Europalov - uke 43/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 432014 - Europalov - uke 43/2014

UKE 43/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.-26.10.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - EØS-komitebeslutning 24.10.2014

ENERGI
- Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2014
- Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom: utfyllende bestemmelser om påbudt yrkesansvarsforsikring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.10.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene)
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.10.2014
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - Kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.10.2014
Shortsalg og kredittforsikring: korrigering til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.10.2014

HELSE
- Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2014
- Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering - EØS-komitebeslutning 24.10.2014

- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2014 - Norsk forskrift kunngjort 24.10.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter - EØS-notat offentliggjort 24.10.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
EØS-komiteen gjorde 24. oktober 2014 vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av nye EU-bestemmelser for bruk av mobiltelefoner i fly. De nye reglene, som ble publisert i EU-tidende i november 2013, vil tillate bruk av 3G- og 4G-kommunikasjon i flyhøyder over 3000 meter over EU-territorier. Det vil imidlertid være opp til flyselskapene om de vil tilby passasjerer denne type tjenester. Det europeiske byrået for luftfartssikkerhet (EASA) oppdaterte i desember 2013 retningslinjene for bruk av elektronisk utstyr ved take-off og landing.

- Radioutstyr til bruk på skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Retningslinjer for transeuropeiske telenettverk - EØS-komitebeslutning 24.10.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode - EØS-komitebeslutning 24.10.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 21.10.2014
- Mikrobiologiske kriterier for salmonella på slakteskrotter av svin - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for svinekjøtt m.m. - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandlling 21.10.2014
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2014
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.10.2014
Beskyttelsestiltak mot liten bikubebille i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 23.10.2014
Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 23.10.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til fjørfe, avvent slaktegris og avlspurker - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2014
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2014
- Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2014
- Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2014
- Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 20.10.2014
- Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommmisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.10.2014
- Godkjenning av Inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.10.2014

Næringsmidler
- Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
EØS-komiteen vedtok 24. oktober 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs matinformasjonsforordning fra 2011 om merking av matvarer. I hovedsak inneholder forordningen bestemmelser som er en videreføring, samling og oppdatering av bestemmelser som allerede gjelder innen EØS. Det er er også en del helt nye bestemmelser som vil medføre at virksomhetene i større eller mindre grad vil måtte endre merkingen av næringsmidler i tillegg til å få utført nødvendige undersøkelser av næringsmidlet for at merkingen skal bli korrekt. For forbrukerne vil de nye kravene gi ny informasjon om næringsmidlene i tillegg til at informasjonen må gis på en mer lesbar måte.

- Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Ernærings- og helsepåstander brukt i merking av matvarer: gjennomføringsbestemmelser om bruk av generiske betegnelser - Norsk forskrift kunngjort 24.10.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Norsk forskrift kunngjort 24.10.2014
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 24.10.2014
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 24.10.2014
- Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 19.09.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet
- Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Omtale publisert av Mattilsynet 21.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2014
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 21.10.2014

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for forurensning av citrinin i mattilskudd med rød gjæret ris - EØS-komitebeslutning 24.10.2014

MILJØ
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 15.10.2014
- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 23.10.2014
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.10.2014
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.10.2014

Plantevernmidler
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av flubendiamide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av kitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Vilkår for bruk av planteoljer/citronellaolje som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - EØS-notat offentlliggjort 23.10.2014
- Godkjenning av det virksomme stoffet meptyldinocap i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (reprersentanter for medlemslandene) 10.10.2014
- Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.10.2014
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene 10.10.2014)
- Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.10.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.10.2014
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.10.2014
Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.10.2014

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 27 - EØS-komitebeslutning 24.10.2014

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.10.2014 (beskatning av gevinster ved pengespill)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
EØS-komiteen vedtok 24. oktober 2014 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om fritidsbåter og vannscotere. Det nye direktivet skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere bruker CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EØS-området innen 18. januar 2016.

- Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.10.2014
Kommisjonen la 21. oktober 2014 fram en rapport om gjennomføringen av direktivet fra 2010 om innføring av intelligente transportsystemer (ITS). Direktivet trekker opp prioriteringer og satsingsområder på området, skisserer et rammeverk, definerer prosesser og gir fullmakt til utvikling av spesifikasjoner som er nødvendig for å sikre koordinert innføring og sammenhengende ITS. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011.

Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 01.10.2014
- Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip): endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014 - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 25.09.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering
- Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2015-2019 - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bruk av spordeteksjon av eksplosiver - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flypersonell i sivil luftfart: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014 - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014. Se nærmere omtale under IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER.

VARER
Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 24.10.2014
- Måleinstrumentdirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon) - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Alkoholsterke drikker: beskyttelse av geografisk betegnelse fra Peru - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-komitebeslutning 24.10.2014
- Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.10.2014