Europalov - uke 42/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 42/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.-18.10.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Energimerkeforordningen - EØS-notat offentliggjort 15.10.2015
Kommisjonens forslag til revidert EU-regelverk for energimerking av produkter, inkludert gjeninnføring av den mer kjente skalaen fra A til G, har fått støtte fra både Sverige og Danmark. Olje- og energidepartementet har utarbeidet et notat om forslaget, men departementet er ikke ferdig med sin vurdering. Det eksisterende direktivet foreslås omgjort til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.

- EU-høring om energimarkedet - Norsk innspill offentliggjort av Olje- og energidepartementet 13.10.2015
- EU-strategi for flytende naturgass (LNG) og gasslagring - Norsk innspill offentliggjort av Olje- og energidepartementet 13.10.2015
- Grensekryssende elektrisitet: retningslinjer for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering - EØS-notat offentliggjort 15.10.2015
Energieffektiviseringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.10.2015
- Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Energimerking av produkter til lokal romoppvarming - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Energimerking av kjeler for fast brensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming - EØS-notat offentliggjort 15.10.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.10.2015

HELSE
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.10.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister - EØS-notat offentliggjort 17.10.2015
- Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS-notat offentliggjort 17.10.2015

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Omtale av direktivets reklame- og sponsorregler publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 14.10.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 13.10.2015

Næringsmidler
- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 12.10.2015.
Europakommisjonen har revudert sin holdning til genmodifisert organismer (GMO) og foreslår at landene får større frihet til å begrense eller forby bruk av EU-tillatte GMOer i matvarer eller dyrefôr på deres område. Europaparlamentets miljøkomite er kritisk til forslaget. Flertallet i komiteen ønsker ikke at EU åpner opp for nasjonale forbud mot eller begrensninger av dyrking av GMOer, som ville kunne sette viktige prinsipper for det indre markedet på spill.

Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.10.2015
- Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoksim-methyl, tiakloprid og trifloksystrobin fra plantevernmidler i visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Grenseverdier for rester av azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr, metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.10.2015

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.10.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.10.2015

MILJØ
- EU-høring om internasjonal forvaltning av havområdene - Oppsummering av høringen publisert av Kommisjonen 15.10.2015.
Europakommisjonens høring om forvaltning av havområdene med tanke på en bærekraftig grønn økonomi ble avsluttet 15. oktober. Blant utfordringene som ifølge Kommisjon må takles internasjonalt, er ulovlig fiske, ukontrollert utvinning fra havbunnen og forsøpling av havområdene. I løpet av høringsperioden besøkte EUs kommisær for miljø, maritime saker og fiskerispørsmål, Karmenu Vella, blant annet Tromsø for å innhente synspunkter.

- Kvalitetskrav til bensin og diesel - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.10.2015
- Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter - EØS-notat offentliggjort 16.10.2015
- Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2015
Ozonforordningen: endringsbestemmelser for 2016 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.10.2015
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2015. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2015. EØS-notat offentliggjort 16.10.2015

Plantevernmidler
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i planetvernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (friluftsdelene) som en basisubstans i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som en basisubstans i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerat som erstatningskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet haloksyfop-P i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.10.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsvarsanskaffelser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 14.10.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.10.2015.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 14.10.2015.
EUs samferdselsministre er blitt enige om sin holdning til viktige deler av EUs fjerde jernbanepakke. Ministrene er positive til at persontrafikk skal konkurranse­utsettes, men vil ha flere unntak og lengre overgangsperioder enn hva Kommisjonen har foreslått. Rådet vil nå starte forhandlinger med Europaparlamentet. Sistnevnte må innen seks måneder må ta stilling til Rådets holdning. Europaparlamentet uttalte seg første gang om saken i februar 2015.

- Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.10.2015.
- EU-regelverk for sikrere passasjerskip - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2015
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.10.2015
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015 - EØS-notat offentliggjort 15.10.2015
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Norsk forskrift kunngjort 13.10.2015