Europalov - uke 43/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 432011 - Europalov - uke 43/2011

UKE 43/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.10.-30.10.2011


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 28.10.2011.
Regjeringen la 28. oktober 2011 fram en proposisjon med forslag til at Stortinget samtykker til at EUs fornybardirektiv innlemmes i EØS-avtalen. Utkast til EØS-komitevedtak ble oversendt EU 19. juli 2011.

Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.10.2011
Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011
Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Høring igangsatt av Finansdepartementet 24.10.2011.
Europakommisjonen la 20. juli 2011 fram forslag til et direktiv og en forordning som skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. De nye rettsaktene vil, hvis de blir vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, erstatte EUs to kapitaldekningsdirektiver. Finansdepartementet sendte 24. oktober 2011 forslagene på høring i Norge.

° Soliditetskrav til banker og invetseringsselskaper - Høring igangsatt av Finansdepartementet 24.10.2011
° Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Høring igangsatt av Finansdepartementet 24.10.2011
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Felleseuropeisk forskning om vann - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.10.2011
Felleseuropeisk forskning om legemiddelresistens - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.10.2011
Felleseuropeisk forskning om byer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 25.10.2011

HELSE
Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.10.2011
Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Mot en sterkere europeisk reaksjon på narkotikamisbruk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Revisjon av datalagringsdirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011
° Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011
° Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011
° Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011
Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-samarbeidet: smarte grenser - og veien framover - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Mot en sterkere europeisk reaksjon på narkotikamisbruk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011

MATTRYGGHET
EUs hurtigvarslingssystem ved helsefare som følge av næringsmidler eller fôr: årsrapport for 2010 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
° Innføring av dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien fra Mexico - Norsk forskrift kunngjort 28.10.2011
° Veterinære grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2011
Krav ved innføring av visse hovdyr til godkjente organisasjoner, institutter og sentra - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 25.10.2011
° Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011
° Identifikasjon og merking av småfe: unntaksbestemmelse for sauer og geiter i dyreparker - Norsk forskrift kunngjort 21.10.2010
° Katalog over fôrvarer - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 28.10.2011
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2011
° Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
EU-initiativ om ansvarlige bedrifter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
50 forslag til styrking av det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
Initiativ for et ansvarlig næringsliv - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.10.2011

SELSKAPSRETT
Regnskapsdirektivet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
Europakommisjonen la 25. oktober 2011 fram forslag til et felles regnskapsdirektiv til erstatning av årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) og konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv).

STATISTIKK
Adgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål: endring til liste over institusjoner - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 27.10.2011
Arbeidsulykker og yrkesrelaterte helseproblemer: statistikkmodul for 2013 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 26.10.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 28.10.2011
Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011
° Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2011
° Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2011
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 24.10.2011
Gjennomføringstiltak for luftfartssikkerhet: systemer til deteksjon av sprengstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2011

VARER
Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.10.2011
° Standardiseringsforordningen - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011