Europalov - uke 42/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 42/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.10-20.10.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
EUs fjerde energimarkedspakke - Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019.
Olje og energidepartementet har kunngjort ikrafttredelse 1. november 2019 av endringene fra 2018 i energiloven (delvis ikrafttredelse) og naturgassloven som gjennomfører EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett. EØS-komitebeslutningen fra 2017 om innlemmelse av pakken i EØS-avtalen trådte i kraft 3. oktober 2019. Beslutningen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan. I forbindelse med gjennomføringen av energimarkedspakken i Norge er det gjort endringer i energiloven og naturgassloven.

Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene - Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019
Elektrisitetsdirektiv III - Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019
Gasstransmisjonsforordningen - Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP) - Rådsbehandling 15.10.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.10.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2019 og 11.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 14.10.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 14.10.2019

HELSE
Kosmetikkforordningen - Rapport om alternative metoder til dyreforsøk på kosmetikkområdet lagt fram av Kommisjonen 15.10.2019

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.10.2019

INDRE MARKED OG EØS
EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Rapport om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 14.10.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 14.10.2019
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.10.2019
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.10.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2019
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 15.10.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter er nektet innført av et tredjeland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2019
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2019
Status for øyer i Portugal som fri for varroainfeksjon - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 15.10.2019. Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 15.10.2019. Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 15.10.2019. Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 15.10.2019. Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2019*

Fôrvarer
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Plantesanitære forhold
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.10.2019*

MILJØ
Biocidforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.10.2019.
Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2019
Godkjenning av biocidproduktet "“CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Pal IPA Product Family" - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Contec IPA Product Family" - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogen-sirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 17.9.2019 og kunngjort 8.10.2019

STATISTIKK
Europeisk sosialstatistikk - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 14.10.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.10.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2019.

TRANSPORT
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 18.10.2019