Europalov - uke 4/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 42014 - Europalov - uke 4/2014

UKE 4/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.01.-26.01.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Tre fortolkningdommer avsagt av EU-domstolen 16.1.2014

ENERGI
Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.1.2014.
Europakommisjonen la 22. januar 2014 fram et rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram til 2030. Blant tiltakene som foreslås er en utslippsreduksjon av drivhusgasser med 40 prosent i forhold til 1990-nivået, et EU-bindende mål for fornybar energi på minst 27 prosent, nye mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodell og nye indikatorer for å sikre et konkurransedyktig og forsyningssikkert energisystem.

EU-handlingsplan for utvikling av havenergi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.1.2014. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2014.
Europakommisjonen la 20. januar 2014 fram en handlingsplan for utviklingen av havenergi energi, som bølge- og tidevannskraft (ikke offshore vindkraft). I forbindelse med meddelelsen vil Kommisjonen opprette et havenergiforum (Ocean Energy Forum) som skal fungere som vitensenter for havenergi. Basert på resultatene fra forumet skal det utarbeides et veikart med mål og tidsplan for industriell utvikling av sektoren. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte handlingsplanen 22. januar 2014.

Energipriser og -kostnader i Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.1.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2014
- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser - Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 22.1.2014
- Shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler - Dom avsagt av EU-domstolen 22.1.2014

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.1.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Henstilling om kvalitetsrammeverk for traineeperioden - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.1.2014

HELSE
- Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 24.1.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 24. januar 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens vedtak i oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen et EU-direktiv om tiltak mot falske legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet fremmet i mai 2013 en lovproposisjon til Stortinget som blant annet tar sikte på gjennomføre direktivet i norsk rett. Direktivet skal styrke innsatsen mot legemidler som er forfalsket, både med hensyn til identitet, historikk og opprinnnelse. Også salg av legemidler på internett kommer inn under de nye EU-reglene. EØS-komitevedtaket krever parlamentssamtykke både i Norge og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2014.
Stortingets EU/EØS-nytt kommenterte 22. januar 2014 behandlingen av Kommisjonens telekom-pakke fra September 2013. Pakken består av en forordning (dette faktaarket) som, hvis den blir vedtatt, innenbærer en kraftig reform av markedet for telekommunikasjon. Forslaget medfølges av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. Blant konkrete tiltak som foreslås er fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa, sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. En EFTA/EØS-kommentar om forslaget ble oversendt EU-institusjonene 4. november 2013.

- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - EØS-notat offentliggjort 21.1.2014.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet offentliggjorde 21. januar 2014 et EØS-notat om Kommisjonen forslag til direktiv om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester. Formålet med direktivet er å sikre at 12 ulike typer nettjenester oppfyller standardisert krav om tilgjengelighet innen 2016. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Den 28. november 2013 voterte Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukervern over sin innstilling til forslaget.

- Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.1.2014.
Samferdselsdepartementet offentliggjorde 21. januar 2014 et EØS-notat om nye EU-bestemmelser for bruk av mobiltelefoner i fly. De nye reglene, som ble publisert i EU-tidende 14. november 2013, vil tillate bruk av 3G- og 4G-kommunikasjon i flyhøyder over 3000 meter over EU-territorier. Det vil imidlertid være opp til flyselskapene om de vil tilby passasjerer denne type tjenester. Det europeiske byrået for luftfartssikkerhet (EASA) oppdaterte 9. desember 2013 retningslinjene for bruk av elektronisk utstyr ved take-off og landing.

- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Europaparlamentets komiteinnstilling av 6.11.2013 offentliggjort 23.1.2014
- Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.1.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 21.1.2014.
Europaparlamentets kultur- og utdanningskomite voterte 21. januar 2014 over Kommisjonens forslag fra mai 2013 til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Endringene har til formål å utvide direktivets virkeområde til å gjelde alle objekter som landene har klassifisert som kulturgjenstander og samtidige forenkle EU-lovgivningen på området. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Rådet vedtok 26. november 2013 en foreløpig holdning om forslaget i påvente av Europaparlamentets behandling.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 23.1.2014
Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 23.1.2014
- Standardsertifikat for handel med uskinnet storvilt - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 21.1.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe - Høring om endringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 22.1.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser - Høring om norsk endringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 22.1.2014
- Tiltak mot klassisk svinepest i visse EU-medlemsland - Utkast til norsk forskrift offentliggjort av Mattilsynet 22.1.2014
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi - Utkast til kommisjonsdirektiv votert i komitologikomite 14.1.2014
- Veterinærkontroll av levende dyr importert fra tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 13.1.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Mexico - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 13.1.2014
- Godkjenning av et kontrollprogram for bekjempelse av bovin rhinotracheitis i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 14.1.2014
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Italia, Romania, Spania og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 14.1.2014

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2014
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.1.2014
- Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder metakrylatkopolymer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.1.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert akasiegummi - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.1.2014
- Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.1.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2014
Krav til import av okra- og curryblader fra India - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 21.1.2014
- Ny matforordningen (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.1.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2014
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder betelpepper - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 21.1.2014

Veterinærmedisin
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 19.11.2013

MILJØ
- Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 24.1.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 24. januar 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens vedtak i desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen EUs nye biocidforordning. Vedtaket har budsjettkonsekvenser og må derfor Stortingsbehandles før det kan tre i kraft. Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

EU-anbefaling om miljøvurderinger ved utvinning og produksjon av skifergass - Rekommandasjon vedtatt av Kommisjonen 22.1.2014
Europakommisjonen la 22. januar 2014 fram en rekommandasjon [dette faktaarket] og en meddelelse om utvinning skifergass. I stedet for å foreslå felles EU-regler, fremmer Kommisjonen en rekke anbefalinger som medlemslandene oppfordres til å følge. Disse inneholder blant annet regler for avstand mellom et såkalt frackinganlegg og tettbygde strøk og vannreservoarer. Kommisjonen ser imidlertid ikke bort fra at felles regler for denne type gassproduksjon kan bli aktuelt senere.

Utvinning og produksjon av skifergass i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.1.2014
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 23.1.2014
- Svoveldirektivet om svovelinnhold i petroleumsprodukter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 22.1.2014
- Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 22.1.2014
Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for europeisk industriell renessanse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.1.2014.
Europakommisjonen la 22. januar 2014 fram en meddelelse om fremme av europeisk industri gjennom en rekke tiltak på EU-nivå innen sektorer som energi, transport, IKT, finansielle tjenester, innovasjon og utdanning. Forenkling av EU-regelverket, lettere adgang til tredjelandsmarkeder gjennom harmonisering av internasjonale standarder, åpne offentlige innkjøp, patentbeskyttelse og økonomisk diplomati er andre viktige emner i meddelelsen. Kommisjonen la samme dag fram en EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter (se under).

EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.1.2014

SELSKAPSRETT
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 24.1.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 24. januar 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens vedtak i oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av et EU-direktiv som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale foretaksregistre. Direktivet fastsetter bestemmelser for et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og for en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene senest 7. juli 2014. EØS-komitevedtaket krever parlamentsbehandling i Norge og Liechtenstein for å tre i kraft.

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse - Europaparlamentets komiteinnstilling av 22.10.2013 offentliggjort 23.1.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Flypassasjererforordningen - Europaparlamentets komiteinnstilling av 22.1.2014 offentliggjort.
Europaparlamentets offentliggjorde 23. januar 2014 sin komiteinnstilling om Kommisjonens forslag fra mars 2013 om styrking av flypassasjerers rettigheter. Den foreslåtte forordningen avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket, men innfører også nye rettigheter. Innstillingen vil bli drøftet med Rådet med sikte på enighet mellom de to EU-institusjonene før saken går til Europaparlamentets plenumsforsamling.

- EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.1.2014
- Farlig godsdirektivet: innenlandstransport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei - Norsk forskrift kunngjort 21.1.2014
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: tilleggskart for inkludering av Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia og Azerbajan - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 17.1.2014 for klarering
Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 21.1.2014
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsrekommandsjon sendt til komitologikomite 10.1.2014
Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.1.2014
- Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.01.2014
- Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS-notat offentliggjort 25.01.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om sikkerhetsstandarder i tredjeland - EØS-notat offentliggjort 25.01.2014
Felles europeisk luftrom: gjennomføring av ytelsesplaner og -mål for luftfartstjenester - EØS-notat offentliggjort 24.1.2014

VARER
- EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.1.2014