Europalov - uke 42/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 422011 - Europalov - uke 42/2011

UKE 42/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.10.-23.10.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.10.2011
° EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 20.10.2011

ENERGI
Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011
° EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013) - Evalueringsrapport om norsk deltakelse lagt fram 17.10.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Ansvarsforsikring for motorvogn - EØS-komitevedtak 21.10.2011
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.10.2011
° Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID (omarbeiding) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.10.2011
Markeder for finansielle tjenester (MiFID-forordningen) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.10.2011

FORBRUKERVERN
° Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.10.2011.
Europakommisjonen la 31. mars 2011 fram et forslag til et direktiv som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark ønsker Kommisjonen å gi forbrukerne bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Et norsk EØS-notat ble om direktivforslaget ble offentliggjort 21. oktober 2011.

° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2011.
EU-tidende publiserte 18. oktober 2011 en ny forordning om merkning av tekstilprodukter. De nye reglene skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.

EUs forbrukerundersøkelse 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.10.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Felleseuropeisk forskning om klima - Kommisjonsrekommandsjon publisert i EU-tidende 22.10.2011
Definisjon av nanomaterialer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 20.10.2011
EUs 2011-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling - Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Vernetidsdirektivet for opphavsrett - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011.
EU-tidende publiserte 11. oktober 2011 et endringsdirektiv vedtatt av Europaparlamentet og Rådet som forelenger vernetiden fra 50 til 70 år for musikeres og produsenters opphavsrett til sine innspillinger. Direktivet skal være gjennomført i nasjonalt rett i EU-landene innen 1. november 2013. Et norsk EØS-notat om direktivet ble offentlliggjort 22. oktober 2011.

° Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.10.2011
Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011
° EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013) - Evalueringsrapport om norsk deltakelse lagt fram 17.10.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Kommisjonsnotis om prosedyrer i konkurransesaker lagt fram 17.10.2011

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i bløtdyr - EØS-komitevedtak 21.10.2011.
Biotoksiner (naturlige gifter) består av mange forskjellige toksiner, inkludert algegifter i marine- og ferskvannsmiljø. En forordning som ble publisert i EU-tidende 11. januar 2011, tar sikte på å erstatte dagens analysemetoder av skjell, hvor det benyttes mus og rotter til biologiske målinger (bio-assay), med kjemiske metoder (væskekromatografi og massespektrometri). Forordningen ble innlemet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 21. oktober 2011.

° Godkjenning av veterinærlegemidler av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser for listen over hurtigtester - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Kontroll med identifikasjon av storfe - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Administrative sanksjoner når identifikasjon av storfe ikke kan bevises - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Latvias storfedatabase - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 20.10.2011

Fôrvarer
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2011
° Permanent godkjenning av et enzympreparat i fôrtilsetning til eggleggende høner - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: forbud mot proteinprodukter fremstilt av gjærsortene Candida - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet nicarbazin til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalkuner - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning av ny bruk av et fôrtilsetningsstoff til kalveoppdrett - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Karenstiden for tilsetningsstoffet Monteban og andre legemidler til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Produkter som skal klassifiseres som fôrmidler - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 21.10.2011
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.10.2011
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.10.2011

Plantesanitære forhold
Forbud mot import av frø og bønner fra Egypt - forlengelse til mars 2012 - Kommisjonsforordning vedtatt 17.10.2011

Næringsmidler
° Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Søknader om godkjenning av helsemessige påstander om næringsmidler - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Forbud mot bruk av triklosan som tilsetningstoff i plastproduksjon - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning og avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Godkjenning og avvisning av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Avvisning av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Avslag for visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Avslag for visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Endringer til listen over godkjente vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes matvarer og kosttilskudd - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Overvåking av perfluorerte forbindelser i matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Restmengder i næringsmidler av 2-fenylfenol - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Enterobakterier i pasteuriserte meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 17.11.2011

MILJØ
° Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.10.2011
° Miljøvirkningsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2011
° Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger - Dansk departementsvurdering offentliggjort 17.10.2011
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om pentabromderivat av difenyleter og PFOS - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Biociddirektivet: inkludering av en stamme av Bacillus thuringiensis som aktivt stoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2011
° Biociddirektivet: inkludering av fipronil som aktivt stoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.10.2011
Biociddirektivet: inkludering av deltamethrin som aktivt stoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2011
° Biociddirektivet: inkludering av lambda-cyhalothrin som aktivt stoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.10.2011
° Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Regler for tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper - EØS-komitevedtak 21.10.2011
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og rapportering - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 12.10.2011

NÆRINGSPOLITIKK
° EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013) - Evalueringsrapport om norsk deltakelse lagt fram 17.10.2011
EUs 2011-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling - Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.10.2011

STATISTIKK
° Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier - EØS-komitevedtak 21.10.2011.
EØS-komiteen vedtok 21. oktober 2011 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet for kontroll av skip som anløper europeiske havner. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011. En forordning fra september 2010 gir detaljerte bestemmelser for hvordan direktivet skal gjennomføres. Forordningens utvalgsskriterier få betydning for hvor hyppig skip som seiler under norsk flagg skal gjennomgå havnestatskontroll. En ny europeisk database, THETIS, skal sørge for informasjonsutveksling mellom landenes sjøfartsmyndigheter.

° Havnestatskontroll: kriterier for vurdering av rederiene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.11.2010.
EUs havnestatskontrolldirektiv ble 21. oktober 2011 innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen sammen med en forordning som fastlegger kriterer for rederivuderinger i forbindelse med valg at skip som skal kontrolleres. Bedømmelse av rederiene vil blant annet avhenge av tilbakeholdsrate og rapporterte avvik i gjennomførte havnestatskontroller. Europakommisjonen vil med bistand av EUs byrå for maritim skikkerhet (EMSA) regelmessig offentliggjøre lister over rederier som de foregående tre år minst tre måneder i sammenheng har hatt lavt prestasjonsnivå.

Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011
° Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Inkludering av FN-forskrifter om typegodkjenninger av motorkjøretøyer og tilhørende enheter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2011
° Lys og lyssignaler på motorsykler - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Støtteben til motorsykler (kodifisering) - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.10.2011
° Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.10.2011
° Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.10.2011
° Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.10.2011
° Registre over lisenser og supplerende sertifikater til lokomotivførere - EØS-komitevedtak 21.10.2011
° Sikkerhet i sivil luftfart - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 19.4.2011 - EØS-komitevedtak 21.10.2011
Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2011
Tilsyn med sikkerheten i forbindelse med lufttrafikkstyring og luftfartstjenester: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2011

VARER
° Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Dansk departementsvurdering offentliggjort 18.10.2011