke bare for infrastrukturkostnader, men også støy og luftforurensning.

° Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2011
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 10.10.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for kjørefelt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.10.2011
Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.10.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer vedrørende sikkerhet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.10.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.10.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.10.2011
Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.10.2011
° Førerkortdirektivet (til 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2011
° Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2011
Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2011
° Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2011