Europalov - uke 44/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 442011 - Europalov - uke 44/2011

UKE 44/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.10.-6.11.2011


• nye saker
° endrede saker

FORBRUKERVERN
° Sikkerhetskrav til produkter i barns soverom - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Barnesikringer på vinduer og verandadører - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.11.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011
Felleseuropeisk forskning om havet og marine ressurser - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.9.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 27.10.2011.
Representanter for Europaparlament og Rådet kom 27. oktober 2011 fram til et kompromiss om det 5-årig arbeidsprogram på radiospektrumsområdet som Kommisjonen la fram i september 2010. Forslaget er en del av en pakke som bl.a. skal bidra til å gjøre det enklere å etablere bredbåndsnett med høy kapasitet og sikre at det er tilstrekkelig frekvenser til rådighet for trådløs bredbåndskommunikasjon. Av et EØS-notatet utarbeidet av Samferdselsdepartementet går det fram at Norge gjennom sin frekvensforvaltning allerede har gjennomført mange av Kommisjonens foreslåtte tiltak om effektiv frekvensbruk og fleksibilitet, inkludert åpning for omsetning av frekvenstillatelser og tildeling av frekvenser gjennom generelle tillatelser.

° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.11.2011
° Endring av mandatet til EUs policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Liste over reisedokumenter som kan utstyres med Schengen-visum - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011.
Mangel på systematisk overvåking av listene over reisedokumenter som utstedes med visa av tredjeland, gjør at personer risikerer å bli avvist ved innreise til Schengen-området, eventuelt at visumet bare gjelder i visse land. Gjennom en forordning som ble publisert i EU-tidende 4. november 2011 etableres det en mekanisme som kan sikre at listen over reisedokumenter utstedt av tredjeland hele tiden blir oppdatert.

° Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visum-informasjonssystemene og Eurdac - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Revisjon av statsstøttereglene for tjenester av allmenn økonomisk betydning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.11.2011.
Tjenester av allmenn økonomisk betydning omfatter visse økonomiske tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredstillende måte av markedet alene. For å kunne tilby slike tjenester, kan myndighetene pålegge foretak visse forpliktelser mot økonomisk kompensasjon. Kommisjonen la 23. mars 2011 fram en melding hvor man varsler en reform av statsstøttereglene omkring tjenester av allmenn økonomisk betydning. Det gjelder spesielt kriteriene for når kompensasjonen skal regnes som statsstøtte eller kun som betaling for en tjeneste. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets EØS-notat om meddelelsen ble offentliggjort 4. november 2011.

° Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.11.2011
° Bagatellmessig støtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.11.2011

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Oppheving av beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2011
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endring av anvendselsperioden - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.11.2011
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser for listen over hurtigtester - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Kontroll med identifikasjon av storfe - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Administrative sanksjoner når identifikasjon av storfe ikke kan bevises - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Likestilte metoder for testing av trikiner i kjøtt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011
° Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Forbud mot import av kjøtt fra visse områder i Sør-Afrika - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Storbritannia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Restriksjoner på import av dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien fra Bahrain og Libanon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Sør-Afrika - endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Mikrobiologiske kriterier for bekjempelse av salmonella i fjørfekjøtt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - endring - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.11.2011
Tiltak mot klassisk svinepest: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 28.10.2011
Tiltak mot afrikansk svinepest i Saridina - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 28.10.2011

Dyrefôr
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: forbud mot proteinprodukter fremstilt av gjærsortene Candida - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011
° Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011
° Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
Godkjenning av lasalocid A natrium som fôrtilsetningsstoff til fasaner, perlehøner, vaktler og åkerhøner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011

Plantehygiene
° Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Forbud mot import av frø og bønner fra Egypt - forlengelse til mars 2012 - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.11.2011

Næringsmidler
° Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.11.2011
° Import av ferskt kjøtt fra Paraguay - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2011
° Søknader om godkjenning av helsemessige påstander om næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Godkjenning og avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Godkjenning og avvisning av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Avvisning av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Avslag for visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Avslag for visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2011
° Oppheving av importrestriksjoner for Madagaskar for visse produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Restmengder i næringsmidler av 2-fenylfenol - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2011

MILJØ
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.11.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011.
EUs eksisterende regelverk for offentlige innkjøp stammer hovedsakelig fra 2004, da innkjøpsdirektivet og forsyningsvirksomhetdirektivet ble vedtatt. Europakommisjon la i januar 2011 fram en grønnbok hvor behovet for endringer av regelverket diskuteres. Kommisjonen peker blant annet på ønsket om enklere prosedyrer, spesielt med tanke på små og mellomstore bedrifter og kommuner, og fremme av offentlig innkjøp på tvers av landegrensene. Et EØS-notat om grønnboken utarbeidet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble offentliggjort 3. november 2011.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2011.
EUs havnestatskontrolldirektiv ble 21. oktober 2011 innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen sammen med en forordning som fastlegger kriterer for rederivuderinger i forbindelse med valg at skip som skal kontrolleres. EU-rettsaktene er gjennomført i en norsk forskrift som ble kunngjort 1. november 2011. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011. En forordning fra september 2010 gir detaljerte bestemmelser for hvordan direktivet skal gjennomføres. Forordningens utvalgsskriterier få betydning for hvor hyppig skip som seiler under norsk flagg skal gjennomgå havnestatskontroll. En ny europeisk database, THETIS, skal sørge for informasjonsutveksling mellom landenes sjøfartsmyndigheter.

° Lys og lyssignaler på motorsykler - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Støtteben til motorsykler (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning - Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011
° Undersøkelser av sjøulykker: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Havnestatskontroll: kriterier for vurdering av rederiene - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2011
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) - Forslag til rådsvedtak om EUs posisjon i EØS-komiteen lagt fram av Kommisjonen 26.10.2011
Europeisk sikkerhetsstyringssystem på luftfartsområdet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011

VARER
° Sikkerhetskrav til produkter i barns soverom - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Trykkbeholderdirektivet (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011
° Barnesikringer på vinduer og verandadører - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.11.2011