Europalov - uke 43/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 43/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.-25.10.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.10.2015
- Inkludering av langtidsledige i arbeidslivet - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet Delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.10.2015
- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Åpen konsultasjon om direktivets avlønningsregler igangsatt av Kommisjonen 22.10.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.10.2015

HANDELSFORENKLINGER
Handel med selprodukter: endrede gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.10.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.10.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visuminformasjonssystemet (VIS): tekniske spesifikasjoner om VIS Mail Communication Mechanism - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 28.4.2015

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.10.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2015
- Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger - EØS-notat offentliggjort 24.10.2015
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta - EØS-notat offentliggjort 24.10.2015
- Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsforetak - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.10.2015
- Import av levende dyr og dyreprodukter fra New Zealand: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.10.2015
- Import og transitt av fjørfe of fjærfevarer fra Canada og USA i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2015

Fôrvarer
- Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2015

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2015
- Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.10.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 21.10.2015
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.10.2015

MILJØ
- Energimerkedirektivet for personbiler - EU-høring igangsatt 19.10.2015
EU-høring om bruk av farlige stoffer i klær - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.10.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om notifisering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om elektriske tavler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2015

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler - EØS-notat offentliggjort 23.10.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 22.10.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rettigheter til busspassasjerer - Samtykkeproposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 23.10.2015.
I etterkant av EØS-komitens beslutning i april om å innlemme EUs nye regelverk for buss­passasjerer i EØS-avtalen, har UD nå formelt bedt Stortinget samtykke til dette. Samtidig bes Stortinget om å øke budhettrammene til Statens vegvesen, som vil få nye oppgaver i forbindelse med regelverket. Nødvendige lovendringer ble vedtatt av Stortinget i juni. EU-forordningen om busspassasjerer har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Den tar videre sikte på å fastsette bussselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling.