Europalov - uke 42/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 42/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.10-22.10.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.10.2017.
Nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag til revisjon av utsendingsdirektivet som ble lagt fram i mars 2016. De foreslått endringene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.8.2017
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2017
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse* - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2017
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2017

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2017
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2017*

FORSKNING OG UTDANNING
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Samtykkeproposisjon lagt fram av Kommisjonen 20.10.2017.
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.

Handelsagentdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.7.2017

HANDELSFORENKLINGER
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 19.10.2017

HELSE
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.10.2017*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017

INDRE MARKED OG EØS
EU-strategi for europeisk industri - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.10.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.10.2017
Rammeverk for fri flyt av ikke-persondata - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.10.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2017
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.8.2017
Visuminformasjonssystemet (VIS): anvendelse av visse bestemmelser om Bulgaria og Romania - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 19.10.2017*

KULTUR OG MEDIER
EU-høring om Europeana: Europas digitale kulturbibliotek - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.10.2017*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2017
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.10.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater - EØS-notat offentliggjort 21.10.2017
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia - EØS-notat offentliggjort 21.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 21.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.10.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.7.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2017
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2017
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2017
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2017

Plantesanitære forhold
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017

Næringsmidler
EU-retningslinjer for matdonasjon - Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 16.10.2017. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.10.2017*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av fosfater i frosne vertikale kjøttspyd - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.10.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.10.2017*

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017

MILJØ
Miljøvirkningsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.10.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.10.2017
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.10.2017. EØS-notat offentliggjort 19.10.2017.*
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.10.2017. EØS-notat offentliggjort 19.10.2017*
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.10.2017. EØS-notat offentliggjort 19.10.2017*
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.10.2017. EØS-notat offentliggjort 19.10.2017*
Biocider: godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 12 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.10.2017*
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS-notat offentliggjort 19.10.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 25.9.2017

TRANSPORT
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner - Regjeringen mener at EUs endringsforordning om luftfarts­operasjoner kan tas inn i EØS-avtalen, men delene som gjelder helikopteroperasjoner offshore bør fjernes ved en tilpasningstekst. Et felles EØS/EFTA-utkast til EØS-komitebeslutning ble 17. oktober oversendt til EU-siden. EFTA-siden har i lignende saker hevdet at aktiviteter på kontinentalsokkelen ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde. De delene av forordningen som ikke særskilt gjelder helikopteroperasjoner offshore kan tas inn i EØS-avtalen og er allerede gjort til norsk rett for å sikre rettsenhet i det indre markedet.

Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - Norsk forskrift kunngjort 17.10.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.10.2017
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2017
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2017