Europalov - uke 43/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 432012 - Europalov - uke 43/2012

UKE 43/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.10-28.10.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.10.2012

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Trygdebestemmelser: overgangsperiode - EØS-notat offentliggjort 24.10.2012
° Trygdebestemmelser: tilbakebetalingsprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 24.10.2012
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 26.10.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2012

FORBRUKERVERN
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.10.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.10.2012
Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.10.2012
Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.10.2012

HELSE
° Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende overvåking av medisiner - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.10.2012
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 19.10.2012
° Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk utstyr - EØS-komitevedtak 26.10.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.10.2012
° Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 25.10.2012
° Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - EØS-notat offentliggjort 25.10.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder - EØS-notat offentliggjort 27.10.2012
° Modernisering av EUs politikk for statsstøtte - EØS-notat offentliggjort 24.10.2012

KULTUR
° Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.10.2012
° Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - EØS-notat offentliggjort 25.10.2012

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.10.2012
° Godkjenning av et japansk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Handel med rånesæd: bestemmelser om brucellose og Aujeszkys sykdom - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Danmark - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° EU-mål for reduksjon av salmonella i flokker av slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Handel med sæd fra storfe fra seminstasjoner og sædlagre
- Norsk forskrift kunngjort 26.10.2012
Veterinær grensekontroll: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 26.10.201
° Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.10.2012
Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomite 19.10.2012
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: sykdomsfrie kystsoner i Finland og Storbritannia - Utkast til kommisjonsvedtak send til komitologikomite 22.10.2012
Tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Finland - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomite 22.10.2012

Fôrvarer
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.10.2012
° Overvåking av møldrøje i fôr og næringsmidler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for dioksiner og polyklorerte bifenyler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Godkjenning av et preparat av P. acidipropionici som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2012
° Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjærkre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2012
° Godkjenning av zink-klorid-hydroksid-monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2012
° Godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 23.10.2012
° Godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 23.10.2012

Næringsmidler
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.10.2012
° Overvåking av møldrøje i fôr og næringsmidler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.10.2012
° Data som kreves for risikovurdering av enzymer i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 25.10.2012
° Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - EØS-notat offentliggjort 25.10.2012
° Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromastoffer - EØS-notat offentliggjort 25.10.2012
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 23.10.2012

MILJØ
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 26.10.2012.
Europakommisjonen la 26. oktober 2012 fram forslag til revisjon av miljøvirkningsdirektivet. Formålet er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Ifølge Kommisjonen vil dagens nivå av miljøvern vil bli styrket, og bedrifter vil få et mer harmonisert regelverk.

° Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget - EØS-komitevedtak 26.10.2012.
EUs ozonforordning ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 26. november 2012. Forordningen erstatter tidligere EU-rettsakter om utfasing av ozon-nedbrytende stoffer i henhold til Montreal-protokollen, inkludert forordning (EF) nr. 3093/94 og forordning (EF) nr. 2037/2000, som begge er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen går imidlertid lenger enn Montreal-protokollen på flere viktige områder.

° Ozonforordningen (endringsbestemmelser): bruk av halongasser - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Stoffer som bryter ned ozonlaget: bruk av andre stoffer enn hydroklorfluorkarboner til laboratorie- og analyseformål - EØS-komitevedtak 26.10.2012

° Miljømerkeforordningen - EØS-komitevedtak 26.10.2012.
EØS-komiteen vedtok 26. oktober 2012 å innlemme i EØS-avtalen forordningen om EUs miljømerke. Vedtaket krever parlamentssamtykke i Norge og Island før det kan tre i kraft. Rettsakten er en revisjon av (erstatter) forordning (EF) nr. 1980/2000, som er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen fastsetter regler bedrifters bruk av EUs miljømerke, som viser en grønn plante hvor blomsten består av en grønn E med tolv lyseblå stjerner rundt. Miljømerket skal tjene til veiledning for forbrukerne og fremme salg av produkter og tjenester som oppfyller fastsatte kravene. Ordningen gjelder ikke næringsmidler, drikkevarer eller legemidler.

° EUs miljømerkekomite - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare PCer - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til lyskilder - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kopipapir og grafisk papir - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til universal- og sanitetsrengøringsmidler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker - EØS-notat offentliggjort 23.10.2012
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.10.2012
° Rapportering om større uhell med farlige stoffer - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (REACH): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse - EØS-komitevedtak 26.10.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
EU-konsultasjon om elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.10.2012 (frist 14.1.2013)

STATISTIKK
Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.10.2012
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 26.10.2012
Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.10.2012
Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.10.2012
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.10.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere - Lovproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012
Stortinget samtykket 6. desember 2010 til innlemmelse i EØS-avtalen av at nytt EU-direktiv som pålegger skipsrederne forsikringsplikt. Direktivet ble vedtatt i 2009 som del av en større sjøsikkerhetspakke. I følge regjeringens stortingsproposisjon om direktivet, har de fleste skip ansvarsforsikring i dag, men mindre skip må muligens tegne nye og kanskje dyrere forsikringer for å etterkomme kravene i direktivet. Direktivet pålegger medlemsstatene å etablere et sanksjonssystem for brudd på forsikringsplikten. Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 26. oktober 2012 en proposisjon om lovendringer for gjennomføring av direktivet i norsk rett.

° Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - Lovproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012.
EØS-komiteen vedtok 10. november 2010 å innlemme i EØS-avtalen en revidert EU-forordning fra 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører. Formålet med revisjonen er å bringe forsikringskravene for bagasje og last i samsvar med de reviderte ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen fra 1999 om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring. Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 26. oktober 2012 en proposisjon om lovendringer for gjennomføring av direktivet i norsk rett.

° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for overskridelse av kjørefelt - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling vedtatt 23.10.2012 (kompromiss med Rådet)
° Metodologi for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs - EØS-komitevedtak 26.10.2012
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2012
° Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2012

VARER
° Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012.
EUs såkalte varepakke ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 gjennom vedtak i EØS-komiteen. EØS-komitevedtaket krever parlamentssamtykke i Norge og Island før det kan tre i kraft. Regjeringen fremmet 26. oktober 2012 en proposisjon om dette til Stortinget. Varepakken har som hovedmålsetning å bedre flyten av varer og samtidig sikre trygge varer for forbrukerne. Varepakken består av tre rettsakter: en forordning som omhandler akkrediterings- og markedskontrollkrav i forbindelse med markedsføring av produkter (dette faktaarket), et vedtak om et felles rammeverk for markedsføring av produkter, og en forordning om det prosedyrer for det ikke-harmoniserte vareområdet se under).

° Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke) - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012
° Felles rammer for markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012
° Barnesikringer på vinduer og verandadører - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Sikkerhetskrav til produkter i barns soverom - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° EØS-relevant regelverk for vinsektoren - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012
° Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012
° Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012
° Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 26.10.2012
° Yteevne for visse gulvbelegg ved brann - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Samsvarsattestering for sement, byggekalk og andre hydrauliske bindemidler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Yteevne ved brann til stålplater med coating av polyester og plastisol - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Yteevne ved brann til fibrøse støpte gipsstukkelementer - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Prosedyrer for samsvarsattestering for komposittsystemer for varmeisolering - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Prosedyrer for samsvarsattestering av fugemasser til ikke-konstruksjonsmessig bruk - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, byggverk og delar av byggverk: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Attestering av byggevarer: prosedyre for dører, vinduer, lemmer, skodder og porter - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Attestering av byggevarer: elektrisitets-, styre- og kommunikasjonskabler - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om innvendige skillevegger - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om ferdigstøpte betongelementer - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Attestering av samsvar med tekniske spesifikasjoner for skorstein, røykrør, og særlige byggevarer - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Brannklassifisering av lim til keramiske fliser - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Brannegenskaper for veggbekledninger - EØS-komitevedtak 26.10.2012
° Yteevne for fugemasse ved brann - EØS-komitevedtak 26.10.2012