Europalov - uke 44/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 44/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.10.-6.11.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.8.2016
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.7.2016
- Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.7.2016
- Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.8.2016
- Deltidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.6.2016
- Masseoppsigelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.8.2016

ENERGI
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tarriffstrukturer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.11.2016
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.11.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 28.10.2016.
Banklovkommisjonen har lagt fram sin utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren med forslag til gjennomføring av EU-regelverket på de to områdene. Den norske innskuddsgarantien på to millioner kroner må ifølge EU-direktivet mer enn halveres ved utløpet av 2018. Det fremgår imidlertid av Banklovkommisjonens utredning, som nå er lagt ut på høring, at Norge vil be om en lengre overgangstid i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Norske myndigheter har uttalt at dersom EUs medlemsstater får overgangsperioder for å bygge opp sine garantiordninger, er det minst like relevant for Norge å få overgangsordninger med samme tidshorisont.

- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 28.10.2016
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.11.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 31.10.2016

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Omtale om EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.11.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Europeisk strategi for romvirksomhet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 2.11.2016

HANDELSFORENKLINGER
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder - EØS-notat offentliggjort 2.11.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Kommisjonens arbeidsprogram for 2017 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 31.10.2016.
Europakommisjonen la 25. oktober fram sitt arbeidsprogram for 2017. I sin tale til Europaparlamentet varslet kommisjonspresident Junker en hvitbok til våren om om hvordan EU skal fornye seg uten Storbritannia. Hvitboken vil også drøfte hvordan de europeiske tuilsynsorganene for finansielle tjenester kan styrkes. Arbeidsprogrammet inneholder en rekke nye initiativ, men også forslag til lovgivning som kan forbedres og regelverk Kommisjonen mener kan fjernes fordi det ikke lenger er aktuelt.

- Europeisk strategi for romvirksomhet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 2.11.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.11.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2016
- Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.7.2016
- Personsverndirektivet og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 2.11.2016
- Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike - Svensk departementsnotat offentliggjort 1.11.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.11.2016. Norsk forskrift kunngjort 04.11.2016..
Skrantesyke, en smittsom dødelige nevrologisk sykdom hos hjortedyr, ble påvist hos rein og elg i Norge våren 2016. Den er aldri funnet i Europa før. I sommer innførte Norge midlertidig forbud mot eksport av hjortedyr for å hindre spredning. For ikke å være avhengig av norsk lovgivning, har EU nå vedtatt et importforbud til utgangen av 2017. I september drøftet landbruksminister Jon Georg Dale kampen mot skrantesyke med EUs matkommissær Vytenis Andriukaitis.

- Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.7.2016
- Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 03.11.2016
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.11.2016
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.11.2016
- Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose - EØS-notat offentliggjort 31.10.2016
- Import av hester fra hester fra visse deler av Egypt - Norsk forskrift kunngjort 03.11.2016
- Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.8.2016

Fôrvarer
- Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 31.10.2016
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Godkjenning av L-threonin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016

Plantesanitære forhold
- Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.11.2016

Næringsmidler
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.5.2016.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har informert Europakommisjonen at Norge vil akseptere EUs økologiregelverk fra 2007 og senere uten tilpasninger knyttet til sauefjøs og geografiske opphav. Kommisjonen vedtok i sommer at norsk økologisk laks ikke kan merkes som økologisk i mangel av EØS-innlemmelse. For at regelverket skal kunne bli tatt inn i EØS-avtalen må også Island gi sitt samtykke. Island ønsker imidlertid også tilpassinger til regelverket, som nå utgjør over 30 EU-rettsakter. EU-institusjonene diskuterer på sin side en revisjon av økologiforordningen basert på et forslag fra Kommisjonen i 2014.

- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2016
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2016
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016

MILJØ
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE - EØS-notat offentliggjort 31.10.2016
Etter et norsk innspill har Europakommisjonen lagt fram forslag til forbud mot salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flammehemmeren deka-BDE. Stoffet gir grunn til begymring på grunn av evnen til å hope seg opp i miljøet. Det kan forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere. Eksponering for deka-BDE kan blant annet resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Norge startet i 2013 en prosess gjennom Stockholmkonvensjonen for å få et globalt forbud mot stoffet. På denne bakgrunn ba Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere et forbud mot deka-BDE under REACH-direktivet. ECHA har i denne prosessen hatt tett samarbeid med Miljødirektoratet.

- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.11.2016. EØS-notat offentliggjort 3.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert kalk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttype 13) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stame av Bacillus thuringiensis - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.7.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016

STATISTIKK
- Statistikk om avfall - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.11.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 11.5.2016

TRANSPORT
- Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om testing og kontroll av målesystemer og utslippsanordninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016
- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.11.2016
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.10.2016
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.10.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.11.2016